archive-eu.com » EU » W » WEGLINSKI.EU

Total: 392

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ADWOKAT Węgliński | Legnica | Kancelaria Adwokacka
  swoje roszczenie na rzekomym złamaniu przez J R warunków umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosun Konkubinat 05 08 2015 przez adwokat Na wstępie zauważyć należy że stosownie do utrwalonego poglądu doktryny i judykatury prawa cywilnego konkubinat występuje wówczas gdy osoby pozostają we wspólnym pożyciu tak jakby były małżeństwem chociaż nim nie s Obowiązki pośrednika nieruchomości 04 08 2015 przez adwokat Przepis art 181 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz U 2014 518 ze zm nakładał na pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązek wykonywania czynności wymienion Rażąca niewdzięczność obdarowanego 03 08 2015 przez adwokat Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia rażąca niewdzięczność pozostawiając jego ocenę sądowi Ocena ta musi natomiast uwzględniać zróżnicowane sytuacje życiowe i odnosić się do konkretnych okoliczności każdej sprawy Powy Podatek VAT jako świadczenie nienależne 31 07 2015 przez adwokat W przypadku gdy sprzedawca ujął w cenie kwotę podatku od towarów i usług mimo że sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu bądź była od podatku zwolniona nabywca który zapłacił pełną cenę ma do sprzedawcy roszczenie cywi Rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu 29 07 2015 przez adwokat W opinii Sądu Najwyższego kwestia wzajemnych rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu wzbudza doktrynalne kontrowersje i nastręcza trudności sądom ponieważ nie została uregulowana w ustawie Powszechnie przyjmowany Próba ugodowa w sprawie o wydanie nieruchomości 28 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 175 k c do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń tj art 121 124 k c Bieg ten może więc ulec zawieszeniu art 121 k c jego zakończenie może ulec wstrzyma Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych 27 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 52 1 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych popełnienia przez pracownika w cz Odpowiedzialność za wady aportu 22 07 2015 przez adwokat Należy rozważyć czy w sprawie występuje problem wady prawnej Chodzi o ustalenie czy w razie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia go przez wspólnika który ofiarowuje po Samochód małżonka w działalności gospodarczej 20 07 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych t j Dz U z 2012 r poz 361 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodó Prezes zarządu spółki jako pracownik 15 07 2015 przez adwokat Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa jednoosobowego zarządu w ramach umowy o pracę i być jednocześnie wspólnikiem w spółce co najmniej dwuosobowej art 203 1 k s h Inna sytuacja występuje w jednoosobowej spółc Skarga pauliańska 14 07 2015 przez adwokat Możliwość skorzystania przez uprawnionego z ochrony przewidzianej skargą paulińską art 527 1 k c jest uwarunkowana następującymi przesłankami istnieniem wierzytelności dokonaniem przez dłużnika czynności prawnej Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości 06 07 2015 przez adwokat Kwestionowana przez powoda klauzula o treści Za wykonanie czynności o których mowa w 1 i 2 Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w 4 wynagrodzenia w wysokości 2 7 ceny sprzedaży ni Uporczywość działania oskarżonego 01 07 2015 przez adwokat Sąd I instancji nie poczynił bowiem żadnych ustaleń faktycznych miarodajnych dla stwierdzenia iż zachowanie oskarżonego miało charakter uporczywy w rozumieniu przepisu art 57 1 k k s Argumentacja tego Sądu świadcz Wszczęcie postępowania karnoskarbowego 29 06 2015 przez adwokat Dla przedłużenia karalności przestępstwa skarbowego decydujące znaczenie ma jak wskazano powyżej zgodnie z art 44 5 kks wszczęcie postępowania przeciwko osobie w okresie wskazanym w 1 wymienionego artykułu istotne Amortyzacja znaku towarowego 26 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r podatku dochodowym od osób fizycznych j t Dz U z 2000 r Nr 14 poz 176 ze zm kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychod Koszty uzyskania przychodów 24 06 2015 przez adwokat Koszty uzyskania przychodów są jednym z dwóch obok przychodów podstawowych elementów mających wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym Prawidłowa wykładnia przepisów dotycząca kosztów uzyska Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty 22 06 2015 przez adwokat Rozważania prawne poprzedzić należy generalną uwagą że w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kwestii natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla zakres kognicji sądu drugiej instancji jest Wysokość zadatku 19 06 2015 przez adwokat W doktrynie przeważa pogląd F Błahuta w Kodeks s 938 że niekiedy sama wysokość zadatku przemawiać może za tezą że mamy do czynienia z zaliczką a nie zadatkiem Jeśli bowiem wysokość zadatku zbliża się do war Zadatek 17 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 394 1 kc w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia term Odpowiedzialność karnoskarbowa 14 06 2015 przez adwokat Odpowiedzialność podatkowa a odpowiedzialność karnoskarbowa to dwa odrębne niezależne od siebie reżimy prawne rządzące się odmiennymi regułami i to nawet wówczas gdy dotyczą tego samego zdarzenia faktycznego Nie za Autoryzacja wywiadu prasowego 09 06 2015 przez adwokat Osoba udzielająca wywiadu lub przekazująca informacje dziennikarzowi które powołuje on w tekście publikacji odpowiada za naruszenie dóbr osobistych innej osoby wypowiedzią lub udzieloną informacją Jednakże istotne zna Umowa franczyzy 08 06 2015 przez adwokat Pomiędzy stronami w wyniku podjętych negocjacji została zawarta ustna umowa franczyzy Przedmiotowa umowa ma charakter umowy nienazwanej a strony tworzą ją na zasadzie swobody umów na mocy art 353 1 k c której jed Bezpieczeństwo w ruchu lądowym 01 06 2015 przez adwokat Podkreślić należy że przez zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym rozumie się zarówno reguły zawarte w przepisach określających porządek poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sy Przerwanie biegu przedawnienia 29 05 2015 przez adwokat Stanowisko judykatury że zawezwanie do próby ugodowej stanowi czynność przerywającą bieg przedawnienia jest ugruntowane nie wymaga zatem cytowania w tej sprawie Według Sądu II instancji brak jest natomiast wypowiedzi Miejsce spełnienia świadczenia 22 05 2015 przez adwokat Określenie właściwości miejscowej sądu według miejsca spełnienia dochodzonego świadczenia może uwzględniać miejsce siedziby banku wierzyciela wówczas tylko kiedy strony wyraziły zgodę w sposób bezpośredni lub dorozumia Społeczna szkodliwość wykroczenia 19 05 2015 przez adwokat W dniu 19 05 dzisiejszym Sąd Rejonowy w Legnicy uniewinnił wolontariusza Fundacji Naprawiacze Świata obwinionego o popełnienie czynu z art 63a 1 kodeksu wykroczeń Chodziło o wystawienie na płycie Rynku w trakcie VAT na usługi architektoniczne 18 05 2015 przez adwokat Projekty architektoniczne i urbanistyczne zgodnie z brzmieniem art 1 ust 1 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są przedmiotem prawa autorskiego jako prace o charakterze twórczym Projekt architektonicz Wiadomość e mail jako dowód 14 05 2015 przez adwokat Dowód elektroniczny zawierający oświadczenie woli ale nie opatrzony elektronicznym podpisem nie daje pewności co do osoby autora i nie jest dokumentem w rozumieniu Kpc W praktyce sąd w zetknięciu się z informacją maj Odbiór programu radiowego lub telewizyjnego 13 05 2015 przez adwokat Ogólną zatem zasadą jest że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu rozpowszechnianie go chyba że wyłączyła go ustawa Jeśli doszło do naruszenia tego prawa stosownym wynagrodzeniem przewidzianym Rozliczenie za pośrednictwem rachunku bankowego 12 05 2015 przez adwokat Art 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej Dz U nr 173 poz 1807 ze zmianami nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w sytuacji gdy Podstawa prawna roszczenia 11 05 2015 przez adwokat W myśl art 187 1 k p c powód nie ma obowiązku przytaczania w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia co podyktowane jest ogólną zasadą że kwalifikacja prawna roszczenia jest obowiązkiem sądu Oznacza to że Działania w ramach kampanii wyborczej 11 05 2015 przez adwokat Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu dzisiejszym 11 05 rozpoznał oddalił wniosek Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym Sąd stwierdził iż wypowiedź uczestnika postępowania Tomasza Sianeck Ochrona kandydata w kodeksie wyborczym 10 05 2015 przez adwokat Po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich i dość zaskakującej ilości głosów zdobytych przez kandydata Pawła Kukiza przypomniałem sobie o tym że w piątek 8 05 do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął wniosek Komit Ustalenie istnienia stosunku pracy 08 05 2015 przez adwokat W razie sporu co do treści umowy lub rodzaju stosunku prawnego na podstawie którego była świadczona praca pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie rodzaju i treści umowy w oparciu o treść art 189 k p c Przepis Przelew wierzytelności za pojazd zastępczy 08 05 2015 przez adwokat Nie ma żadnych przeszkód do przelewu wierzytelności przyszłej i nieokreślonej co do wysokości Przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie że przelew wierzytelności tego rodzaju jest dopuszczalny bo mieści si Faktura VAT jako dowód 07 05 2015 przez adwokat Faktura VAT jest dokumentem który w praktyce obrotu gospodarczego niemal zawsze dokumentuje czynności między przedsiębiorcami Z uwagi na to że obowiązek jest wystawienia wynika z przepisów o publicznoprawnym charakter Wypadek przy pracy 06 05 2015 przez adwokat Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym bądź miejscowego zdarzenie nastąpiło w miejscu za Wypadek przy pracy w jacuzzi 06 05 2015 przez adwokat Meritum rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół spornego zagadnienia a mianowicie istnienia związku zdarzenia z dnia 05 12 2012 r z pracą warunkującego możliwość uznania go za wypadek przy pracy Staranność i rzetelność dziennikarza 05 05 2015 przez adwokat Proces pracy dziennikarza można podzielić na dwa podstawowe etapy pierwszy zbierania informacji i ich weryfikacji oraz drugi ich wykorzystania Na etapie zbierania materiałów najistotniejsze znaczenie ma rodzaj i wiar Ochrona osoby i jej wizerunku w prawie prasowym 05 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 13 ust 2 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U Nr 5 poz 24 ze zm nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób przeciwko którym toczy się postępow Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego 04 05 2015 przez adwokat Skarga na przewlekłość prowadzenia postępowania kontrolnego odpowiednio podatkowego ma za przedmiot niezałatwienie sprawy we właściwym terminie w rozumieniu art 141 1 o p W przypadku skargi na przewlekłe prowadzeni Krzywda a zadośćuczynienie 03 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 445 k c w przypadkach przewidzianych w art 444 k c Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę Zadośćuczynienie za krzywdę jest Przedłużenie terminu do zwrotu VAT 03 05 2015 przez adwokat Głównym problemem jaki wyłonił się jest stwierdzenie czy podatnikowi przysługuje skarga do sądu na postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku nal Przedawnienie roszczeń w prawie autorskim 01 05 2015 przez adwokat Podkreślić należy że w orzecznictwie przeważa pogląd zgodnie z którym roszczenia przewidziane w art 79 ust 1 pkt 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedawniają się według reguł Ponaglenie organu podatkowego 30 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 141 1 ordynacji podatkowej na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art 140 stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia ministra właściw Odmowa nadania numeru NIP 29 04 2015 przez adwokat Dla oceny prawidłowości działania organów podatkowych istotne jest przede wszystkim określenie uprawnień i obowiązków organów na etapie prowadzonego postępowania w sprawie nadania NIP Należy przypomnieć że zgodnie z ar Potwierdzenie salda jako uznanie długu 28 04 2015 przez adwokat Niezależnie od zaistniałego w orzecznictwie i nauce prawa sporu co do charakteru uznania niewłaściwego jako oświadczenia woli lub oświadczenia wiedzy przyjmuje się iż uznanie jako oświadczenie zobowiązanego musi być z Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o o 28 04 2015 przez adwokat Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania ukształtowana w art 299 ksh uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela tytułem egzekucyjnym istnienia niezaspokojonej Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika 27 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy wskazał że samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakończeniem przed zakończeniem dniówki roboczej nie jest wystarczające do zastosowania przez pracodawcę sankcji z art 52 1 pkt 1 k p w pr Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny 27 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 32 1 k p każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia 2 art 32 Szkoda wyrządzona przez pracownika 26 04 2015 przez adwokat Za szkody wyrządzone przez pracowników osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiedzialność ponosi pracodawca Zgodnie z przepisem art 120 kp w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu p Dokumenty w postępowaniu cywilnym 24 04 2015 przez adwokat Dowodem w postępowaniu cywilnym mogą być dokumenty urzędowe i prywatne Dokumentem jest utrwalone wyłącznie w formie pisemnej niezależnie od materiału na którym zostało sporządzone uzewnętrznienie wszelkiego rodzaju Ostrożność w ruchu drogowym 24 04 2015 przez adwokat Spowodowanie wypadku jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu Do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaliczyć należy szerokie spektrum reguł postępowania które zazwyczaj odnosić się będą wprost do konkretnych sy Uznanie niewłaściwe długu 23 04 2015 przez adwokat Uznanie niewłaściwe długu jest jedynie oświadczeniem wiedzy dłużnika o istnieniu długu bycia przez niego dłużnikiem i nie musi towarzyszyć mu zamiar ani nawet świadomość wywołania jakichkolwiek skutków prawnych związa Przyczyna rozwiązania umowy o pracę 21 04 2015 przez adwokat Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę art 30 4 KP może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy w Prymat umowy o pracę na czas nieokreślony 21 04 2015 przez adwokat W polskim systemie prawa pracy znajdującym również oparcie w prawie europejskim przyjmuje się iż co do zasady istnieje prymat umowy o pracę na czas nieokreślony Wskazuje na to np Dyrektywa Rady 99 70 WE z dnia 28 cze Przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony 20 04 2015 przez adwokat Na początku rozważań należy wskazać iż zarówno art 25 1 k p jak i art 13 ustawy antykryzysowej implementują dyrektywę Rady z dnia 28 czerwca 1999 r nr 99 70 WE dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy Odsetki 17 04 2015 przez adwokat Pod pojęciem odsetek rozumie się tradycyjnie wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału lub też za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej por T Dybowski A Pyrzyńska w System Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia 16 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 492 1 k p c nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi z mocy prawa tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności Stosownie do 2 tego artykułu powód wn Wierzytelność przyszła 15 04 2015 przez adwokat Nie budzi wątpliwości że przedmiotem cesji mogą być wierzytelność przyszłe co do zasady Wierzytelności przyszłe nie mają charakteru jednorodnego Można rozróżnić dwie zasadnicze grupy takich wierzytelności z których je Przelew wierzytelności 14 04 2015 przez adwokat Wedle regulacji z art 509 1 k c Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią przelew chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania Z k Suma odpowiednia zadośćuczynienia 13 04 2015 przez adwokat W art 445 1 k c dotyczącym zadośćuczynienia pieniężnego ustawodawca posługuje się pojęciem niedookreślonym suma odpowiednia W bogatym w tej kwestii orzecznictwie ugruntował się aprobowany także i w piśmiennictwie Ochrona programu komputerowego 13 04 2015 przez adwokat Założenia dotyczące ochrony programów komputerowych zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych są implementacją dyrektywy 91 250 EWG z dnia 14 maja 1991 r Artykuł 1 dyrektywy stanowi że z godnie z p Organ podatkowy w sprawie o ustalenie 11 04 2015 przez adwokat Legitymację czynną w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na podstawie art 199a par 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w związku z art 189 1 k p c ma organ podatkowy czyli w n Odmowa rejestracji tytułu prasowego 08 04 2015 przez adwokat Przepis art 21 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U z 1984 r Nr 5 poz 24 ze zm nakazuje odmowę rejestracji tytułu prasowego jeżeli złożony wniosek nie zawiera danych o których mowa w art 20 ust Serwis internetowy jako prasa 07 04 2015 przez adwokat W świetle poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa nie może budzić wątpliwości że obranie przez wydawcę Internetu jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjny Renta alimentacyjna dla najbliższych 05 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 446 2 zd 1 k c osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do VAT jako element ceny 04 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2006r sygn III CZP 54 06 OSNC 2007 5 66 wskazał iż art 1 ust 2 ustawy o cenach z 1982 r umożliwiał przerzucenie w umowie na nabywcę ciężaru opodatkowania podatkiem od towar Odpowiedzialność redaktora naczelnego 02 04 2015 przez adwokat Pozwanie redaktora naczelnego na podstawie art 24 1 k c w zw z art 37 i 38 prawa prasowego jako osoby decydującej o całokształcie działalności redakcji oznacza pozwanie każdorazowo osoby która pełni tę funkcj Sprostowanie materiału prasowego 02 04 2015 przez adwokat Stosownie do art 31a ust 1 prawa prasowego który to przepis wszedł w życie z dniem 5 listopada 2012 r na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną r Faktura VAT a obowiązek zapłaty 31 03 2015 przez adwokat Faktura co do zasady nie zastępuje zgodnego oświadczenia woli stron stanowiąc w znaczeniu cywilnoprawnym wyłącznie jednostronne oświadczenie powódki Faktura jest dokumentem techniczno rozliczeniowym i całkowicie oder Ciężar dowodu w procesie cywilnym 30 03 2015 przez adwokat Art 6 k c stanowi iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie która z faktu tego wywodzi skutki prawne Natomiast jak stanowi art 232 k p c strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów z który Ustanie umowy o zakazie konkurencji 27 03 2015 przez adwokat Dopuszczalne jest wcześniejsze ustanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na skutek umówienia się stron w sprawie odstąpienia od umowy

  Original URL path: http://weglinski.eu/blog/wklad-komandytariusza (2015-11-08)
  Open archived version from archive


 • ADWOKAT Węgliński | Legnica | Kancelaria Adwokacka
  adwokat Należy rozważyć czy w sprawie występuje problem wady prawnej Chodzi o ustalenie czy w razie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia go przez wspólnika który ofiarowuje po Samochód małżonka w działalności gospodarczej 20 07 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych t j Dz U z 2012 r poz 361 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodó Prezes zarządu spółki jako pracownik 15 07 2015 przez adwokat Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa jednoosobowego zarządu w ramach umowy o pracę i być jednocześnie wspólnikiem w spółce co najmniej dwuosobowej art 203 1 k s h Inna sytuacja występuje w jednoosobowej spółc Skarga pauliańska 14 07 2015 przez adwokat Możliwość skorzystania przez uprawnionego z ochrony przewidzianej skargą paulińską art 527 1 k c jest uwarunkowana następującymi przesłankami istnieniem wierzytelności dokonaniem przez dłużnika czynności prawnej Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości 06 07 2015 przez adwokat Kwestionowana przez powoda klauzula o treści Za wykonanie czynności o których mowa w 1 i 2 Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w 4 wynagrodzenia w wysokości 2 7 ceny sprzedaży ni Uporczywość działania oskarżonego 01 07 2015 przez adwokat Sąd I instancji nie poczynił bowiem żadnych ustaleń faktycznych miarodajnych dla stwierdzenia iż zachowanie oskarżonego miało charakter uporczywy w rozumieniu przepisu art 57 1 k k s Argumentacja tego Sądu świadcz Wszczęcie postępowania karnoskarbowego 29 06 2015 przez adwokat Dla przedłużenia karalności przestępstwa skarbowego decydujące znaczenie ma jak wskazano powyżej zgodnie z art 44 5 kks wszczęcie postępowania przeciwko osobie w okresie wskazanym w 1 wymienionego artykułu istotne Amortyzacja znaku towarowego 26 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r podatku dochodowym od osób fizycznych j t Dz U z 2000 r Nr 14 poz 176 ze zm kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychod Koszty uzyskania przychodów 24 06 2015 przez adwokat Koszty uzyskania przychodów są jednym z dwóch obok przychodów podstawowych elementów mających wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym Prawidłowa wykładnia przepisów dotycząca kosztów uzyska Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty 22 06 2015 przez adwokat Rozważania prawne poprzedzić należy generalną uwagą że w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kwestii natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla zakres kognicji sądu drugiej instancji jest Wysokość zadatku 19 06 2015 przez adwokat W doktrynie przeważa pogląd F Błahuta w Kodeks s 938 że niekiedy sama wysokość zadatku przemawiać może za tezą że mamy do czynienia z zaliczką a nie zadatkiem Jeśli bowiem wysokość zadatku zbliża się do war Zadatek 17 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 394 1 kc w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia term Odpowiedzialność karnoskarbowa 14 06 2015 przez adwokat Odpowiedzialność podatkowa a odpowiedzialność karnoskarbowa to dwa odrębne niezależne od siebie reżimy prawne rządzące się odmiennymi regułami i to nawet wówczas gdy dotyczą tego samego zdarzenia faktycznego Nie za Autoryzacja wywiadu prasowego 09 06 2015 przez adwokat Osoba udzielająca wywiadu lub przekazująca informacje dziennikarzowi które powołuje on w tekście publikacji odpowiada za naruszenie dóbr osobistych innej osoby wypowiedzią lub udzieloną informacją Jednakże istotne zna Umowa franczyzy 08 06 2015 przez adwokat Pomiędzy stronami w wyniku podjętych negocjacji została zawarta ustna umowa franczyzy Przedmiotowa umowa ma charakter umowy nienazwanej a strony tworzą ją na zasadzie swobody umów na mocy art 353 1 k c której jed Bezpieczeństwo w ruchu lądowym 01 06 2015 przez adwokat Podkreślić należy że przez zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym rozumie się zarówno reguły zawarte w przepisach określających porządek poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sy Przerwanie biegu przedawnienia 29 05 2015 przez adwokat Stanowisko judykatury że zawezwanie do próby ugodowej stanowi czynność przerywającą bieg przedawnienia jest ugruntowane nie wymaga zatem cytowania w tej sprawie Według Sądu II instancji brak jest natomiast wypowiedzi Miejsce spełnienia świadczenia 22 05 2015 przez adwokat Określenie właściwości miejscowej sądu według miejsca spełnienia dochodzonego świadczenia może uwzględniać miejsce siedziby banku wierzyciela wówczas tylko kiedy strony wyraziły zgodę w sposób bezpośredni lub dorozumia Społeczna szkodliwość wykroczenia 19 05 2015 przez adwokat W dniu 19 05 dzisiejszym Sąd Rejonowy w Legnicy uniewinnił wolontariusza Fundacji Naprawiacze Świata obwinionego o popełnienie czynu z art 63a 1 kodeksu wykroczeń Chodziło o wystawienie na płycie Rynku w trakcie VAT na usługi architektoniczne 18 05 2015 przez adwokat Projekty architektoniczne i urbanistyczne zgodnie z brzmieniem art 1 ust 1 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są przedmiotem prawa autorskiego jako prace o charakterze twórczym Projekt architektonicz Wiadomość e mail jako dowód 14 05 2015 przez adwokat Dowód elektroniczny zawierający oświadczenie woli ale nie opatrzony elektronicznym podpisem nie daje pewności co do osoby autora i nie jest dokumentem w rozumieniu Kpc W praktyce sąd w zetknięciu się z informacją maj Odbiór programu radiowego lub telewizyjnego 13 05 2015 przez adwokat Ogólną zatem zasadą jest że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu rozpowszechnianie go chyba że wyłączyła go ustawa Jeśli doszło do naruszenia tego prawa stosownym wynagrodzeniem przewidzianym Rozliczenie za pośrednictwem rachunku bankowego 12 05 2015 przez adwokat Art 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej Dz U nr 173 poz 1807 ze zmianami nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w sytuacji gdy Podstawa prawna roszczenia 11 05 2015 przez adwokat W myśl art 187 1 k p c powód nie ma obowiązku przytaczania w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia co podyktowane jest ogólną zasadą że kwalifikacja prawna roszczenia jest obowiązkiem sądu Oznacza to że Działania w ramach kampanii wyborczej 11 05 2015 przez adwokat Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu dzisiejszym 11 05 rozpoznał oddalił wniosek Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym Sąd stwierdził iż wypowiedź uczestnika postępowania Tomasza Sianeck Ochrona kandydata w kodeksie wyborczym 10 05 2015 przez adwokat Po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich i dość zaskakującej ilości głosów zdobytych przez kandydata Pawła Kukiza przypomniałem sobie o tym że w piątek 8 05 do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął wniosek Komit Ustalenie istnienia stosunku pracy 08 05 2015 przez adwokat W razie sporu co do treści umowy lub rodzaju stosunku prawnego na podstawie którego była świadczona praca pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie rodzaju i treści umowy w oparciu o treść art 189 k p c Przepis Przelew wierzytelności za pojazd zastępczy 08 05 2015 przez adwokat Nie ma żadnych przeszkód do przelewu wierzytelności przyszłej i nieokreślonej co do wysokości Przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie że przelew wierzytelności tego rodzaju jest dopuszczalny bo mieści si Faktura VAT jako dowód 07 05 2015 przez adwokat Faktura VAT jest dokumentem który w praktyce obrotu gospodarczego niemal zawsze dokumentuje czynności między przedsiębiorcami Z uwagi na to że obowiązek jest wystawienia wynika z przepisów o publicznoprawnym charakter Wypadek przy pracy 06 05 2015 przez adwokat Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym bądź miejscowego zdarzenie nastąpiło w miejscu za Wypadek przy pracy w jacuzzi 06 05 2015 przez adwokat Meritum rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół spornego zagadnienia a mianowicie istnienia związku zdarzenia z dnia 05 12 2012 r z pracą warunkującego możliwość uznania go za wypadek przy pracy Staranność i rzetelność dziennikarza 05 05 2015 przez adwokat Proces pracy dziennikarza można podzielić na dwa podstawowe etapy pierwszy zbierania informacji i ich weryfikacji oraz drugi ich wykorzystania Na etapie zbierania materiałów najistotniejsze znaczenie ma rodzaj i wiar Ochrona osoby i jej wizerunku w prawie prasowym 05 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 13 ust 2 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U Nr 5 poz 24 ze zm nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób przeciwko którym toczy się postępow Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego 04 05 2015 przez adwokat Skarga na przewlekłość prowadzenia postępowania kontrolnego odpowiednio podatkowego ma za przedmiot niezałatwienie sprawy we właściwym terminie w rozumieniu art 141 1 o p W przypadku skargi na przewlekłe prowadzeni Krzywda a zadośćuczynienie 03 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 445 k c w przypadkach przewidzianych w art 444 k c Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę Zadośćuczynienie za krzywdę jest Przedłużenie terminu do zwrotu VAT 03 05 2015 przez adwokat Głównym problemem jaki wyłonił się jest stwierdzenie czy podatnikowi przysługuje skarga do sądu na postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku nal Przedawnienie roszczeń w prawie autorskim 01 05 2015 przez adwokat Podkreślić należy że w orzecznictwie przeważa pogląd zgodnie z którym roszczenia przewidziane w art 79 ust 1 pkt 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedawniają się według reguł Ponaglenie organu podatkowego 30 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 141 1 ordynacji podatkowej na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art 140 stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia ministra właściw Odmowa nadania numeru NIP 29 04 2015 przez adwokat Dla oceny prawidłowości działania organów podatkowych istotne jest przede wszystkim określenie uprawnień i obowiązków organów na etapie prowadzonego postępowania w sprawie nadania NIP Należy przypomnieć że zgodnie z ar Potwierdzenie salda jako uznanie długu 28 04 2015 przez adwokat Niezależnie od zaistniałego w orzecznictwie i nauce prawa sporu co do charakteru uznania niewłaściwego jako oświadczenia woli lub oświadczenia wiedzy przyjmuje się iż uznanie jako oświadczenie zobowiązanego musi być z Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o o 28 04 2015 przez adwokat Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania ukształtowana w art 299 ksh uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela tytułem egzekucyjnym istnienia niezaspokojonej Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika 27 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy wskazał że samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakończeniem przed zakończeniem dniówki roboczej nie jest wystarczające do zastosowania przez pracodawcę sankcji z art 52 1 pkt 1 k p w pr Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny 27 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 32 1 k p każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia 2 art 32 Szkoda wyrządzona przez pracownika 26 04 2015 przez adwokat Za szkody wyrządzone przez pracowników osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiedzialność ponosi pracodawca Zgodnie z przepisem art 120 kp w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu p Dokumenty w postępowaniu cywilnym 24 04 2015 przez adwokat Dowodem w postępowaniu cywilnym mogą być dokumenty urzędowe i prywatne Dokumentem jest utrwalone wyłącznie w formie pisemnej niezależnie od materiału na którym zostało sporządzone uzewnętrznienie wszelkiego rodzaju Ostrożność w ruchu drogowym 24 04 2015 przez adwokat Spowodowanie wypadku jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu Do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaliczyć należy szerokie spektrum reguł postępowania które zazwyczaj odnosić się będą wprost do konkretnych sy Uznanie niewłaściwe długu 23 04 2015 przez adwokat Uznanie niewłaściwe długu jest jedynie oświadczeniem wiedzy dłużnika o istnieniu długu bycia przez niego dłużnikiem i nie musi towarzyszyć mu zamiar ani nawet świadomość wywołania jakichkolwiek skutków prawnych związa Przyczyna rozwiązania umowy o pracę 21 04 2015 przez adwokat Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę art 30 4 KP może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy w Prymat umowy o pracę na czas nieokreślony 21 04 2015 przez adwokat W polskim systemie prawa pracy znajdującym również oparcie w prawie europejskim przyjmuje się iż co do zasady istnieje prymat umowy o pracę na czas nieokreślony Wskazuje na to np Dyrektywa Rady 99 70 WE z dnia 28 cze Przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony 20 04 2015 przez adwokat Na początku rozważań należy wskazać iż zarówno art 25 1 k p jak i art 13 ustawy antykryzysowej implementują dyrektywę Rady z dnia 28 czerwca 1999 r nr 99 70 WE dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy Odsetki 17 04 2015 przez adwokat Pod pojęciem odsetek rozumie się tradycyjnie wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału lub też za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej por T Dybowski A Pyrzyńska w System Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia 16 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 492 1 k p c nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi z mocy prawa tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności Stosownie do 2 tego artykułu powód wn Wierzytelność przyszła 15 04 2015 przez adwokat Nie budzi wątpliwości że przedmiotem cesji mogą być wierzytelność przyszłe co do zasady Wierzytelności przyszłe nie mają charakteru jednorodnego Można rozróżnić dwie zasadnicze grupy takich wierzytelności z których je Przelew wierzytelności 14 04 2015 przez adwokat Wedle regulacji z art 509 1 k c Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią przelew chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania Z k Suma odpowiednia zadośćuczynienia 13 04 2015 przez adwokat W art 445 1 k c dotyczącym zadośćuczynienia pieniężnego ustawodawca posługuje się pojęciem niedookreślonym suma odpowiednia W bogatym w tej kwestii orzecznictwie ugruntował się aprobowany także i w piśmiennictwie Ochrona programu komputerowego 13 04 2015 przez adwokat Założenia dotyczące ochrony programów komputerowych zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych są implementacją dyrektywy 91 250 EWG z dnia 14 maja 1991 r Artykuł 1 dyrektywy stanowi że z godnie z p Organ podatkowy w sprawie o ustalenie 11 04 2015 przez adwokat Legitymację czynną w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na podstawie art 199a par 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w związku z art 189 1 k p c ma organ podatkowy czyli w n Odmowa rejestracji tytułu prasowego 08 04 2015 przez adwokat Przepis art 21 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U z 1984 r Nr 5 poz 24 ze zm nakazuje odmowę rejestracji tytułu prasowego jeżeli złożony wniosek nie zawiera danych o których mowa w art 20 ust Serwis internetowy jako prasa 07 04 2015 przez adwokat W świetle poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa nie może budzić wątpliwości że obranie przez wydawcę Internetu jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjny Renta alimentacyjna dla najbliższych 05 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 446 2 zd 1 k c osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do VAT jako element ceny 04 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2006r sygn III CZP 54 06 OSNC 2007 5 66 wskazał iż art 1 ust 2 ustawy o cenach z 1982 r umożliwiał przerzucenie w umowie na nabywcę ciężaru opodatkowania podatkiem od towar Odpowiedzialność redaktora naczelnego 02 04 2015 przez adwokat Pozwanie redaktora naczelnego na podstawie art 24 1 k c w zw z art 37 i 38 prawa prasowego jako osoby decydującej o całokształcie działalności redakcji oznacza pozwanie każdorazowo osoby która pełni tę funkcj Sprostowanie materiału prasowego 02 04 2015 przez adwokat Stosownie do art 31a ust 1 prawa prasowego który to przepis wszedł w życie z dniem 5 listopada 2012 r na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną r Faktura VAT a obowiązek zapłaty 31 03 2015 przez adwokat Faktura co do zasady nie zastępuje zgodnego oświadczenia woli stron stanowiąc w znaczeniu cywilnoprawnym wyłącznie jednostronne oświadczenie powódki Faktura jest dokumentem techniczno rozliczeniowym i całkowicie oder Ciężar dowodu w procesie cywilnym 30 03 2015 przez adwokat Art 6 k c stanowi iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie która z faktu tego wywodzi skutki prawne Natomiast jak stanowi art 232 k p c strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów z który Ustanie umowy o zakazie konkurencji 27 03 2015 przez adwokat Dopuszczalne jest wcześniejsze ustanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na skutek umówienia się stron w sprawie odstąpienia od umowy lub warunku rozwiązującego Wyrok Sądu Najwyższego Izba Pracy U Firma spółki komandytowej 25 03 2015 przez adwokat Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp k Jeżeli komplementariuszem jes Spółka cicha 24 03 2015 przez adwokat Umowa spółki cichej nie jest spółką prawa handlowego a więc nie ma osobowości prawnej ani zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków pozywania i bycia pozywaną W polskim systemie prawnym obowiązuje bowiem zamknię Przeniesienie akcji imiennej 23 03 2015 przez adwokat Zgodnie z art 339 ksh przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji albo na świadectwie tymczasowym albo w osobnym dokumencie oraz wymaga Ocena przyczynienia poszkodowanego 22 03 2015 przez adwokat Ocena stopnia przyczynienia się do powstania szkody nie może być dokonana przez biegłego Przyczynienie się jest kategorią jurydyczną Nie chodzi przecież o fakt ale o ocenę określonych faktów Biegły mógłby ustalić pew Odszkodowanie z OC 22 03 2015 przez adwokat Podstawową funkcją odszkodowania jest kompensacja co oznacza iż odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan naruszony zdarzeniem wyrządzającym szkodę Odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela o Więź rodzinna jako dobro osobiste 22 03 2015 przez adwokat Nie ulega wątpliwości że śmierć osoby najbliższej jest niezwykle dotkliwym i tragicznym wydarzeniem dla najbliższych członków rodziny zmarłego Rodzina i wzajemne więzi rodzinne są źródłem szczęścia i wpływają na poczuc Firma spółki komandytowo akcyjnej 21 03 2015 przez adwokat Firma spółki komandytowo akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowo akcyjna Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu S K A Jeżeli kompl Wspólność małżeńska akcji spółki akcyjnej 21 03 2015 przez adwokat Akcje nabyte przez jednego małżonka w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzą do majątku wspólnego małżonków Małżonek akcjonariusz miał prawo sprzedać je bez zgody żony jeśli nie

  Original URL path: http://weglinski.eu/blog/zwolanie-walnego-zgromadzenia-spolki-z-o-o (2015-11-08)
  Open archived version from archive

 • ADWOKAT Węgliński | Legnica | Kancelaria Adwokacka
  kwotę podatku od towarów i usług mimo że sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu bądź była od podatku zwolniona nabywca który zapłacił pełną cenę ma do sprzedawcy roszczenie cywi Rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu 29 07 2015 przez adwokat W opinii Sądu Najwyższego kwestia wzajemnych rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu wzbudza doktrynalne kontrowersje i nastręcza trudności sądom ponieważ nie została uregulowana w ustawie Powszechnie przyjmowany Próba ugodowa w sprawie o wydanie nieruchomości 28 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 175 k c do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń tj art 121 124 k c Bieg ten może więc ulec zawieszeniu art 121 k c jego zakończenie może ulec wstrzyma Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych 27 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 52 1 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych popełnienia przez pracownika w cz Odpowiedzialność za wady aportu 22 07 2015 przez adwokat Należy rozważyć czy w sprawie występuje problem wady prawnej Chodzi o ustalenie czy w razie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia go przez wspólnika który ofiarowuje po Samochód małżonka w działalności gospodarczej 20 07 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych t j Dz U z 2012 r poz 361 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodó Prezes zarządu spółki jako pracownik 15 07 2015 przez adwokat Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa jednoosobowego zarządu w ramach umowy o pracę i być jednocześnie wspólnikiem w spółce co najmniej dwuosobowej art 203 1 k s h Inna sytuacja występuje w jednoosobowej spółc Skarga pauliańska 14 07 2015 przez adwokat Możliwość skorzystania przez uprawnionego z ochrony przewidzianej skargą paulińską art 527 1 k c jest uwarunkowana następującymi przesłankami istnieniem wierzytelności dokonaniem przez dłużnika czynności prawnej Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości 06 07 2015 przez adwokat Kwestionowana przez powoda klauzula o treści Za wykonanie czynności o których mowa w 1 i 2 Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w 4 wynagrodzenia w wysokości 2 7 ceny sprzedaży ni Uporczywość działania oskarżonego 01 07 2015 przez adwokat Sąd I instancji nie poczynił bowiem żadnych ustaleń faktycznych miarodajnych dla stwierdzenia iż zachowanie oskarżonego miało charakter uporczywy w rozumieniu przepisu art 57 1 k k s Argumentacja tego Sądu świadcz Wszczęcie postępowania karnoskarbowego 29 06 2015 przez adwokat Dla przedłużenia karalności przestępstwa skarbowego decydujące znaczenie ma jak wskazano powyżej zgodnie z art 44 5 kks wszczęcie postępowania przeciwko osobie w okresie wskazanym w 1 wymienionego artykułu istotne Amortyzacja znaku towarowego 26 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r podatku dochodowym od osób fizycznych j t Dz U z 2000 r Nr 14 poz 176 ze zm kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychod Koszty uzyskania przychodów 24 06 2015 przez adwokat Koszty uzyskania przychodów są jednym z dwóch obok przychodów podstawowych elementów mających wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym Prawidłowa wykładnia przepisów dotycząca kosztów uzyska Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty 22 06 2015 przez adwokat Rozważania prawne poprzedzić należy generalną uwagą że w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kwestii natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla zakres kognicji sądu drugiej instancji jest Wysokość zadatku 19 06 2015 przez adwokat W doktrynie przeważa pogląd F Błahuta w Kodeks s 938 że niekiedy sama wysokość zadatku przemawiać może za tezą że mamy do czynienia z zaliczką a nie zadatkiem Jeśli bowiem wysokość zadatku zbliża się do war Zadatek 17 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 394 1 kc w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia term Odpowiedzialność karnoskarbowa 14 06 2015 przez adwokat Odpowiedzialność podatkowa a odpowiedzialność karnoskarbowa to dwa odrębne niezależne od siebie reżimy prawne rządzące się odmiennymi regułami i to nawet wówczas gdy dotyczą tego samego zdarzenia faktycznego Nie za Autoryzacja wywiadu prasowego 09 06 2015 przez adwokat Osoba udzielająca wywiadu lub przekazująca informacje dziennikarzowi które powołuje on w tekście publikacji odpowiada za naruszenie dóbr osobistych innej osoby wypowiedzią lub udzieloną informacją Jednakże istotne zna Umowa franczyzy 08 06 2015 przez adwokat Pomiędzy stronami w wyniku podjętych negocjacji została zawarta ustna umowa franczyzy Przedmiotowa umowa ma charakter umowy nienazwanej a strony tworzą ją na zasadzie swobody umów na mocy art 353 1 k c której jed Bezpieczeństwo w ruchu lądowym 01 06 2015 przez adwokat Podkreślić należy że przez zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym rozumie się zarówno reguły zawarte w przepisach określających porządek poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sy Przerwanie biegu przedawnienia 29 05 2015 przez adwokat Stanowisko judykatury że zawezwanie do próby ugodowej stanowi czynność przerywającą bieg przedawnienia jest ugruntowane nie wymaga zatem cytowania w tej sprawie Według Sądu II instancji brak jest natomiast wypowiedzi Miejsce spełnienia świadczenia 22 05 2015 przez adwokat Określenie właściwości miejscowej sądu według miejsca spełnienia dochodzonego świadczenia może uwzględniać miejsce siedziby banku wierzyciela wówczas tylko kiedy strony wyraziły zgodę w sposób bezpośredni lub dorozumia Społeczna szkodliwość wykroczenia 19 05 2015 przez adwokat W dniu 19 05 dzisiejszym Sąd Rejonowy w Legnicy uniewinnił wolontariusza Fundacji Naprawiacze Świata obwinionego o popełnienie czynu z art 63a 1 kodeksu wykroczeń Chodziło o wystawienie na płycie Rynku w trakcie VAT na usługi architektoniczne 18 05 2015 przez adwokat Projekty architektoniczne i urbanistyczne zgodnie z brzmieniem art 1 ust 1 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są przedmiotem prawa autorskiego jako prace o charakterze twórczym Projekt architektonicz Wiadomość e mail jako dowód 14 05 2015 przez adwokat Dowód elektroniczny zawierający oświadczenie woli ale nie opatrzony elektronicznym podpisem nie daje pewności co do osoby autora i nie jest dokumentem w rozumieniu Kpc W praktyce sąd w zetknięciu się z informacją maj Odbiór programu radiowego lub telewizyjnego 13 05 2015 przez adwokat Ogólną zatem zasadą jest że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu rozpowszechnianie go chyba że wyłączyła go ustawa Jeśli doszło do naruszenia tego prawa stosownym wynagrodzeniem przewidzianym Rozliczenie za pośrednictwem rachunku bankowego 12 05 2015 przez adwokat Art 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej Dz U nr 173 poz 1807 ze zmianami nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w sytuacji gdy Podstawa prawna roszczenia 11 05 2015 przez adwokat W myśl art 187 1 k p c powód nie ma obowiązku przytaczania w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia co podyktowane jest ogólną zasadą że kwalifikacja prawna roszczenia jest obowiązkiem sądu Oznacza to że Działania w ramach kampanii wyborczej 11 05 2015 przez adwokat Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu dzisiejszym 11 05 rozpoznał oddalił wniosek Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym Sąd stwierdził iż wypowiedź uczestnika postępowania Tomasza Sianeck Ochrona kandydata w kodeksie wyborczym 10 05 2015 przez adwokat Po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich i dość zaskakującej ilości głosów zdobytych przez kandydata Pawła Kukiza przypomniałem sobie o tym że w piątek 8 05 do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął wniosek Komit Ustalenie istnienia stosunku pracy 08 05 2015 przez adwokat W razie sporu co do treści umowy lub rodzaju stosunku prawnego na podstawie którego była świadczona praca pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie rodzaju i treści umowy w oparciu o treść art 189 k p c Przepis Przelew wierzytelności za pojazd zastępczy 08 05 2015 przez adwokat Nie ma żadnych przeszkód do przelewu wierzytelności przyszłej i nieokreślonej co do wysokości Przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie że przelew wierzytelności tego rodzaju jest dopuszczalny bo mieści si Faktura VAT jako dowód 07 05 2015 przez adwokat Faktura VAT jest dokumentem który w praktyce obrotu gospodarczego niemal zawsze dokumentuje czynności między przedsiębiorcami Z uwagi na to że obowiązek jest wystawienia wynika z przepisów o publicznoprawnym charakter Wypadek przy pracy 06 05 2015 przez adwokat Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym bądź miejscowego zdarzenie nastąpiło w miejscu za Wypadek przy pracy w jacuzzi 06 05 2015 przez adwokat Meritum rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół spornego zagadnienia a mianowicie istnienia związku zdarzenia z dnia 05 12 2012 r z pracą warunkującego możliwość uznania go za wypadek przy pracy Staranność i rzetelność dziennikarza 05 05 2015 przez adwokat Proces pracy dziennikarza można podzielić na dwa podstawowe etapy pierwszy zbierania informacji i ich weryfikacji oraz drugi ich wykorzystania Na etapie zbierania materiałów najistotniejsze znaczenie ma rodzaj i wiar Ochrona osoby i jej wizerunku w prawie prasowym 05 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 13 ust 2 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U Nr 5 poz 24 ze zm nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób przeciwko którym toczy się postępow Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego 04 05 2015 przez adwokat Skarga na przewlekłość prowadzenia postępowania kontrolnego odpowiednio podatkowego ma za przedmiot niezałatwienie sprawy we właściwym terminie w rozumieniu art 141 1 o p W przypadku skargi na przewlekłe prowadzeni Krzywda a zadośćuczynienie 03 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 445 k c w przypadkach przewidzianych w art 444 k c Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę Zadośćuczynienie za krzywdę jest Przedłużenie terminu do zwrotu VAT 03 05 2015 przez adwokat Głównym problemem jaki wyłonił się jest stwierdzenie czy podatnikowi przysługuje skarga do sądu na postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku nal Przedawnienie roszczeń w prawie autorskim 01 05 2015 przez adwokat Podkreślić należy że w orzecznictwie przeważa pogląd zgodnie z którym roszczenia przewidziane w art 79 ust 1 pkt 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedawniają się według reguł Ponaglenie organu podatkowego 30 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 141 1 ordynacji podatkowej na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art 140 stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia ministra właściw Odmowa nadania numeru NIP 29 04 2015 przez adwokat Dla oceny prawidłowości działania organów podatkowych istotne jest przede wszystkim określenie uprawnień i obowiązków organów na etapie prowadzonego postępowania w sprawie nadania NIP Należy przypomnieć że zgodnie z ar Potwierdzenie salda jako uznanie długu 28 04 2015 przez adwokat Niezależnie od zaistniałego w orzecznictwie i nauce prawa sporu co do charakteru uznania niewłaściwego jako oświadczenia woli lub oświadczenia wiedzy przyjmuje się iż uznanie jako oświadczenie zobowiązanego musi być z Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o o 28 04 2015 przez adwokat Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania ukształtowana w art 299 ksh uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela tytułem egzekucyjnym istnienia niezaspokojonej Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika 27 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy wskazał że samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakończeniem przed zakończeniem dniówki roboczej nie jest wystarczające do zastosowania przez pracodawcę sankcji z art 52 1 pkt 1 k p w pr Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny 27 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 32 1 k p każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia 2 art 32 Szkoda wyrządzona przez pracownika 26 04 2015 przez adwokat Za szkody wyrządzone przez pracowników osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiedzialność ponosi pracodawca Zgodnie z przepisem art 120 kp w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu p Dokumenty w postępowaniu cywilnym 24 04 2015 przez adwokat Dowodem w postępowaniu cywilnym mogą być dokumenty urzędowe i prywatne Dokumentem jest utrwalone wyłącznie w formie pisemnej niezależnie od materiału na którym zostało sporządzone uzewnętrznienie wszelkiego rodzaju Ostrożność w ruchu drogowym 24 04 2015 przez adwokat Spowodowanie wypadku jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu Do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaliczyć należy szerokie spektrum reguł postępowania które zazwyczaj odnosić się będą wprost do konkretnych sy Uznanie niewłaściwe długu 23 04 2015 przez adwokat Uznanie niewłaściwe długu jest jedynie oświadczeniem wiedzy dłużnika o istnieniu długu bycia przez niego dłużnikiem i nie musi towarzyszyć mu zamiar ani nawet świadomość wywołania jakichkolwiek skutków prawnych związa Przyczyna rozwiązania umowy o pracę 21 04 2015 przez adwokat Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę art 30 4 KP może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy w Prymat umowy o pracę na czas nieokreślony 21 04 2015 przez adwokat W polskim systemie prawa pracy znajdującym również oparcie w prawie europejskim przyjmuje się iż co do zasady istnieje prymat umowy o pracę na czas nieokreślony Wskazuje na to np Dyrektywa Rady 99 70 WE z dnia 28 cze Przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony 20 04 2015 przez adwokat Na początku rozważań należy wskazać iż zarówno art 25 1 k p jak i art 13 ustawy antykryzysowej implementują dyrektywę Rady z dnia 28 czerwca 1999 r nr 99 70 WE dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy Odsetki 17 04 2015 przez adwokat Pod pojęciem odsetek rozumie się tradycyjnie wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału lub też za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej por T Dybowski A Pyrzyńska w System Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia 16 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 492 1 k p c nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi z mocy prawa tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności Stosownie do 2 tego artykułu powód wn Wierzytelność przyszła 15 04 2015 przez adwokat Nie budzi wątpliwości że przedmiotem cesji mogą być wierzytelność przyszłe co do zasady Wierzytelności przyszłe nie mają charakteru jednorodnego Można rozróżnić dwie zasadnicze grupy takich wierzytelności z których je Przelew wierzytelności 14 04 2015 przez adwokat Wedle regulacji z art 509 1 k c Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią przelew chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania Z k Suma odpowiednia zadośćuczynienia 13 04 2015 przez adwokat W art 445 1 k c dotyczącym zadośćuczynienia pieniężnego ustawodawca posługuje się pojęciem niedookreślonym suma odpowiednia W bogatym w tej kwestii orzecznictwie ugruntował się aprobowany także i w piśmiennictwie Ochrona programu komputerowego 13 04 2015 przez adwokat Założenia dotyczące ochrony programów komputerowych zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych są implementacją dyrektywy 91 250 EWG z dnia 14 maja 1991 r Artykuł 1 dyrektywy stanowi że z godnie z p Organ podatkowy w sprawie o ustalenie 11 04 2015 przez adwokat Legitymację czynną w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na podstawie art 199a par 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w związku z art 189 1 k p c ma organ podatkowy czyli w n Odmowa rejestracji tytułu prasowego 08 04 2015 przez adwokat Przepis art 21 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U z 1984 r Nr 5 poz 24 ze zm nakazuje odmowę rejestracji tytułu prasowego jeżeli złożony wniosek nie zawiera danych o których mowa w art 20 ust Serwis internetowy jako prasa 07 04 2015 przez adwokat W świetle poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa nie może budzić wątpliwości że obranie przez wydawcę Internetu jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjny Renta alimentacyjna dla najbliższych 05 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 446 2 zd 1 k c osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do VAT jako element ceny 04 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2006r sygn III CZP 54 06 OSNC 2007 5 66 wskazał iż art 1 ust 2 ustawy o cenach z 1982 r umożliwiał przerzucenie w umowie na nabywcę ciężaru opodatkowania podatkiem od towar Odpowiedzialność redaktora naczelnego 02 04 2015 przez adwokat Pozwanie redaktora naczelnego na podstawie art 24 1 k c w zw z art 37 i 38 prawa prasowego jako osoby decydującej o całokształcie działalności redakcji oznacza pozwanie każdorazowo osoby która pełni tę funkcj Sprostowanie materiału prasowego 02 04 2015 przez adwokat Stosownie do art 31a ust 1 prawa prasowego który to przepis wszedł w życie z dniem 5 listopada 2012 r na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną r Faktura VAT a obowiązek zapłaty 31 03 2015 przez adwokat Faktura co do zasady nie zastępuje zgodnego oświadczenia woli stron stanowiąc w znaczeniu cywilnoprawnym wyłącznie jednostronne oświadczenie powódki Faktura jest dokumentem techniczno rozliczeniowym i całkowicie oder Ciężar dowodu w procesie cywilnym 30 03 2015 przez adwokat Art 6 k c stanowi iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie która z faktu tego wywodzi skutki prawne Natomiast jak stanowi art 232 k p c strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów z który Ustanie umowy o zakazie konkurencji 27 03 2015 przez adwokat Dopuszczalne jest wcześniejsze ustanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na skutek umówienia się stron w sprawie odstąpienia od umowy lub warunku rozwiązującego Wyrok Sądu Najwyższego Izba Pracy U Firma spółki komandytowej 25 03 2015 przez adwokat Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp k Jeżeli komplementariuszem jes Spółka cicha 24 03 2015 przez adwokat Umowa spółki cichej nie jest spółką prawa handlowego a więc nie ma osobowości prawnej ani zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków pozywania i bycia pozywaną W polskim systemie prawnym obowiązuje bowiem zamknię Przeniesienie akcji imiennej 23 03 2015 przez adwokat Zgodnie z art 339 ksh przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji albo na świadectwie tymczasowym albo w osobnym dokumencie oraz wymaga Ocena przyczynienia poszkodowanego 22 03 2015 przez adwokat Ocena stopnia przyczynienia się do powstania szkody nie może być dokonana przez biegłego Przyczynienie się jest kategorią

  Original URL path: http://weglinski.eu/blog/zakaz-konkurencji-czlonka-zarzadu-sp-z-oo (2015-11-08)
  Open archived version from archive

 • ADWOKAT Węgliński | Legnica | Kancelaria Adwokacka
  umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosun Konkubinat 05 08 2015 przez adwokat Na wstępie zauważyć należy że stosownie do utrwalonego poglądu doktryny i judykatury prawa cywilnego konkubinat występuje wówczas gdy osoby pozostają we wspólnym pożyciu tak jakby były małżeństwem chociaż nim nie s Obowiązki pośrednika nieruchomości 04 08 2015 przez adwokat Przepis art 181 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz U 2014 518 ze zm nakładał na pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązek wykonywania czynności wymienion Rażąca niewdzięczność obdarowanego 03 08 2015 przez adwokat Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia rażąca niewdzięczność pozostawiając jego ocenę sądowi Ocena ta musi natomiast uwzględniać zróżnicowane sytuacje życiowe i odnosić się do konkretnych okoliczności każdej sprawy Powy Podatek VAT jako świadczenie nienależne 31 07 2015 przez adwokat W przypadku gdy sprzedawca ujął w cenie kwotę podatku od towarów i usług mimo że sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu bądź była od podatku zwolniona nabywca który zapłacił pełną cenę ma do sprzedawcy roszczenie cywi Rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu 29 07 2015 przez adwokat W opinii Sądu Najwyższego kwestia wzajemnych rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu wzbudza doktrynalne kontrowersje i nastręcza trudności sądom ponieważ nie została uregulowana w ustawie Powszechnie przyjmowany Próba ugodowa w sprawie o wydanie nieruchomości 28 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 175 k c do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń tj art 121 124 k c Bieg ten może więc ulec zawieszeniu art 121 k c jego zakończenie może ulec wstrzyma Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych 27 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 52 1 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych popełnienia przez pracownika w cz Odpowiedzialność za wady aportu 22 07 2015 przez adwokat Należy rozważyć czy w sprawie występuje problem wady prawnej Chodzi o ustalenie czy w razie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia go przez wspólnika który ofiarowuje po Samochód małżonka w działalności gospodarczej 20 07 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych t j Dz U z 2012 r poz 361 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodó Prezes zarządu spółki jako pracownik 15 07 2015 przez adwokat Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa jednoosobowego zarządu w ramach umowy o pracę i być jednocześnie wspólnikiem w spółce co najmniej dwuosobowej art 203 1 k s h Inna sytuacja występuje w jednoosobowej spółc Skarga pauliańska 14 07 2015 przez adwokat Możliwość skorzystania przez uprawnionego z ochrony przewidzianej skargą paulińską art 527 1 k c jest uwarunkowana następującymi przesłankami istnieniem wierzytelności dokonaniem przez dłużnika czynności prawnej Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości 06 07 2015 przez adwokat Kwestionowana przez powoda klauzula o treści Za wykonanie czynności o których mowa w 1 i 2 Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w 4 wynagrodzenia w wysokości 2 7 ceny sprzedaży ni Uporczywość działania oskarżonego 01 07 2015 przez adwokat Sąd I instancji nie poczynił bowiem żadnych ustaleń faktycznych miarodajnych dla stwierdzenia iż zachowanie oskarżonego miało charakter uporczywy w rozumieniu przepisu art 57 1 k k s Argumentacja tego Sądu świadcz Wszczęcie postępowania karnoskarbowego 29 06 2015 przez adwokat Dla przedłużenia karalności przestępstwa skarbowego decydujące znaczenie ma jak wskazano powyżej zgodnie z art 44 5 kks wszczęcie postępowania przeciwko osobie w okresie wskazanym w 1 wymienionego artykułu istotne Amortyzacja znaku towarowego 26 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r podatku dochodowym od osób fizycznych j t Dz U z 2000 r Nr 14 poz 176 ze zm kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychod Koszty uzyskania przychodów 24 06 2015 przez adwokat Koszty uzyskania przychodów są jednym z dwóch obok przychodów podstawowych elementów mających wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym Prawidłowa wykładnia przepisów dotycząca kosztów uzyska Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty 22 06 2015 przez adwokat Rozważania prawne poprzedzić należy generalną uwagą że w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kwestii natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla zakres kognicji sądu drugiej instancji jest Wysokość zadatku 19 06 2015 przez adwokat W doktrynie przeważa pogląd F Błahuta w Kodeks s 938 że niekiedy sama wysokość zadatku przemawiać może za tezą że mamy do czynienia z zaliczką a nie zadatkiem Jeśli bowiem wysokość zadatku zbliża się do war Zadatek 17 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 394 1 kc w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia term Odpowiedzialność karnoskarbowa 14 06 2015 przez adwokat Odpowiedzialność podatkowa a odpowiedzialność karnoskarbowa to dwa odrębne niezależne od siebie reżimy prawne rządzące się odmiennymi regułami i to nawet wówczas gdy dotyczą tego samego zdarzenia faktycznego Nie za Autoryzacja wywiadu prasowego 09 06 2015 przez adwokat Osoba udzielająca wywiadu lub przekazująca informacje dziennikarzowi które powołuje on w tekście publikacji odpowiada za naruszenie dóbr osobistych innej osoby wypowiedzią lub udzieloną informacją Jednakże istotne zna Umowa franczyzy 08 06 2015 przez adwokat Pomiędzy stronami w wyniku podjętych negocjacji została zawarta ustna umowa franczyzy Przedmiotowa umowa ma charakter umowy nienazwanej a strony tworzą ją na zasadzie swobody umów na mocy art 353 1 k c której jed Bezpieczeństwo w ruchu lądowym 01 06 2015 przez adwokat Podkreślić należy że przez zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym rozumie się zarówno reguły zawarte w przepisach określających porządek poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sy Przerwanie biegu przedawnienia 29 05 2015 przez adwokat Stanowisko judykatury że zawezwanie do próby ugodowej stanowi czynność przerywającą bieg przedawnienia jest ugruntowane nie wymaga zatem cytowania w tej sprawie Według Sądu II instancji brak jest natomiast wypowiedzi Miejsce spełnienia świadczenia 22 05 2015 przez adwokat Określenie właściwości miejscowej sądu według miejsca spełnienia dochodzonego świadczenia może uwzględniać miejsce siedziby banku wierzyciela wówczas tylko kiedy strony wyraziły zgodę w sposób bezpośredni lub dorozumia Społeczna szkodliwość wykroczenia 19 05 2015 przez adwokat W dniu 19 05 dzisiejszym Sąd Rejonowy w Legnicy uniewinnił wolontariusza Fundacji Naprawiacze Świata obwinionego o popełnienie czynu z art 63a 1 kodeksu wykroczeń Chodziło o wystawienie na płycie Rynku w trakcie VAT na usługi architektoniczne 18 05 2015 przez adwokat Projekty architektoniczne i urbanistyczne zgodnie z brzmieniem art 1 ust 1 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są przedmiotem prawa autorskiego jako prace o charakterze twórczym Projekt architektonicz Wiadomość e mail jako dowód 14 05 2015 przez adwokat Dowód elektroniczny zawierający oświadczenie woli ale nie opatrzony elektronicznym podpisem nie daje pewności co do osoby autora i nie jest dokumentem w rozumieniu Kpc W praktyce sąd w zetknięciu się z informacją maj Odbiór programu radiowego lub telewizyjnego 13 05 2015 przez adwokat Ogólną zatem zasadą jest że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu rozpowszechnianie go chyba że wyłączyła go ustawa Jeśli doszło do naruszenia tego prawa stosownym wynagrodzeniem przewidzianym Rozliczenie za pośrednictwem rachunku bankowego 12 05 2015 przez adwokat Art 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej Dz U nr 173 poz 1807 ze zmianami nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w sytuacji gdy Podstawa prawna roszczenia 11 05 2015 przez adwokat W myśl art 187 1 k p c powód nie ma obowiązku przytaczania w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia co podyktowane jest ogólną zasadą że kwalifikacja prawna roszczenia jest obowiązkiem sądu Oznacza to że Działania w ramach kampanii wyborczej 11 05 2015 przez adwokat Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu dzisiejszym 11 05 rozpoznał oddalił wniosek Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym Sąd stwierdził iż wypowiedź uczestnika postępowania Tomasza Sianeck Ochrona kandydata w kodeksie wyborczym 10 05 2015 przez adwokat Po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich i dość zaskakującej ilości głosów zdobytych przez kandydata Pawła Kukiza przypomniałem sobie o tym że w piątek 8 05 do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął wniosek Komit Ustalenie istnienia stosunku pracy 08 05 2015 przez adwokat W razie sporu co do treści umowy lub rodzaju stosunku prawnego na podstawie którego była świadczona praca pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie rodzaju i treści umowy w oparciu o treść art 189 k p c Przepis Przelew wierzytelności za pojazd zastępczy 08 05 2015 przez adwokat Nie ma żadnych przeszkód do przelewu wierzytelności przyszłej i nieokreślonej co do wysokości Przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie że przelew wierzytelności tego rodzaju jest dopuszczalny bo mieści si Faktura VAT jako dowód 07 05 2015 przez adwokat Faktura VAT jest dokumentem który w praktyce obrotu gospodarczego niemal zawsze dokumentuje czynności między przedsiębiorcami Z uwagi na to że obowiązek jest wystawienia wynika z przepisów o publicznoprawnym charakter Wypadek przy pracy 06 05 2015 przez adwokat Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym bądź miejscowego zdarzenie nastąpiło w miejscu za Wypadek przy pracy w jacuzzi 06 05 2015 przez adwokat Meritum rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół spornego zagadnienia a mianowicie istnienia związku zdarzenia z dnia 05 12 2012 r z pracą warunkującego możliwość uznania go za wypadek przy pracy Staranność i rzetelność dziennikarza 05 05 2015 przez adwokat Proces pracy dziennikarza można podzielić na dwa podstawowe etapy pierwszy zbierania informacji i ich weryfikacji oraz drugi ich wykorzystania Na etapie zbierania materiałów najistotniejsze znaczenie ma rodzaj i wiar Ochrona osoby i jej wizerunku w prawie prasowym 05 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 13 ust 2 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U Nr 5 poz 24 ze zm nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób przeciwko którym toczy się postępow Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego 04 05 2015 przez adwokat Skarga na przewlekłość prowadzenia postępowania kontrolnego odpowiednio podatkowego ma za przedmiot niezałatwienie sprawy we właściwym terminie w rozumieniu art 141 1 o p W przypadku skargi na przewlekłe prowadzeni Krzywda a zadośćuczynienie 03 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 445 k c w przypadkach przewidzianych w art 444 k c Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę Zadośćuczynienie za krzywdę jest Przedłużenie terminu do zwrotu VAT 03 05 2015 przez adwokat Głównym problemem jaki wyłonił się jest stwierdzenie czy podatnikowi przysługuje skarga do sądu na postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku nal Przedawnienie roszczeń w prawie autorskim 01 05 2015 przez adwokat Podkreślić należy że w orzecznictwie przeważa pogląd zgodnie z którym roszczenia przewidziane w art 79 ust 1 pkt 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedawniają się według reguł Ponaglenie organu podatkowego 30 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 141 1 ordynacji podatkowej na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art 140 stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia ministra właściw Odmowa nadania numeru NIP 29 04 2015 przez adwokat Dla oceny prawidłowości działania organów podatkowych istotne jest przede wszystkim określenie uprawnień i obowiązków organów na etapie prowadzonego postępowania w sprawie nadania NIP Należy przypomnieć że zgodnie z ar Potwierdzenie salda jako uznanie długu 28 04 2015 przez adwokat Niezależnie od zaistniałego w orzecznictwie i nauce prawa sporu co do charakteru uznania niewłaściwego jako oświadczenia woli lub oświadczenia wiedzy przyjmuje się iż uznanie jako oświadczenie zobowiązanego musi być z Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o o 28 04 2015 przez adwokat Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania ukształtowana w art 299 ksh uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela tytułem egzekucyjnym istnienia niezaspokojonej Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika 27 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy wskazał że samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakończeniem przed zakończeniem dniówki roboczej nie jest wystarczające do zastosowania przez pracodawcę sankcji z art 52 1 pkt 1 k p w pr Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny 27 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 32 1 k p każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia 2 art 32 Szkoda wyrządzona przez pracownika 26 04 2015 przez adwokat Za szkody wyrządzone przez pracowników osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiedzialność ponosi pracodawca Zgodnie z przepisem art 120 kp w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu p Dokumenty w postępowaniu cywilnym 24 04 2015 przez adwokat Dowodem w postępowaniu cywilnym mogą być dokumenty urzędowe i prywatne Dokumentem jest utrwalone wyłącznie w formie pisemnej niezależnie od materiału na którym zostało sporządzone uzewnętrznienie wszelkiego rodzaju Ostrożność w ruchu drogowym 24 04 2015 przez adwokat Spowodowanie wypadku jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu Do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaliczyć należy szerokie spektrum reguł postępowania które zazwyczaj odnosić się będą wprost do konkretnych sy Uznanie niewłaściwe długu 23 04 2015 przez adwokat Uznanie niewłaściwe długu jest jedynie oświadczeniem wiedzy dłużnika o istnieniu długu bycia przez niego dłużnikiem i nie musi towarzyszyć mu zamiar ani nawet świadomość wywołania jakichkolwiek skutków prawnych związa Przyczyna rozwiązania umowy o pracę 21 04 2015 przez adwokat Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę art 30 4 KP może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy w Prymat umowy o pracę na czas nieokreślony 21 04 2015 przez adwokat W polskim systemie prawa pracy znajdującym również oparcie w prawie europejskim przyjmuje się iż co do zasady istnieje prymat umowy o pracę na czas nieokreślony Wskazuje na to np Dyrektywa Rady 99 70 WE z dnia 28 cze Przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony 20 04 2015 przez adwokat Na początku rozważań należy wskazać iż zarówno art 25 1 k p jak i art 13 ustawy antykryzysowej implementują dyrektywę Rady z dnia 28 czerwca 1999 r nr 99 70 WE dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy Odsetki 17 04 2015 przez adwokat Pod pojęciem odsetek rozumie się tradycyjnie wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału lub też za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej por T Dybowski A Pyrzyńska w System Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia 16 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 492 1 k p c nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi z mocy prawa tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności Stosownie do 2 tego artykułu powód wn Wierzytelność przyszła 15 04 2015 przez adwokat Nie budzi wątpliwości że przedmiotem cesji mogą być wierzytelność przyszłe co do zasady Wierzytelności przyszłe nie mają charakteru jednorodnego Można rozróżnić dwie zasadnicze grupy takich wierzytelności z których je Przelew wierzytelności 14 04 2015 przez adwokat Wedle regulacji z art 509 1 k c Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią przelew chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania Z k Suma odpowiednia zadośćuczynienia 13 04 2015 przez adwokat W art 445 1 k c dotyczącym zadośćuczynienia pieniężnego ustawodawca posługuje się pojęciem niedookreślonym suma odpowiednia W bogatym w tej kwestii orzecznictwie ugruntował się aprobowany także i w piśmiennictwie Ochrona programu komputerowego 13 04 2015 przez adwokat Założenia dotyczące ochrony programów komputerowych zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych są implementacją dyrektywy 91 250 EWG z dnia 14 maja 1991 r Artykuł 1 dyrektywy stanowi że z godnie z p Organ podatkowy w sprawie o ustalenie 11 04 2015 przez adwokat Legitymację czynną w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na podstawie art 199a par 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w związku z art 189 1 k p c ma organ podatkowy czyli w n Odmowa rejestracji tytułu prasowego 08 04 2015 przez adwokat Przepis art 21 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U z 1984 r Nr 5 poz 24 ze zm nakazuje odmowę rejestracji tytułu prasowego jeżeli złożony wniosek nie zawiera danych o których mowa w art 20 ust Serwis internetowy jako prasa 07 04 2015 przez adwokat W świetle poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa nie może budzić wątpliwości że obranie przez wydawcę Internetu jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjny Renta alimentacyjna dla najbliższych 05 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 446 2 zd 1 k c osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do VAT jako element ceny 04 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2006r sygn III CZP 54 06 OSNC 2007 5 66 wskazał iż art 1 ust 2 ustawy o cenach z 1982 r umożliwiał przerzucenie w umowie na nabywcę ciężaru opodatkowania podatkiem od towar Odpowiedzialność redaktora naczelnego 02 04 2015 przez adwokat Pozwanie redaktora naczelnego na podstawie art 24 1 k c w zw z art 37 i 38 prawa prasowego jako osoby decydującej o całokształcie działalności redakcji oznacza pozwanie każdorazowo osoby która pełni tę funkcj Sprostowanie materiału prasowego 02 04 2015 przez adwokat Stosownie do art 31a ust 1 prawa prasowego który to przepis wszedł w życie z dniem 5 listopada 2012 r na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną r Faktura VAT a obowiązek zapłaty 31 03 2015 przez adwokat Faktura co do zasady nie zastępuje zgodnego oświadczenia woli stron stanowiąc w znaczeniu cywilnoprawnym wyłącznie jednostronne oświadczenie powódki Faktura jest dokumentem techniczno rozliczeniowym i całkowicie oder Ciężar dowodu w procesie cywilnym 30 03 2015 przez adwokat Art 6 k c stanowi iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie która z faktu tego wywodzi skutki prawne Natomiast jak stanowi art 232 k p c strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów z który Ustanie umowy o zakazie konkurencji 27 03 2015 przez adwokat Dopuszczalne jest wcześniejsze ustanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na skutek umówienia się stron w sprawie odstąpienia od umowy lub warunku rozwiązującego Wyrok Sądu Najwyższego Izba Pracy U

  Original URL path: http://weglinski.eu/blog/zarzad-spolki-akcyjnej (2015-11-08)
  Open archived version from archive

 • ADWOKAT Węgliński | Legnica | Kancelaria Adwokacka
  2015 przez adwokat Przepis art 181 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz U 2014 518 ze zm nakładał na pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązek wykonywania czynności wymienion Rażąca niewdzięczność obdarowanego 03 08 2015 przez adwokat Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia rażąca niewdzięczność pozostawiając jego ocenę sądowi Ocena ta musi natomiast uwzględniać zróżnicowane sytuacje życiowe i odnosić się do konkretnych okoliczności każdej sprawy Powy Podatek VAT jako świadczenie nienależne 31 07 2015 przez adwokat W przypadku gdy sprzedawca ujął w cenie kwotę podatku od towarów i usług mimo że sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu bądź była od podatku zwolniona nabywca który zapłacił pełną cenę ma do sprzedawcy roszczenie cywi Rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu 29 07 2015 przez adwokat W opinii Sądu Najwyższego kwestia wzajemnych rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu wzbudza doktrynalne kontrowersje i nastręcza trudności sądom ponieważ nie została uregulowana w ustawie Powszechnie przyjmowany Próba ugodowa w sprawie o wydanie nieruchomości 28 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 175 k c do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń tj art 121 124 k c Bieg ten może więc ulec zawieszeniu art 121 k c jego zakończenie może ulec wstrzyma Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych 27 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 52 1 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych popełnienia przez pracownika w cz Odpowiedzialność za wady aportu 22 07 2015 przez adwokat Należy rozważyć czy w sprawie występuje problem wady prawnej Chodzi o ustalenie czy w razie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia go przez wspólnika który ofiarowuje po Samochód małżonka w działalności gospodarczej 20 07 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych t j Dz U z 2012 r poz 361 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodó Prezes zarządu spółki jako pracownik 15 07 2015 przez adwokat Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa jednoosobowego zarządu w ramach umowy o pracę i być jednocześnie wspólnikiem w spółce co najmniej dwuosobowej art 203 1 k s h Inna sytuacja występuje w jednoosobowej spółc Skarga pauliańska 14 07 2015 przez adwokat Możliwość skorzystania przez uprawnionego z ochrony przewidzianej skargą paulińską art 527 1 k c jest uwarunkowana następującymi przesłankami istnieniem wierzytelności dokonaniem przez dłużnika czynności prawnej Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości 06 07 2015 przez adwokat Kwestionowana przez powoda klauzula o treści Za wykonanie czynności o których mowa w 1 i 2 Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w 4 wynagrodzenia w wysokości 2 7 ceny sprzedaży ni Uporczywość działania oskarżonego 01 07 2015 przez adwokat Sąd I instancji nie poczynił bowiem żadnych ustaleń faktycznych miarodajnych dla stwierdzenia iż zachowanie oskarżonego miało charakter uporczywy w rozumieniu przepisu art 57 1 k k s Argumentacja tego Sądu świadcz Wszczęcie postępowania karnoskarbowego 29 06 2015 przez adwokat Dla przedłużenia karalności przestępstwa skarbowego decydujące znaczenie ma jak wskazano powyżej zgodnie z art 44 5 kks wszczęcie postępowania przeciwko osobie w okresie wskazanym w 1 wymienionego artykułu istotne Amortyzacja znaku towarowego 26 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r podatku dochodowym od osób fizycznych j t Dz U z 2000 r Nr 14 poz 176 ze zm kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychod Koszty uzyskania przychodów 24 06 2015 przez adwokat Koszty uzyskania przychodów są jednym z dwóch obok przychodów podstawowych elementów mających wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym Prawidłowa wykładnia przepisów dotycząca kosztów uzyska Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty 22 06 2015 przez adwokat Rozważania prawne poprzedzić należy generalną uwagą że w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kwestii natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla zakres kognicji sądu drugiej instancji jest Wysokość zadatku 19 06 2015 przez adwokat W doktrynie przeważa pogląd F Błahuta w Kodeks s 938 że niekiedy sama wysokość zadatku przemawiać może za tezą że mamy do czynienia z zaliczką a nie zadatkiem Jeśli bowiem wysokość zadatku zbliża się do war Zadatek 17 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 394 1 kc w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia term Odpowiedzialność karnoskarbowa 14 06 2015 przez adwokat Odpowiedzialność podatkowa a odpowiedzialność karnoskarbowa to dwa odrębne niezależne od siebie reżimy prawne rządzące się odmiennymi regułami i to nawet wówczas gdy dotyczą tego samego zdarzenia faktycznego Nie za Autoryzacja wywiadu prasowego 09 06 2015 przez adwokat Osoba udzielająca wywiadu lub przekazująca informacje dziennikarzowi które powołuje on w tekście publikacji odpowiada za naruszenie dóbr osobistych innej osoby wypowiedzią lub udzieloną informacją Jednakże istotne zna Umowa franczyzy 08 06 2015 przez adwokat Pomiędzy stronami w wyniku podjętych negocjacji została zawarta ustna umowa franczyzy Przedmiotowa umowa ma charakter umowy nienazwanej a strony tworzą ją na zasadzie swobody umów na mocy art 353 1 k c której jed Bezpieczeństwo w ruchu lądowym 01 06 2015 przez adwokat Podkreślić należy że przez zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym rozumie się zarówno reguły zawarte w przepisach określających porządek poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sy Przerwanie biegu przedawnienia 29 05 2015 przez adwokat Stanowisko judykatury że zawezwanie do próby ugodowej stanowi czynność przerywającą bieg przedawnienia jest ugruntowane nie wymaga zatem cytowania w tej sprawie Według Sądu II instancji brak jest natomiast wypowiedzi Miejsce spełnienia świadczenia 22 05 2015 przez adwokat Określenie właściwości miejscowej sądu według miejsca spełnienia dochodzonego świadczenia może uwzględniać miejsce siedziby banku wierzyciela wówczas tylko kiedy strony wyraziły zgodę w sposób bezpośredni lub dorozumia Społeczna szkodliwość wykroczenia 19 05 2015 przez adwokat W dniu 19 05 dzisiejszym Sąd Rejonowy w Legnicy uniewinnił wolontariusza Fundacji Naprawiacze Świata obwinionego o popełnienie czynu z art 63a 1 kodeksu wykroczeń Chodziło o wystawienie na płycie Rynku w trakcie VAT na usługi architektoniczne 18 05 2015 przez adwokat Projekty architektoniczne i urbanistyczne zgodnie z brzmieniem art 1 ust 1 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są przedmiotem prawa autorskiego jako prace o charakterze twórczym Projekt architektonicz Wiadomość e mail jako dowód 14 05 2015 przez adwokat Dowód elektroniczny zawierający oświadczenie woli ale nie opatrzony elektronicznym podpisem nie daje pewności co do osoby autora i nie jest dokumentem w rozumieniu Kpc W praktyce sąd w zetknięciu się z informacją maj Odbiór programu radiowego lub telewizyjnego 13 05 2015 przez adwokat Ogólną zatem zasadą jest że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu rozpowszechnianie go chyba że wyłączyła go ustawa Jeśli doszło do naruszenia tego prawa stosownym wynagrodzeniem przewidzianym Rozliczenie za pośrednictwem rachunku bankowego 12 05 2015 przez adwokat Art 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej Dz U nr 173 poz 1807 ze zmianami nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w sytuacji gdy Podstawa prawna roszczenia 11 05 2015 przez adwokat W myśl art 187 1 k p c powód nie ma obowiązku przytaczania w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia co podyktowane jest ogólną zasadą że kwalifikacja prawna roszczenia jest obowiązkiem sądu Oznacza to że Działania w ramach kampanii wyborczej 11 05 2015 przez adwokat Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu dzisiejszym 11 05 rozpoznał oddalił wniosek Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym Sąd stwierdził iż wypowiedź uczestnika postępowania Tomasza Sianeck Ochrona kandydata w kodeksie wyborczym 10 05 2015 przez adwokat Po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich i dość zaskakującej ilości głosów zdobytych przez kandydata Pawła Kukiza przypomniałem sobie o tym że w piątek 8 05 do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął wniosek Komit Ustalenie istnienia stosunku pracy 08 05 2015 przez adwokat W razie sporu co do treści umowy lub rodzaju stosunku prawnego na podstawie którego była świadczona praca pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie rodzaju i treści umowy w oparciu o treść art 189 k p c Przepis Przelew wierzytelności za pojazd zastępczy 08 05 2015 przez adwokat Nie ma żadnych przeszkód do przelewu wierzytelności przyszłej i nieokreślonej co do wysokości Przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie że przelew wierzytelności tego rodzaju jest dopuszczalny bo mieści si Faktura VAT jako dowód 07 05 2015 przez adwokat Faktura VAT jest dokumentem który w praktyce obrotu gospodarczego niemal zawsze dokumentuje czynności między przedsiębiorcami Z uwagi na to że obowiązek jest wystawienia wynika z przepisów o publicznoprawnym charakter Wypadek przy pracy 06 05 2015 przez adwokat Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym bądź miejscowego zdarzenie nastąpiło w miejscu za Wypadek przy pracy w jacuzzi 06 05 2015 przez adwokat Meritum rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół spornego zagadnienia a mianowicie istnienia związku zdarzenia z dnia 05 12 2012 r z pracą warunkującego możliwość uznania go za wypadek przy pracy Staranność i rzetelność dziennikarza 05 05 2015 przez adwokat Proces pracy dziennikarza można podzielić na dwa podstawowe etapy pierwszy zbierania informacji i ich weryfikacji oraz drugi ich wykorzystania Na etapie zbierania materiałów najistotniejsze znaczenie ma rodzaj i wiar Ochrona osoby i jej wizerunku w prawie prasowym 05 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 13 ust 2 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U Nr 5 poz 24 ze zm nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób przeciwko którym toczy się postępow Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego 04 05 2015 przez adwokat Skarga na przewlekłość prowadzenia postępowania kontrolnego odpowiednio podatkowego ma za przedmiot niezałatwienie sprawy we właściwym terminie w rozumieniu art 141 1 o p W przypadku skargi na przewlekłe prowadzeni Krzywda a zadośćuczynienie 03 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 445 k c w przypadkach przewidzianych w art 444 k c Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę Zadośćuczynienie za krzywdę jest Przedłużenie terminu do zwrotu VAT 03 05 2015 przez adwokat Głównym problemem jaki wyłonił się jest stwierdzenie czy podatnikowi przysługuje skarga do sądu na postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku nal Przedawnienie roszczeń w prawie autorskim 01 05 2015 przez adwokat Podkreślić należy że w orzecznictwie przeważa pogląd zgodnie z którym roszczenia przewidziane w art 79 ust 1 pkt 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedawniają się według reguł Ponaglenie organu podatkowego 30 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 141 1 ordynacji podatkowej na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art 140 stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia ministra właściw Odmowa nadania numeru NIP 29 04 2015 przez adwokat Dla oceny prawidłowości działania organów podatkowych istotne jest przede wszystkim określenie uprawnień i obowiązków organów na etapie prowadzonego postępowania w sprawie nadania NIP Należy przypomnieć że zgodnie z ar Potwierdzenie salda jako uznanie długu 28 04 2015 przez adwokat Niezależnie od zaistniałego w orzecznictwie i nauce prawa sporu co do charakteru uznania niewłaściwego jako oświadczenia woli lub oświadczenia wiedzy przyjmuje się iż uznanie jako oświadczenie zobowiązanego musi być z Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o o 28 04 2015 przez adwokat Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania ukształtowana w art 299 ksh uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela tytułem egzekucyjnym istnienia niezaspokojonej Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika 27 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy wskazał że samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakończeniem przed zakończeniem dniówki roboczej nie jest wystarczające do zastosowania przez pracodawcę sankcji z art 52 1 pkt 1 k p w pr Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny 27 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 32 1 k p każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia 2 art 32 Szkoda wyrządzona przez pracownika 26 04 2015 przez adwokat Za szkody wyrządzone przez pracowników osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiedzialność ponosi pracodawca Zgodnie z przepisem art 120 kp w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu p Dokumenty w postępowaniu cywilnym 24 04 2015 przez adwokat Dowodem w postępowaniu cywilnym mogą być dokumenty urzędowe i prywatne Dokumentem jest utrwalone wyłącznie w formie pisemnej niezależnie od materiału na którym zostało sporządzone uzewnętrznienie wszelkiego rodzaju Ostrożność w ruchu drogowym 24 04 2015 przez adwokat Spowodowanie wypadku jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu Do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaliczyć należy szerokie spektrum reguł postępowania które zazwyczaj odnosić się będą wprost do konkretnych sy Uznanie niewłaściwe długu 23 04 2015 przez adwokat Uznanie niewłaściwe długu jest jedynie oświadczeniem wiedzy dłużnika o istnieniu długu bycia przez niego dłużnikiem i nie musi towarzyszyć mu zamiar ani nawet świadomość wywołania jakichkolwiek skutków prawnych związa Przyczyna rozwiązania umowy o pracę 21 04 2015 przez adwokat Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę art 30 4 KP może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy w Prymat umowy o pracę na czas nieokreślony 21 04 2015 przez adwokat W polskim systemie prawa pracy znajdującym również oparcie w prawie europejskim przyjmuje się iż co do zasady istnieje prymat umowy o pracę na czas nieokreślony Wskazuje na to np Dyrektywa Rady 99 70 WE z dnia 28 cze Przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony 20 04 2015 przez adwokat Na początku rozważań należy wskazać iż zarówno art 25 1 k p jak i art 13 ustawy antykryzysowej implementują dyrektywę Rady z dnia 28 czerwca 1999 r nr 99 70 WE dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy Odsetki 17 04 2015 przez adwokat Pod pojęciem odsetek rozumie się tradycyjnie wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału lub też za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej por T Dybowski A Pyrzyńska w System Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia 16 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 492 1 k p c nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi z mocy prawa tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności Stosownie do 2 tego artykułu powód wn Wierzytelność przyszła 15 04 2015 przez adwokat Nie budzi wątpliwości że przedmiotem cesji mogą być wierzytelność przyszłe co do zasady Wierzytelności przyszłe nie mają charakteru jednorodnego Można rozróżnić dwie zasadnicze grupy takich wierzytelności z których je Przelew wierzytelności 14 04 2015 przez adwokat Wedle regulacji z art 509 1 k c Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią przelew chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania Z k Suma odpowiednia zadośćuczynienia 13 04 2015 przez adwokat W art 445 1 k c dotyczącym zadośćuczynienia pieniężnego ustawodawca posługuje się pojęciem niedookreślonym suma odpowiednia W bogatym w tej kwestii orzecznictwie ugruntował się aprobowany także i w piśmiennictwie Ochrona programu komputerowego 13 04 2015 przez adwokat Założenia dotyczące ochrony programów komputerowych zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych są implementacją dyrektywy 91 250 EWG z dnia 14 maja 1991 r Artykuł 1 dyrektywy stanowi że z godnie z p Organ podatkowy w sprawie o ustalenie 11 04 2015 przez adwokat Legitymację czynną w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na podstawie art 199a par 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w związku z art 189 1 k p c ma organ podatkowy czyli w n Odmowa rejestracji tytułu prasowego 08 04 2015 przez adwokat Przepis art 21 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U z 1984 r Nr 5 poz 24 ze zm nakazuje odmowę rejestracji tytułu prasowego jeżeli złożony wniosek nie zawiera danych o których mowa w art 20 ust Serwis internetowy jako prasa 07 04 2015 przez adwokat W świetle poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa nie może budzić wątpliwości że obranie przez wydawcę Internetu jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjny Renta alimentacyjna dla najbliższych 05 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 446 2 zd 1 k c osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do VAT jako element ceny 04 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2006r sygn III CZP 54 06 OSNC 2007 5 66 wskazał iż art 1 ust 2 ustawy o cenach z 1982 r umożliwiał przerzucenie w umowie na nabywcę ciężaru opodatkowania podatkiem od towar Odpowiedzialność redaktora naczelnego 02 04 2015 przez adwokat Pozwanie redaktora naczelnego na podstawie art 24 1 k c w zw z art 37 i 38 prawa prasowego jako osoby decydującej o całokształcie działalności redakcji oznacza pozwanie każdorazowo osoby która pełni tę funkcj Sprostowanie materiału prasowego 02 04 2015 przez adwokat Stosownie do art 31a ust 1 prawa prasowego który to przepis wszedł w życie z dniem 5 listopada 2012 r na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną r Faktura VAT a obowiązek zapłaty 31 03 2015 przez adwokat Faktura co do zasady nie zastępuje zgodnego oświadczenia woli stron stanowiąc w znaczeniu cywilnoprawnym wyłącznie jednostronne oświadczenie powódki Faktura jest dokumentem techniczno rozliczeniowym i całkowicie oder Ciężar dowodu w procesie cywilnym 30 03 2015 przez adwokat Art 6 k c stanowi iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie która z faktu tego wywodzi skutki prawne Natomiast jak stanowi art 232 k p c strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów z który Ustanie umowy o zakazie konkurencji 27 03 2015 przez adwokat Dopuszczalne jest wcześniejsze ustanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na skutek umówienia się stron w sprawie odstąpienia od umowy lub warunku rozwiązującego Wyrok Sądu Najwyższego Izba Pracy U Firma spółki komandytowej 25 03 2015 przez adwokat Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp k Jeżeli komplementariuszem jes Spółka cicha 24 03 2015 przez adwokat Umowa spółki cichej nie jest spółką prawa handlowego

  Original URL path: http://weglinski.eu/blog/prawo-kontroli-wspolnika-w-spolce-z-oo (2015-11-08)
  Open archived version from archive

 • ADWOKAT Węgliński | Legnica | Kancelaria Adwokacka
  z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu w szczególności niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i e Naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy 06 08 2015 przez adwokat Należy również odnieść się do podstawy prawnej roszczenia dochodzonego od pozwanego przez powódkę Powódka opierała swoje roszczenie na rzekomym złamaniu przez J R warunków umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosun Konkubinat 05 08 2015 przez adwokat Na wstępie zauważyć należy że stosownie do utrwalonego poglądu doktryny i judykatury prawa cywilnego konkubinat występuje wówczas gdy osoby pozostają we wspólnym pożyciu tak jakby były małżeństwem chociaż nim nie s Obowiązki pośrednika nieruchomości 04 08 2015 przez adwokat Przepis art 181 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz U 2014 518 ze zm nakładał na pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązek wykonywania czynności wymienion Rażąca niewdzięczność obdarowanego 03 08 2015 przez adwokat Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia rażąca niewdzięczność pozostawiając jego ocenę sądowi Ocena ta musi natomiast uwzględniać zróżnicowane sytuacje życiowe i odnosić się do konkretnych okoliczności każdej sprawy Powy Podatek VAT jako świadczenie nienależne 31 07 2015 przez adwokat W przypadku gdy sprzedawca ujął w cenie kwotę podatku od towarów i usług mimo że sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu bądź była od podatku zwolniona nabywca który zapłacił pełną cenę ma do sprzedawcy roszczenie cywi Rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu 29 07 2015 przez adwokat W opinii Sądu Najwyższego kwestia wzajemnych rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu wzbudza doktrynalne kontrowersje i nastręcza trudności sądom ponieważ nie została uregulowana w ustawie Powszechnie przyjmowany Próba ugodowa w sprawie o wydanie nieruchomości 28 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 175 k c do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń tj art 121 124 k c Bieg ten może więc ulec zawieszeniu art 121 k c jego zakończenie może ulec wstrzyma Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych 27 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 52 1 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych popełnienia przez pracownika w cz Odpowiedzialność za wady aportu 22 07 2015 przez adwokat Należy rozważyć czy w sprawie występuje problem wady prawnej Chodzi o ustalenie czy w razie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia go przez wspólnika który ofiarowuje po Samochód małżonka w działalności gospodarczej 20 07 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych t j Dz U z 2012 r poz 361 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodó Prezes zarządu spółki jako pracownik 15 07 2015 przez adwokat Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa jednoosobowego zarządu w ramach umowy o pracę i być jednocześnie wspólnikiem w spółce co najmniej dwuosobowej art 203 1 k s h Inna sytuacja występuje w jednoosobowej spółc Skarga pauliańska 14 07 2015 przez adwokat Możliwość skorzystania przez uprawnionego z ochrony przewidzianej skargą paulińską art 527 1 k c jest uwarunkowana następującymi przesłankami istnieniem wierzytelności dokonaniem przez dłużnika czynności prawnej Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości 06 07 2015 przez adwokat Kwestionowana przez powoda klauzula o treści Za wykonanie czynności o których mowa w 1 i 2 Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w 4 wynagrodzenia w wysokości 2 7 ceny sprzedaży ni Uporczywość działania oskarżonego 01 07 2015 przez adwokat Sąd I instancji nie poczynił bowiem żadnych ustaleń faktycznych miarodajnych dla stwierdzenia iż zachowanie oskarżonego miało charakter uporczywy w rozumieniu przepisu art 57 1 k k s Argumentacja tego Sądu świadcz Wszczęcie postępowania karnoskarbowego 29 06 2015 przez adwokat Dla przedłużenia karalności przestępstwa skarbowego decydujące znaczenie ma jak wskazano powyżej zgodnie z art 44 5 kks wszczęcie postępowania przeciwko osobie w okresie wskazanym w 1 wymienionego artykułu istotne Amortyzacja znaku towarowego 26 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r podatku dochodowym od osób fizycznych j t Dz U z 2000 r Nr 14 poz 176 ze zm kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychod Koszty uzyskania przychodów 24 06 2015 przez adwokat Koszty uzyskania przychodów są jednym z dwóch obok przychodów podstawowych elementów mających wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym Prawidłowa wykładnia przepisów dotycząca kosztów uzyska Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty 22 06 2015 przez adwokat Rozważania prawne poprzedzić należy generalną uwagą że w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kwestii natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla zakres kognicji sądu drugiej instancji jest Wysokość zadatku 19 06 2015 przez adwokat W doktrynie przeważa pogląd F Błahuta w Kodeks s 938 że niekiedy sama wysokość zadatku przemawiać może za tezą że mamy do czynienia z zaliczką a nie zadatkiem Jeśli bowiem wysokość zadatku zbliża się do war Zadatek 17 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 394 1 kc w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia term Odpowiedzialność karnoskarbowa 14 06 2015 przez adwokat Odpowiedzialność podatkowa a odpowiedzialność karnoskarbowa to dwa odrębne niezależne od siebie reżimy prawne rządzące się odmiennymi regułami i to nawet wówczas gdy dotyczą tego samego zdarzenia faktycznego Nie za Autoryzacja wywiadu prasowego 09 06 2015 przez adwokat Osoba udzielająca wywiadu lub przekazująca informacje dziennikarzowi które powołuje on w tekście publikacji odpowiada za naruszenie dóbr osobistych innej osoby wypowiedzią lub udzieloną informacją Jednakże istotne zna Umowa franczyzy 08 06 2015 przez adwokat Pomiędzy stronami w wyniku podjętych negocjacji została zawarta ustna umowa franczyzy Przedmiotowa umowa ma charakter umowy nienazwanej a strony tworzą ją na zasadzie swobody umów na mocy art 353 1 k c której jed Bezpieczeństwo w ruchu lądowym 01 06 2015 przez adwokat Podkreślić należy że przez zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym rozumie się zarówno reguły zawarte w przepisach określających porządek poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sy Przerwanie biegu przedawnienia 29 05 2015 przez adwokat Stanowisko judykatury że zawezwanie do próby ugodowej stanowi czynność przerywającą bieg przedawnienia jest ugruntowane nie wymaga zatem cytowania w tej sprawie Według Sądu II instancji brak jest natomiast wypowiedzi Miejsce spełnienia świadczenia 22 05 2015 przez adwokat Określenie właściwości miejscowej sądu według miejsca spełnienia dochodzonego świadczenia może uwzględniać miejsce siedziby banku wierzyciela wówczas tylko kiedy strony wyraziły zgodę w sposób bezpośredni lub dorozumia Społeczna szkodliwość wykroczenia 19 05 2015 przez adwokat W dniu 19 05 dzisiejszym Sąd Rejonowy w Legnicy uniewinnił wolontariusza Fundacji Naprawiacze Świata obwinionego o popełnienie czynu z art 63a 1 kodeksu wykroczeń Chodziło o wystawienie na płycie Rynku w trakcie VAT na usługi architektoniczne 18 05 2015 przez adwokat Projekty architektoniczne i urbanistyczne zgodnie z brzmieniem art 1 ust 1 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są przedmiotem prawa autorskiego jako prace o charakterze twórczym Projekt architektonicz Wiadomość e mail jako dowód 14 05 2015 przez adwokat Dowód elektroniczny zawierający oświadczenie woli ale nie opatrzony elektronicznym podpisem nie daje pewności co do osoby autora i nie jest dokumentem w rozumieniu Kpc W praktyce sąd w zetknięciu się z informacją maj Odbiór programu radiowego lub telewizyjnego 13 05 2015 przez adwokat Ogólną zatem zasadą jest że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu rozpowszechnianie go chyba że wyłączyła go ustawa Jeśli doszło do naruszenia tego prawa stosownym wynagrodzeniem przewidzianym Rozliczenie za pośrednictwem rachunku bankowego 12 05 2015 przez adwokat Art 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej Dz U nr 173 poz 1807 ze zmianami nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w sytuacji gdy Podstawa prawna roszczenia 11 05 2015 przez adwokat W myśl art 187 1 k p c powód nie ma obowiązku przytaczania w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia co podyktowane jest ogólną zasadą że kwalifikacja prawna roszczenia jest obowiązkiem sądu Oznacza to że Działania w ramach kampanii wyborczej 11 05 2015 przez adwokat Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu dzisiejszym 11 05 rozpoznał oddalił wniosek Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym Sąd stwierdził iż wypowiedź uczestnika postępowania Tomasza Sianeck Ochrona kandydata w kodeksie wyborczym 10 05 2015 przez adwokat Po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich i dość zaskakującej ilości głosów zdobytych przez kandydata Pawła Kukiza przypomniałem sobie o tym że w piątek 8 05 do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął wniosek Komit Ustalenie istnienia stosunku pracy 08 05 2015 przez adwokat W razie sporu co do treści umowy lub rodzaju stosunku prawnego na podstawie którego była świadczona praca pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie rodzaju i treści umowy w oparciu o treść art 189 k p c Przepis Przelew wierzytelności za pojazd zastępczy 08 05 2015 przez adwokat Nie ma żadnych przeszkód do przelewu wierzytelności przyszłej i nieokreślonej co do wysokości Przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie że przelew wierzytelności tego rodzaju jest dopuszczalny bo mieści si Faktura VAT jako dowód 07 05 2015 przez adwokat Faktura VAT jest dokumentem który w praktyce obrotu gospodarczego niemal zawsze dokumentuje czynności między przedsiębiorcami Z uwagi na to że obowiązek jest wystawienia wynika z przepisów o publicznoprawnym charakter Wypadek przy pracy 06 05 2015 przez adwokat Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym bądź miejscowego zdarzenie nastąpiło w miejscu za Wypadek przy pracy w jacuzzi 06 05 2015 przez adwokat Meritum rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół spornego zagadnienia a mianowicie istnienia związku zdarzenia z dnia 05 12 2012 r z pracą warunkującego możliwość uznania go za wypadek przy pracy Staranność i rzetelność dziennikarza 05 05 2015 przez adwokat Proces pracy dziennikarza można podzielić na dwa podstawowe etapy pierwszy zbierania informacji i ich weryfikacji oraz drugi ich wykorzystania Na etapie zbierania materiałów najistotniejsze znaczenie ma rodzaj i wiar Ochrona osoby i jej wizerunku w prawie prasowym 05 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 13 ust 2 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U Nr 5 poz 24 ze zm nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób przeciwko którym toczy się postępow Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego 04 05 2015 przez adwokat Skarga na przewlekłość prowadzenia postępowania kontrolnego odpowiednio podatkowego ma za przedmiot niezałatwienie sprawy we właściwym terminie w rozumieniu art 141 1 o p W przypadku skargi na przewlekłe prowadzeni Krzywda a zadośćuczynienie 03 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 445 k c w przypadkach przewidzianych w art 444 k c Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę Zadośćuczynienie za krzywdę jest Przedłużenie terminu do zwrotu VAT 03 05 2015 przez adwokat Głównym problemem jaki wyłonił się jest stwierdzenie czy podatnikowi przysługuje skarga do sądu na postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku nal Przedawnienie roszczeń w prawie autorskim 01 05 2015 przez adwokat Podkreślić należy że w orzecznictwie przeważa pogląd zgodnie z którym roszczenia przewidziane w art 79 ust 1 pkt 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedawniają się według reguł Ponaglenie organu podatkowego 30 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 141 1 ordynacji podatkowej na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art 140 stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia ministra właściw Odmowa nadania numeru NIP 29 04 2015 przez adwokat Dla oceny prawidłowości działania organów podatkowych istotne jest przede wszystkim określenie uprawnień i obowiązków organów na etapie prowadzonego postępowania w sprawie nadania NIP Należy przypomnieć że zgodnie z ar Potwierdzenie salda jako uznanie długu 28 04 2015 przez adwokat Niezależnie od zaistniałego w orzecznictwie i nauce prawa sporu co do charakteru uznania niewłaściwego jako oświadczenia woli lub oświadczenia wiedzy przyjmuje się iż uznanie jako oświadczenie zobowiązanego musi być z Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o o 28 04 2015 przez adwokat Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania ukształtowana w art 299 ksh uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela tytułem egzekucyjnym istnienia niezaspokojonej Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika 27 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy wskazał że samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakończeniem przed zakończeniem dniówki roboczej nie jest wystarczające do zastosowania przez pracodawcę sankcji z art 52 1 pkt 1 k p w pr Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny 27 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 32 1 k p każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia 2 art 32 Szkoda wyrządzona przez pracownika 26 04 2015 przez adwokat Za szkody wyrządzone przez pracowników osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiedzialność ponosi pracodawca Zgodnie z przepisem art 120 kp w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu p Dokumenty w postępowaniu cywilnym 24 04 2015 przez adwokat Dowodem w postępowaniu cywilnym mogą być dokumenty urzędowe i prywatne Dokumentem jest utrwalone wyłącznie w formie pisemnej niezależnie od materiału na którym zostało sporządzone uzewnętrznienie wszelkiego rodzaju Ostrożność w ruchu drogowym 24 04 2015 przez adwokat Spowodowanie wypadku jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu Do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaliczyć należy szerokie spektrum reguł postępowania które zazwyczaj odnosić się będą wprost do konkretnych sy Uznanie niewłaściwe długu 23 04 2015 przez adwokat Uznanie niewłaściwe długu jest jedynie oświadczeniem wiedzy dłużnika o istnieniu długu bycia przez niego dłużnikiem i nie musi towarzyszyć mu zamiar ani nawet świadomość wywołania jakichkolwiek skutków prawnych związa Przyczyna rozwiązania umowy o pracę 21 04 2015 przez adwokat Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę art 30 4 KP może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy w Prymat umowy o pracę na czas nieokreślony 21 04 2015 przez adwokat W polskim systemie prawa pracy znajdującym również oparcie w prawie europejskim przyjmuje się iż co do zasady istnieje prymat umowy o pracę na czas nieokreślony Wskazuje na to np Dyrektywa Rady 99 70 WE z dnia 28 cze Przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony 20 04 2015 przez adwokat Na początku rozważań należy wskazać iż zarówno art 25 1 k p jak i art 13 ustawy antykryzysowej implementują dyrektywę Rady z dnia 28 czerwca 1999 r nr 99 70 WE dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy Odsetki 17 04 2015 przez adwokat Pod pojęciem odsetek rozumie się tradycyjnie wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału lub też za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej por T Dybowski A Pyrzyńska w System Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia 16 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 492 1 k p c nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi z mocy prawa tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności Stosownie do 2 tego artykułu powód wn Wierzytelność przyszła 15 04 2015 przez adwokat Nie budzi wątpliwości że przedmiotem cesji mogą być wierzytelność przyszłe co do zasady Wierzytelności przyszłe nie mają charakteru jednorodnego Można rozróżnić dwie zasadnicze grupy takich wierzytelności z których je Przelew wierzytelności 14 04 2015 przez adwokat Wedle regulacji z art 509 1 k c Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią przelew chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania Z k Suma odpowiednia zadośćuczynienia 13 04 2015 przez adwokat W art 445 1 k c dotyczącym zadośćuczynienia pieniężnego ustawodawca posługuje się pojęciem niedookreślonym suma odpowiednia W bogatym w tej kwestii orzecznictwie ugruntował się aprobowany także i w piśmiennictwie Ochrona programu komputerowego 13 04 2015 przez adwokat Założenia dotyczące ochrony programów komputerowych zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych są implementacją dyrektywy 91 250 EWG z dnia 14 maja 1991 r Artykuł 1 dyrektywy stanowi że z godnie z p Organ podatkowy w sprawie o ustalenie 11 04 2015 przez adwokat Legitymację czynną w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na podstawie art 199a par 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w związku z art 189 1 k p c ma organ podatkowy czyli w n Odmowa rejestracji tytułu prasowego 08 04 2015 przez adwokat Przepis art 21 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U z 1984 r Nr 5 poz 24 ze zm nakazuje odmowę rejestracji tytułu prasowego jeżeli złożony wniosek nie zawiera danych o których mowa w art 20 ust Serwis internetowy jako prasa 07 04 2015 przez adwokat W świetle poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa nie może budzić wątpliwości że obranie przez wydawcę Internetu jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjny Renta alimentacyjna dla najbliższych 05 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 446 2 zd 1 k c osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do VAT jako element ceny 04 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2006r sygn III CZP 54 06 OSNC 2007 5 66 wskazał iż art 1 ust 2 ustawy o cenach z 1982 r umożliwiał przerzucenie w umowie na nabywcę ciężaru opodatkowania podatkiem od towar Odpowiedzialność redaktora naczelnego 02 04 2015 przez adwokat Pozwanie redaktora naczelnego na podstawie art 24 1 k c w zw z art 37 i 38 prawa prasowego jako osoby decydującej o całokształcie działalności redakcji oznacza pozwanie każdorazowo osoby która pełni tę funkcj Sprostowanie materiału prasowego 02 04 2015 przez adwokat Stosownie do art 31a ust 1 prawa prasowego który to przepis wszedł w życie z dniem 5 listopada 2012 r na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną r Faktura VAT a obowiązek zapłaty 31 03 2015 przez adwokat Faktura co do zasady nie zastępuje zgodnego oświadczenia woli stron stanowiąc w znaczeniu cywilnoprawnym wyłącznie jednostronne oświadczenie powódki Faktura jest dokumentem techniczno rozliczeniowym i całkowicie oder Ciężar dowodu w procesie cywilnym 30 03 2015 przez adwokat Art 6 k c stanowi iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie która z faktu tego wywodzi skutki prawne

  Original URL path: http://weglinski.eu/blog/przeksztalcenie-spolki (2015-11-08)
  Open archived version from archive

 • ADWOKAT Węgliński | Legnica | Kancelaria Adwokacka
  2014 518 ze zm nakładał na pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązek wykonywania czynności wymienion Rażąca niewdzięczność obdarowanego 03 08 2015 przez adwokat Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia rażąca niewdzięczność pozostawiając jego ocenę sądowi Ocena ta musi natomiast uwzględniać zróżnicowane sytuacje życiowe i odnosić się do konkretnych okoliczności każdej sprawy Powy Podatek VAT jako świadczenie nienależne 31 07 2015 przez adwokat W przypadku gdy sprzedawca ujął w cenie kwotę podatku od towarów i usług mimo że sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu bądź była od podatku zwolniona nabywca który zapłacił pełną cenę ma do sprzedawcy roszczenie cywi Rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu 29 07 2015 przez adwokat W opinii Sądu Najwyższego kwestia wzajemnych rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu wzbudza doktrynalne kontrowersje i nastręcza trudności sądom ponieważ nie została uregulowana w ustawie Powszechnie przyjmowany Próba ugodowa w sprawie o wydanie nieruchomości 28 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 175 k c do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń tj art 121 124 k c Bieg ten może więc ulec zawieszeniu art 121 k c jego zakończenie może ulec wstrzyma Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych 27 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 52 1 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych popełnienia przez pracownika w cz Odpowiedzialność za wady aportu 22 07 2015 przez adwokat Należy rozważyć czy w sprawie występuje problem wady prawnej Chodzi o ustalenie czy w razie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia go przez wspólnika który ofiarowuje po Samochód małżonka w działalności gospodarczej 20 07 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych t j Dz U z 2012 r poz 361 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodó Prezes zarządu spółki jako pracownik 15 07 2015 przez adwokat Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa jednoosobowego zarządu w ramach umowy o pracę i być jednocześnie wspólnikiem w spółce co najmniej dwuosobowej art 203 1 k s h Inna sytuacja występuje w jednoosobowej spółc Skarga pauliańska 14 07 2015 przez adwokat Możliwość skorzystania przez uprawnionego z ochrony przewidzianej skargą paulińską art 527 1 k c jest uwarunkowana następującymi przesłankami istnieniem wierzytelności dokonaniem przez dłużnika czynności prawnej Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości 06 07 2015 przez adwokat Kwestionowana przez powoda klauzula o treści Za wykonanie czynności o których mowa w 1 i 2 Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w 4 wynagrodzenia w wysokości 2 7 ceny sprzedaży ni Uporczywość działania oskarżonego 01 07 2015 przez adwokat Sąd I instancji nie poczynił bowiem żadnych ustaleń faktycznych miarodajnych dla stwierdzenia iż zachowanie oskarżonego miało charakter uporczywy w rozumieniu przepisu art 57 1 k k s Argumentacja tego Sądu świadcz Wszczęcie postępowania karnoskarbowego 29 06 2015 przez adwokat Dla przedłużenia karalności przestępstwa skarbowego decydujące znaczenie ma jak wskazano powyżej zgodnie z art 44 5 kks wszczęcie postępowania przeciwko osobie w okresie wskazanym w 1 wymienionego artykułu istotne Amortyzacja znaku towarowego 26 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r podatku dochodowym od osób fizycznych j t Dz U z 2000 r Nr 14 poz 176 ze zm kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychod Koszty uzyskania przychodów 24 06 2015 przez adwokat Koszty uzyskania przychodów są jednym z dwóch obok przychodów podstawowych elementów mających wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym Prawidłowa wykładnia przepisów dotycząca kosztów uzyska Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty 22 06 2015 przez adwokat Rozważania prawne poprzedzić należy generalną uwagą że w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kwestii natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla zakres kognicji sądu drugiej instancji jest Wysokość zadatku 19 06 2015 przez adwokat W doktrynie przeważa pogląd F Błahuta w Kodeks s 938 że niekiedy sama wysokość zadatku przemawiać może za tezą że mamy do czynienia z zaliczką a nie zadatkiem Jeśli bowiem wysokość zadatku zbliża się do war Zadatek 17 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 394 1 kc w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia term Odpowiedzialność karnoskarbowa 14 06 2015 przez adwokat Odpowiedzialność podatkowa a odpowiedzialność karnoskarbowa to dwa odrębne niezależne od siebie reżimy prawne rządzące się odmiennymi regułami i to nawet wówczas gdy dotyczą tego samego zdarzenia faktycznego Nie za Autoryzacja wywiadu prasowego 09 06 2015 przez adwokat Osoba udzielająca wywiadu lub przekazująca informacje dziennikarzowi które powołuje on w tekście publikacji odpowiada za naruszenie dóbr osobistych innej osoby wypowiedzią lub udzieloną informacją Jednakże istotne zna Umowa franczyzy 08 06 2015 przez adwokat Pomiędzy stronami w wyniku podjętych negocjacji została zawarta ustna umowa franczyzy Przedmiotowa umowa ma charakter umowy nienazwanej a strony tworzą ją na zasadzie swobody umów na mocy art 353 1 k c której jed Bezpieczeństwo w ruchu lądowym 01 06 2015 przez adwokat Podkreślić należy że przez zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym rozumie się zarówno reguły zawarte w przepisach określających porządek poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sy Przerwanie biegu przedawnienia 29 05 2015 przez adwokat Stanowisko judykatury że zawezwanie do próby ugodowej stanowi czynność przerywającą bieg przedawnienia jest ugruntowane nie wymaga zatem cytowania w tej sprawie Według Sądu II instancji brak jest natomiast wypowiedzi Miejsce spełnienia świadczenia 22 05 2015 przez adwokat Określenie właściwości miejscowej sądu według miejsca spełnienia dochodzonego świadczenia może uwzględniać miejsce siedziby banku wierzyciela wówczas tylko kiedy strony wyraziły zgodę w sposób bezpośredni lub dorozumia Społeczna szkodliwość wykroczenia 19 05 2015 przez adwokat W dniu 19 05 dzisiejszym Sąd Rejonowy w Legnicy uniewinnił wolontariusza Fundacji Naprawiacze Świata obwinionego o popełnienie czynu z art 63a 1 kodeksu wykroczeń Chodziło o wystawienie na płycie Rynku w trakcie VAT na usługi architektoniczne 18 05 2015 przez adwokat Projekty architektoniczne i urbanistyczne zgodnie z brzmieniem art 1 ust 1 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są przedmiotem prawa autorskiego jako prace o charakterze twórczym Projekt architektonicz Wiadomość e mail jako dowód 14 05 2015 przez adwokat Dowód elektroniczny zawierający oświadczenie woli ale nie opatrzony elektronicznym podpisem nie daje pewności co do osoby autora i nie jest dokumentem w rozumieniu Kpc W praktyce sąd w zetknięciu się z informacją maj Odbiór programu radiowego lub telewizyjnego 13 05 2015 przez adwokat Ogólną zatem zasadą jest że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu rozpowszechnianie go chyba że wyłączyła go ustawa Jeśli doszło do naruszenia tego prawa stosownym wynagrodzeniem przewidzianym Rozliczenie za pośrednictwem rachunku bankowego 12 05 2015 przez adwokat Art 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej Dz U nr 173 poz 1807 ze zmianami nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w sytuacji gdy Podstawa prawna roszczenia 11 05 2015 przez adwokat W myśl art 187 1 k p c powód nie ma obowiązku przytaczania w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia co podyktowane jest ogólną zasadą że kwalifikacja prawna roszczenia jest obowiązkiem sądu Oznacza to że Działania w ramach kampanii wyborczej 11 05 2015 przez adwokat Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu dzisiejszym 11 05 rozpoznał oddalił wniosek Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym Sąd stwierdził iż wypowiedź uczestnika postępowania Tomasza Sianeck Ochrona kandydata w kodeksie wyborczym 10 05 2015 przez adwokat Po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich i dość zaskakującej ilości głosów zdobytych przez kandydata Pawła Kukiza przypomniałem sobie o tym że w piątek 8 05 do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął wniosek Komit Ustalenie istnienia stosunku pracy 08 05 2015 przez adwokat W razie sporu co do treści umowy lub rodzaju stosunku prawnego na podstawie którego była świadczona praca pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie rodzaju i treści umowy w oparciu o treść art 189 k p c Przepis Przelew wierzytelności za pojazd zastępczy 08 05 2015 przez adwokat Nie ma żadnych przeszkód do przelewu wierzytelności przyszłej i nieokreślonej co do wysokości Przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie że przelew wierzytelności tego rodzaju jest dopuszczalny bo mieści si Faktura VAT jako dowód 07 05 2015 przez adwokat Faktura VAT jest dokumentem który w praktyce obrotu gospodarczego niemal zawsze dokumentuje czynności między przedsiębiorcami Z uwagi na to że obowiązek jest wystawienia wynika z przepisów o publicznoprawnym charakter Wypadek przy pracy 06 05 2015 przez adwokat Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym bądź miejscowego zdarzenie nastąpiło w miejscu za Wypadek przy pracy w jacuzzi 06 05 2015 przez adwokat Meritum rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół spornego zagadnienia a mianowicie istnienia związku zdarzenia z dnia 05 12 2012 r z pracą warunkującego możliwość uznania go za wypadek przy pracy Staranność i rzetelność dziennikarza 05 05 2015 przez adwokat Proces pracy dziennikarza można podzielić na dwa podstawowe etapy pierwszy zbierania informacji i ich weryfikacji oraz drugi ich wykorzystania Na etapie zbierania materiałów najistotniejsze znaczenie ma rodzaj i wiar Ochrona osoby i jej wizerunku w prawie prasowym 05 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 13 ust 2 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U Nr 5 poz 24 ze zm nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób przeciwko którym toczy się postępow Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego 04 05 2015 przez adwokat Skarga na przewlekłość prowadzenia postępowania kontrolnego odpowiednio podatkowego ma za przedmiot niezałatwienie sprawy we właściwym terminie w rozumieniu art 141 1 o p W przypadku skargi na przewlekłe prowadzeni Krzywda a zadośćuczynienie 03 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 445 k c w przypadkach przewidzianych w art 444 k c Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę Zadośćuczynienie za krzywdę jest Przedłużenie terminu do zwrotu VAT 03 05 2015 przez adwokat Głównym problemem jaki wyłonił się jest stwierdzenie czy podatnikowi przysługuje skarga do sądu na postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku nal Przedawnienie roszczeń w prawie autorskim 01 05 2015 przez adwokat Podkreślić należy że w orzecznictwie przeważa pogląd zgodnie z którym roszczenia przewidziane w art 79 ust 1 pkt 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedawniają się według reguł Ponaglenie organu podatkowego 30 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 141 1 ordynacji podatkowej na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art 140 stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia ministra właściw Odmowa nadania numeru NIP 29 04 2015 przez adwokat Dla oceny prawidłowości działania organów podatkowych istotne jest przede wszystkim określenie uprawnień i obowiązków organów na etapie prowadzonego postępowania w sprawie nadania NIP Należy przypomnieć że zgodnie z ar Potwierdzenie salda jako uznanie długu 28 04 2015 przez adwokat Niezależnie od zaistniałego w orzecznictwie i nauce prawa sporu co do charakteru uznania niewłaściwego jako oświadczenia woli lub oświadczenia wiedzy przyjmuje się iż uznanie jako oświadczenie zobowiązanego musi być z Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o o 28 04 2015 przez adwokat Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania ukształtowana w art 299 ksh uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela tytułem egzekucyjnym istnienia niezaspokojonej Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika 27 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy wskazał że samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakończeniem przed zakończeniem dniówki roboczej nie jest wystarczające do zastosowania przez pracodawcę sankcji z art 52 1 pkt 1 k p w pr Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny 27 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 32 1 k p każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia 2 art 32 Szkoda wyrządzona przez pracownika 26 04 2015 przez adwokat Za szkody wyrządzone przez pracowników osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiedzialność ponosi pracodawca Zgodnie z przepisem art 120 kp w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu p Dokumenty w postępowaniu cywilnym 24 04 2015 przez adwokat Dowodem w postępowaniu cywilnym mogą być dokumenty urzędowe i prywatne Dokumentem jest utrwalone wyłącznie w formie pisemnej niezależnie od materiału na którym zostało sporządzone uzewnętrznienie wszelkiego rodzaju Ostrożność w ruchu drogowym 24 04 2015 przez adwokat Spowodowanie wypadku jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu Do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaliczyć należy szerokie spektrum reguł postępowania które zazwyczaj odnosić się będą wprost do konkretnych sy Uznanie niewłaściwe długu 23 04 2015 przez adwokat Uznanie niewłaściwe długu jest jedynie oświadczeniem wiedzy dłużnika o istnieniu długu bycia przez niego dłużnikiem i nie musi towarzyszyć mu zamiar ani nawet świadomość wywołania jakichkolwiek skutków prawnych związa Przyczyna rozwiązania umowy o pracę 21 04 2015 przez adwokat Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę art 30 4 KP może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy w Prymat umowy o pracę na czas nieokreślony 21 04 2015 przez adwokat W polskim systemie prawa pracy znajdującym również oparcie w prawie europejskim przyjmuje się iż co do zasady istnieje prymat umowy o pracę na czas nieokreślony Wskazuje na to np Dyrektywa Rady 99 70 WE z dnia 28 cze Przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony 20 04 2015 przez adwokat Na początku rozważań należy wskazać iż zarówno art 25 1 k p jak i art 13 ustawy antykryzysowej implementują dyrektywę Rady z dnia 28 czerwca 1999 r nr 99 70 WE dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy Odsetki 17 04 2015 przez adwokat Pod pojęciem odsetek rozumie się tradycyjnie wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału lub też za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej por T Dybowski A Pyrzyńska w System Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia 16 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 492 1 k p c nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi z mocy prawa tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności Stosownie do 2 tego artykułu powód wn Wierzytelność przyszła 15 04 2015 przez adwokat Nie budzi wątpliwości że przedmiotem cesji mogą być wierzytelność przyszłe co do zasady Wierzytelności przyszłe nie mają charakteru jednorodnego Można rozróżnić dwie zasadnicze grupy takich wierzytelności z których je Przelew wierzytelności 14 04 2015 przez adwokat Wedle regulacji z art 509 1 k c Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią przelew chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania Z k Suma odpowiednia zadośćuczynienia 13 04 2015 przez adwokat W art 445 1 k c dotyczącym zadośćuczynienia pieniężnego ustawodawca posługuje się pojęciem niedookreślonym suma odpowiednia W bogatym w tej kwestii orzecznictwie ugruntował się aprobowany także i w piśmiennictwie Ochrona programu komputerowego 13 04 2015 przez adwokat Założenia dotyczące ochrony programów komputerowych zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych są implementacją dyrektywy 91 250 EWG z dnia 14 maja 1991 r Artykuł 1 dyrektywy stanowi że z godnie z p Organ podatkowy w sprawie o ustalenie 11 04 2015 przez adwokat Legitymację czynną w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na podstawie art 199a par 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w związku z art 189 1 k p c ma organ podatkowy czyli w n Odmowa rejestracji tytułu prasowego 08 04 2015 przez adwokat Przepis art 21 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U z 1984 r Nr 5 poz 24 ze zm nakazuje odmowę rejestracji tytułu prasowego jeżeli złożony wniosek nie zawiera danych o których mowa w art 20 ust Serwis internetowy jako prasa 07 04 2015 przez adwokat W świetle poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa nie może budzić wątpliwości że obranie przez wydawcę Internetu jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjny Renta alimentacyjna dla najbliższych 05 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 446 2 zd 1 k c osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do VAT jako element ceny 04 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2006r sygn III CZP 54 06 OSNC 2007 5 66 wskazał iż art 1 ust 2 ustawy o cenach z 1982 r umożliwiał przerzucenie w umowie na nabywcę ciężaru opodatkowania podatkiem od towar Odpowiedzialność redaktora naczelnego 02 04 2015 przez adwokat Pozwanie redaktora naczelnego na podstawie art 24 1 k c w zw z art 37 i 38 prawa prasowego jako osoby decydującej o całokształcie działalności redakcji oznacza pozwanie każdorazowo osoby która pełni tę funkcj Sprostowanie materiału prasowego 02 04 2015 przez adwokat Stosownie do art 31a ust 1 prawa prasowego który to przepis wszedł w życie z dniem 5 listopada 2012 r na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną r Faktura VAT a obowiązek zapłaty 31 03 2015 przez adwokat Faktura co do zasady nie zastępuje zgodnego oświadczenia woli stron stanowiąc w znaczeniu cywilnoprawnym wyłącznie jednostronne oświadczenie powódki Faktura jest dokumentem techniczno rozliczeniowym i całkowicie oder Ciężar dowodu w procesie cywilnym 30 03 2015 przez adwokat Art 6 k c stanowi iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie która z faktu tego wywodzi skutki prawne Natomiast jak stanowi art 232 k p c strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów z który Ustanie umowy o zakazie konkurencji 27 03 2015 przez adwokat Dopuszczalne jest wcześniejsze ustanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na skutek umówienia się stron w sprawie odstąpienia od umowy lub warunku rozwiązującego Wyrok Sądu Najwyższego Izba Pracy U Firma spółki komandytowej 25 03 2015 przez adwokat Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp k Jeżeli komplementariuszem jes Spółka cicha 24 03 2015 przez adwokat Umowa spółki cichej nie jest spółką prawa handlowego a więc nie ma osobowości prawnej ani zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków pozywania i bycia pozywaną W polskim systemie prawnym

  Original URL path: http://weglinski.eu/blog/kadencja-czlonka-zarzadu-spolki-akcyjnej (2015-11-08)
  Open archived version from archive

 • ADWOKAT Węgliński | Legnica | Kancelaria Adwokacka
  na pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązek wykonywania czynności wymienion Rażąca niewdzięczność obdarowanego 03 08 2015 przez adwokat Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia rażąca niewdzięczność pozostawiając jego ocenę sądowi Ocena ta musi natomiast uwzględniać zróżnicowane sytuacje życiowe i odnosić się do konkretnych okoliczności każdej sprawy Powy Podatek VAT jako świadczenie nienależne 31 07 2015 przez adwokat W przypadku gdy sprzedawca ujął w cenie kwotę podatku od towarów i usług mimo że sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu bądź była od podatku zwolniona nabywca który zapłacił pełną cenę ma do sprzedawcy roszczenie cywi Rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu 29 07 2015 przez adwokat W opinii Sądu Najwyższego kwestia wzajemnych rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu wzbudza doktrynalne kontrowersje i nastręcza trudności sądom ponieważ nie została uregulowana w ustawie Powszechnie przyjmowany Próba ugodowa w sprawie o wydanie nieruchomości 28 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 175 k c do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń tj art 121 124 k c Bieg ten może więc ulec zawieszeniu art 121 k c jego zakończenie może ulec wstrzyma Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych 27 07 2015 przez adwokat Zgodnie z art 52 1 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych popełnienia przez pracownika w cz Odpowiedzialność za wady aportu 22 07 2015 przez adwokat Należy rozważyć czy w sprawie występuje problem wady prawnej Chodzi o ustalenie czy w razie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia go przez wspólnika który ofiarowuje po Samochód małżonka w działalności gospodarczej 20 07 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych t j Dz U z 2012 r poz 361 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodó Prezes zarządu spółki jako pracownik 15 07 2015 przez adwokat Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa jednoosobowego zarządu w ramach umowy o pracę i być jednocześnie wspólnikiem w spółce co najmniej dwuosobowej art 203 1 k s h Inna sytuacja występuje w jednoosobowej spółc Skarga pauliańska 14 07 2015 przez adwokat Możliwość skorzystania przez uprawnionego z ochrony przewidzianej skargą paulińską art 527 1 k c jest uwarunkowana następującymi przesłankami istnieniem wierzytelności dokonaniem przez dłużnika czynności prawnej Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości 06 07 2015 przez adwokat Kwestionowana przez powoda klauzula o treści Za wykonanie czynności o których mowa w 1 i 2 Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w 4 wynagrodzenia w wysokości 2 7 ceny sprzedaży ni Uporczywość działania oskarżonego 01 07 2015 przez adwokat Sąd I instancji nie poczynił bowiem żadnych ustaleń faktycznych miarodajnych dla stwierdzenia iż zachowanie oskarżonego miało charakter uporczywy w rozumieniu przepisu art 57 1 k k s Argumentacja tego Sądu świadcz Wszczęcie postępowania karnoskarbowego 29 06 2015 przez adwokat Dla przedłużenia karalności przestępstwa skarbowego decydujące znaczenie ma jak wskazano powyżej zgodnie z art 44 5 kks wszczęcie postępowania przeciwko osobie w okresie wskazanym w 1 wymienionego artykułu istotne Amortyzacja znaku towarowego 26 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r podatku dochodowym od osób fizycznych j t Dz U z 2000 r Nr 14 poz 176 ze zm kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychod Koszty uzyskania przychodów 24 06 2015 przez adwokat Koszty uzyskania przychodów są jednym z dwóch obok przychodów podstawowych elementów mających wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym Prawidłowa wykładnia przepisów dotycząca kosztów uzyska Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty 22 06 2015 przez adwokat Rozważania prawne poprzedzić należy generalną uwagą że w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kwestii natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla zakres kognicji sądu drugiej instancji jest Wysokość zadatku 19 06 2015 przez adwokat W doktrynie przeważa pogląd F Błahuta w Kodeks s 938 że niekiedy sama wysokość zadatku przemawiać może za tezą że mamy do czynienia z zaliczką a nie zadatkiem Jeśli bowiem wysokość zadatku zbliża się do war Zadatek 17 06 2015 przez adwokat Zgodnie z art 394 1 kc w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia term Odpowiedzialność karnoskarbowa 14 06 2015 przez adwokat Odpowiedzialność podatkowa a odpowiedzialność karnoskarbowa to dwa odrębne niezależne od siebie reżimy prawne rządzące się odmiennymi regułami i to nawet wówczas gdy dotyczą tego samego zdarzenia faktycznego Nie za Autoryzacja wywiadu prasowego 09 06 2015 przez adwokat Osoba udzielająca wywiadu lub przekazująca informacje dziennikarzowi które powołuje on w tekście publikacji odpowiada za naruszenie dóbr osobistych innej osoby wypowiedzią lub udzieloną informacją Jednakże istotne zna Umowa franczyzy 08 06 2015 przez adwokat Pomiędzy stronami w wyniku podjętych negocjacji została zawarta ustna umowa franczyzy Przedmiotowa umowa ma charakter umowy nienazwanej a strony tworzą ją na zasadzie swobody umów na mocy art 353 1 k c której jed Bezpieczeństwo w ruchu lądowym 01 06 2015 przez adwokat Podkreślić należy że przez zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym rozumie się zarówno reguły zawarte w przepisach określających porządek poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sy Przerwanie biegu przedawnienia 29 05 2015 przez adwokat Stanowisko judykatury że zawezwanie do próby ugodowej stanowi czynność przerywającą bieg przedawnienia jest ugruntowane nie wymaga zatem cytowania w tej sprawie Według Sądu II instancji brak jest natomiast wypowiedzi Miejsce spełnienia świadczenia 22 05 2015 przez adwokat Określenie właściwości miejscowej sądu według miejsca spełnienia dochodzonego świadczenia może uwzględniać miejsce siedziby banku wierzyciela wówczas tylko kiedy strony wyraziły zgodę w sposób bezpośredni lub dorozumia Społeczna szkodliwość wykroczenia 19 05 2015 przez adwokat W dniu 19 05 dzisiejszym Sąd Rejonowy w Legnicy uniewinnił wolontariusza Fundacji Naprawiacze Świata obwinionego o popełnienie czynu z art 63a 1 kodeksu wykroczeń Chodziło o wystawienie na płycie Rynku w trakcie VAT na usługi architektoniczne 18 05 2015 przez adwokat Projekty architektoniczne i urbanistyczne zgodnie z brzmieniem art 1 ust 1 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są przedmiotem prawa autorskiego jako prace o charakterze twórczym Projekt architektonicz Wiadomość e mail jako dowód 14 05 2015 przez adwokat Dowód elektroniczny zawierający oświadczenie woli ale nie opatrzony elektronicznym podpisem nie daje pewności co do osoby autora i nie jest dokumentem w rozumieniu Kpc W praktyce sąd w zetknięciu się z informacją maj Odbiór programu radiowego lub telewizyjnego 13 05 2015 przez adwokat Ogólną zatem zasadą jest że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu rozpowszechnianie go chyba że wyłączyła go ustawa Jeśli doszło do naruszenia tego prawa stosownym wynagrodzeniem przewidzianym Rozliczenie za pośrednictwem rachunku bankowego 12 05 2015 przez adwokat Art 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej Dz U nr 173 poz 1807 ze zmianami nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w sytuacji gdy Podstawa prawna roszczenia 11 05 2015 przez adwokat W myśl art 187 1 k p c powód nie ma obowiązku przytaczania w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia co podyktowane jest ogólną zasadą że kwalifikacja prawna roszczenia jest obowiązkiem sądu Oznacza to że Działania w ramach kampanii wyborczej 11 05 2015 przez adwokat Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu dzisiejszym 11 05 rozpoznał oddalił wniosek Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym Sąd stwierdził iż wypowiedź uczestnika postępowania Tomasza Sianeck Ochrona kandydata w kodeksie wyborczym 10 05 2015 przez adwokat Po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich i dość zaskakującej ilości głosów zdobytych przez kandydata Pawła Kukiza przypomniałem sobie o tym że w piątek 8 05 do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął wniosek Komit Ustalenie istnienia stosunku pracy 08 05 2015 przez adwokat W razie sporu co do treści umowy lub rodzaju stosunku prawnego na podstawie którego była świadczona praca pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie rodzaju i treści umowy w oparciu o treść art 189 k p c Przepis Przelew wierzytelności za pojazd zastępczy 08 05 2015 przez adwokat Nie ma żadnych przeszkód do przelewu wierzytelności przyszłej i nieokreślonej co do wysokości Przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie że przelew wierzytelności tego rodzaju jest dopuszczalny bo mieści si Faktura VAT jako dowód 07 05 2015 przez adwokat Faktura VAT jest dokumentem który w praktyce obrotu gospodarczego niemal zawsze dokumentuje czynności między przedsiębiorcami Z uwagi na to że obowiązek jest wystawienia wynika z przepisów o publicznoprawnym charakter Wypadek przy pracy 06 05 2015 przez adwokat Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym bądź miejscowego zdarzenie nastąpiło w miejscu za Wypadek przy pracy w jacuzzi 06 05 2015 przez adwokat Meritum rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół spornego zagadnienia a mianowicie istnienia związku zdarzenia z dnia 05 12 2012 r z pracą warunkującego możliwość uznania go za wypadek przy pracy Staranność i rzetelność dziennikarza 05 05 2015 przez adwokat Proces pracy dziennikarza można podzielić na dwa podstawowe etapy pierwszy zbierania informacji i ich weryfikacji oraz drugi ich wykorzystania Na etapie zbierania materiałów najistotniejsze znaczenie ma rodzaj i wiar Ochrona osoby i jej wizerunku w prawie prasowym 05 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 13 ust 2 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U Nr 5 poz 24 ze zm nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób przeciwko którym toczy się postępow Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego 04 05 2015 przez adwokat Skarga na przewlekłość prowadzenia postępowania kontrolnego odpowiednio podatkowego ma za przedmiot niezałatwienie sprawy we właściwym terminie w rozumieniu art 141 1 o p W przypadku skargi na przewlekłe prowadzeni Krzywda a zadośćuczynienie 03 05 2015 przez adwokat Zgodnie z przepisem art 445 k c w przypadkach przewidzianych w art 444 k c Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę Zadośćuczynienie za krzywdę jest Przedłużenie terminu do zwrotu VAT 03 05 2015 przez adwokat Głównym problemem jaki wyłonił się jest stwierdzenie czy podatnikowi przysługuje skarga do sądu na postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku nal Przedawnienie roszczeń w prawie autorskim 01 05 2015 przez adwokat Podkreślić należy że w orzecznictwie przeważa pogląd zgodnie z którym roszczenia przewidziane w art 79 ust 1 pkt 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedawniają się według reguł Ponaglenie organu podatkowego 30 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 141 1 ordynacji podatkowej na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art 140 stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia ministra właściw Odmowa nadania numeru NIP 29 04 2015 przez adwokat Dla oceny prawidłowości działania organów podatkowych istotne jest przede wszystkim określenie uprawnień i obowiązków organów na etapie prowadzonego postępowania w sprawie nadania NIP Należy przypomnieć że zgodnie z ar Potwierdzenie salda jako uznanie długu 28 04 2015 przez adwokat Niezależnie od zaistniałego w orzecznictwie i nauce prawa sporu co do charakteru uznania niewłaściwego jako oświadczenia woli lub oświadczenia wiedzy przyjmuje się iż uznanie jako oświadczenie zobowiązanego musi być z Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o o 28 04 2015 przez adwokat Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania ukształtowana w art 299 ksh uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela tytułem egzekucyjnym istnienia niezaspokojonej Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika 27 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy wskazał że samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakończeniem przed zakończeniem dniówki roboczej nie jest wystarczające do zastosowania przez pracodawcę sankcji z art 52 1 pkt 1 k p w pr Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny 27 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 32 1 k p każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia 2 art 32 Szkoda wyrządzona przez pracownika 26 04 2015 przez adwokat Za szkody wyrządzone przez pracowników osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiedzialność ponosi pracodawca Zgodnie z przepisem art 120 kp w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu p Dokumenty w postępowaniu cywilnym 24 04 2015 przez adwokat Dowodem w postępowaniu cywilnym mogą być dokumenty urzędowe i prywatne Dokumentem jest utrwalone wyłącznie w formie pisemnej niezależnie od materiału na którym zostało sporządzone uzewnętrznienie wszelkiego rodzaju Ostrożność w ruchu drogowym 24 04 2015 przez adwokat Spowodowanie wypadku jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu Do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaliczyć należy szerokie spektrum reguł postępowania które zazwyczaj odnosić się będą wprost do konkretnych sy Uznanie niewłaściwe długu 23 04 2015 przez adwokat Uznanie niewłaściwe długu jest jedynie oświadczeniem wiedzy dłużnika o istnieniu długu bycia przez niego dłużnikiem i nie musi towarzyszyć mu zamiar ani nawet świadomość wywołania jakichkolwiek skutków prawnych związa Przyczyna rozwiązania umowy o pracę 21 04 2015 przez adwokat Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę art 30 4 KP może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy w Prymat umowy o pracę na czas nieokreślony 21 04 2015 przez adwokat W polskim systemie prawa pracy znajdującym również oparcie w prawie europejskim przyjmuje się iż co do zasady istnieje prymat umowy o pracę na czas nieokreślony Wskazuje na to np Dyrektywa Rady 99 70 WE z dnia 28 cze Przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony 20 04 2015 przez adwokat Na początku rozważań należy wskazać iż zarówno art 25 1 k p jak i art 13 ustawy antykryzysowej implementują dyrektywę Rady z dnia 28 czerwca 1999 r nr 99 70 WE dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy Odsetki 17 04 2015 przez adwokat Pod pojęciem odsetek rozumie się tradycyjnie wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału lub też za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej por T Dybowski A Pyrzyńska w System Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia 16 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 492 1 k p c nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi z mocy prawa tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności Stosownie do 2 tego artykułu powód wn Wierzytelność przyszła 15 04 2015 przez adwokat Nie budzi wątpliwości że przedmiotem cesji mogą być wierzytelność przyszłe co do zasady Wierzytelności przyszłe nie mają charakteru jednorodnego Można rozróżnić dwie zasadnicze grupy takich wierzytelności z których je Przelew wierzytelności 14 04 2015 przez adwokat Wedle regulacji z art 509 1 k c Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią przelew chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania Z k Suma odpowiednia zadośćuczynienia 13 04 2015 przez adwokat W art 445 1 k c dotyczącym zadośćuczynienia pieniężnego ustawodawca posługuje się pojęciem niedookreślonym suma odpowiednia W bogatym w tej kwestii orzecznictwie ugruntował się aprobowany także i w piśmiennictwie Ochrona programu komputerowego 13 04 2015 przez adwokat Założenia dotyczące ochrony programów komputerowych zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych są implementacją dyrektywy 91 250 EWG z dnia 14 maja 1991 r Artykuł 1 dyrektywy stanowi że z godnie z p Organ podatkowy w sprawie o ustalenie 11 04 2015 przez adwokat Legitymację czynną w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na podstawie art 199a par 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w związku z art 189 1 k p c ma organ podatkowy czyli w n Odmowa rejestracji tytułu prasowego 08 04 2015 przez adwokat Przepis art 21 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U z 1984 r Nr 5 poz 24 ze zm nakazuje odmowę rejestracji tytułu prasowego jeżeli złożony wniosek nie zawiera danych o których mowa w art 20 ust Serwis internetowy jako prasa 07 04 2015 przez adwokat W świetle poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa nie może budzić wątpliwości że obranie przez wydawcę Internetu jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjny Renta alimentacyjna dla najbliższych 05 04 2015 przez adwokat Zgodnie z art 446 2 zd 1 k c osoba względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do VAT jako element ceny 04 04 2015 przez adwokat Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2006r sygn III CZP 54 06 OSNC 2007 5 66 wskazał iż art 1 ust 2 ustawy o cenach z 1982 r umożliwiał przerzucenie w umowie na nabywcę ciężaru opodatkowania podatkiem od towar Odpowiedzialność redaktora naczelnego 02 04 2015 przez adwokat Pozwanie redaktora naczelnego na podstawie art 24 1 k c w zw z art 37 i 38 prawa prasowego jako osoby decydującej o całokształcie działalności redakcji oznacza pozwanie każdorazowo osoby która pełni tę funkcj Sprostowanie materiału prasowego 02 04 2015 przez adwokat Stosownie do art 31a ust 1 prawa prasowego który to przepis wszedł w życie z dniem 5 listopada 2012 r na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną r Faktura VAT a obowiązek zapłaty 31 03 2015 przez adwokat Faktura co do zasady nie zastępuje zgodnego oświadczenia woli stron stanowiąc w znaczeniu cywilnoprawnym wyłącznie jednostronne oświadczenie powódki Faktura jest dokumentem techniczno rozliczeniowym i całkowicie oder Ciężar dowodu w procesie cywilnym 30 03 2015 przez adwokat Art 6 k c stanowi iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie która z faktu tego wywodzi skutki prawne Natomiast jak stanowi art 232 k p c strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów z który Ustanie umowy o zakazie konkurencji 27 03 2015 przez adwokat Dopuszczalne jest wcześniejsze ustanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na skutek umówienia się stron w sprawie odstąpienia od umowy lub warunku rozwiązującego Wyrok Sądu Najwyższego Izba Pracy U Firma spółki komandytowej 25 03 2015 przez adwokat Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp k Jeżeli komplementariuszem jes Spółka cicha 24 03 2015 przez adwokat Umowa spółki cichej nie jest spółką prawa handlowego a więc nie ma osobowości prawnej ani zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków pozywania i bycia pozywaną W polskim systemie prawnym obowiązuje bowiem zamknię Przeniesienie akcji

  Original URL path: http://weglinski.eu/blog/rada-nadzorcza-w-spolce-akcyjnej (2015-11-08)
  Open archived version from archive •