archive-eu.com » EU » S » SOUTHBALTIC-OFFSHORE.EU

Total: 138

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • South Baltic Offshore Wind Energy Regions
  wiatrowej OFFSHORE Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Maszyn i Urz dze VDMA przewiduje zatrudnienie dodatkowych 20 000 30 000 pracowników i in ynierów g ównie na terenie s abo rozwini tych gospodarczo obszarów przybrze nych pó nocnych Niemiec W ca ym kraju jednak rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest postrzegany jako ogromna szansa zw aszcza e przemys pomocniczy tego sektora jest rozproszony na terenie ca ych Niemiec w tym równie na terenach tradycyjnych centrów niemieckiego przemys u instalacyjno maszynowego w po udniowej i zachodniej cz ci Niemiec Wida ogromny potencja dla przysz ej ekspansji sektora przemys u morskiej energetyki wiatrowej nie tylko na rynek krajowy ale tak e przy eksporcie technologii na inne rynki w Europie Na realizacj przyj tej przez rz d niemiecki strategii OFFSHORE przewidziano nak ady inwestycyjne rz du 75 100 mld euro Kwota ta obejmuje zarówno inwestycje producentów turbin wiatrowych i przemys u pomocniczego jak równie inwestycje zwi zane z przy czeniami do sieci logistyk przemys em morskim konserwacj i sektorem us ugowym Wi cej informacji mo na uzyska w Federalnym Ministerstwie rodowiska Ochrony Przyrody i Bezpiecze stwa J drowego alpha ventus pionierski projekt We wrze niu 2005 roku Niemiecka Fundacja na Rzecz Energetyki Wiatrowej Offshore the German Offshore Wind Energy Foundation naby a od developera ProkonNord prawa do projektu Borkum West w ramach dotacji udzielonej przez Federalne Ministerstwo rodowiska Rok pó niej spó ka DOTI German Offshore Test Site and Infrastructure Company wydzier awi a obiekt pod nazw alpha ventus jako projekt pilota owy przeznaczony do bada Oprócz dwóch odmiennych rodzajów turbin zastosowano równie dwie ró ne koncepcje fundamentów Turbiny Multibrid zosta y wzniesione na trójno nej konstrukcji natomiast przy turbinach REpower zastosowano rozwi zanie jacket foundations Projekt jest równie pionierski pod k tem procedur i zezwole poniewa alpha ventus nie tylko by a pierwsz farm OFFSHORE w

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/regions-germany.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive


 • South Baltic Offshore Wind Energy Regions
  elektrycznej w Danii opiera si b dzie na morskiej energetyce wiatrowej Opieraj c si na do wiadczeniach z poprzednich przetargów na morskie farmy wiatrowe Du ska Agencja Energetyczna postanowi a dostosowa procedury przetargowe wykorzystane do sk adania ofert na Nysted II i Horns Rev II Oznacza to e 400MW farma wiatrowa w pierwszej kolejno ci b dzie podlega procedurze wyboru lokalizacji a dopiero potem b dzie poddana zamówieniu publicznemu Kriegers Flak TBA Nast pn du farm wiatrow OFFSHORE której przetarg zostanie og oszony jesieni 2011 r b dzie prze omowy projekt 600MW Kriegers Flak Po wybudowaniu b dzie to pierwsza na wiecie morska farma wiatrowa która zamiast do sieci krajowej b dzie pod czona do linii przesy owej mi dzy Dani i Niemcami z mo liwo ci pod czenia tak e Szwecji Projekt ten b dzie pokazowym przyk adem rozwi za sieci umo liwiaj cych konsumentom z wielu krajów Regionu Morza Ba tyckiego pod czenie si do ogromnych zasobów morskiej energii wiatrowej Tn ca koszty narodowa strategia Bada i Rozwoju W 2010 r du ska platforma technologiczna Megavind przedstawi a now wizj i strategi morskiej energetyki wiatrowej Celem jest obni enie kosztów energii pozyskiwanej z morskich farm wiatrowych tak aby farmy OFFSHORE mog y w pe ni konkurowa z nowo wybudowanymi elektrowniami w glowymi ju w 2020 roku Wymaga to osi gni cia trzech celów w okresie od 2010 do 2020 Po pierwsze nowo wybudowane morskie farmy wiatrowe musz by w stanie wyprodukowa oko o 25 wi cej energii elektrycznej w przeliczeniu na MW mocy zainstalowanej Po drugie koszty na MW musz zosta zmniejszone o oko o 40 Po trzecie koszty eksploatacji i utrzymania instalacji za MW musz by obni one o oko o 50 Redukcja kosztów w tej skali jest równie uwa ana za niezb dn do utrzymania publicznego i politycznego wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej w Europie i na wiecie W efekcie pozwoli to równie utrzyma Danii miejsce wiod cego centrum elektrowni wiatrowych w skali wiatowej Du ski Urz d Energetyki jako jedno miejsce do wszystkich spraw one stop shop Du ski Urz d Energetyki jest organem odpowiedzialnym za planowanie i powstawanie turbin wiatrowych na morzu W celu u atwienia przygotowania nowych projektów morskich turbin wiatrowych przez deweloperów Du ski Urz d Energetyki zorganizowa ogólny system post powania urz dowego w my l koncepcji one stop shop Oznacza to e w a ciciel projektu farmy OFFSHORE w celu uzyskania niezb dnych zgód i pozwole ma do czynienia tylko z jedn instytucj a mianowicie Du skim Urz dem Energetyki Urz d ten zwi zany jest z innymi w a ciwymi organami takimi jak Agencja ds Planowania Przestrzennego i Ochrony rodowiska Du ski Urz d Morski Du ska Administracja ds Bezpiecze stwa na Morzu Du ski Urz d Lotnictwa Cywilnego Agencja Dziedzictwa Danii Stra Du ska itp Du ski Urz d Energetyki organizuje tak e konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz wydaje wszelkie niezb dne zgody i pozwolenia W porównaniu z oficjalnymi organami do spraw morskich farm wiatrowych w innych krajach

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/regions-denmark.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • South Baltic Offshore Wind Energy Regions
  odpowiednie warunki by zwi kszy dostawy z tego ród a Szwedzki parlament ustanowi cel wed ug którego do 2015 r generowanych b dzie 10 TWh energii elektrycznej z turbin wiatrowych Pomimo tego e potencja energii wiatru jest wielokrotnie wy szy to nawet 10 TWh pozwoli oby na znaczny rozwój energetyki wiatrowej na l dzie i na morzu Propozycja nowych celów na rok 2020 Szwedzka Agencja Energetyczna proponuje ustanowienie nowego celu wed ug którego w roku 2020 energetyka wiatrowa mia aby produkowa 30 TWh z czego 20 TWh pochodzi oby z turbin l dowych a 10 TWh z farm OFFSHORE Oznacza to e liczba elektrowni wiatrowych musia aby wzrosn z liczby poni ej 900 turbin w 2007 r do 3000 6000 instalacji w zale no ci od parametrów w roku 2020 Mimo tych ambitnych planów potencja energetyki wiatrowej w Szwecji wci przekracza proponowany cel Tempo rozwoju oraz statystyki Zgodnie z wydanymi certyfikatami szwedzkie turbiny wiatrowe wytworzy y w 2007 roku 1 432 TWh energii elektrycznej To ponad 45 procent wi cej ni w roku 2006 r w którym wytworzono mniej ni 1 TWh 1 4 TWh energii z wiatru stanowi o 1 procent energii elektrycznej wytworzonej w Szwecji w 2007 r Wzrost tempa w Szwecji Rozwój energetyki wiatrowej przyspieszy znacznie w 2007 roku W poprzednich latach roczny przyrost mocy zainstalowanej si ga oko o 50 60 megawatów MW natomiast w 2007 roku wzrós czterokrotnie Wed ug Szwedzkiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w roku 2007 oddano do u ytku 129 turbin wiatrowych o cznej mocy 217 MW W efekcie ca kowita moc 958 zainstalowanych turbin wiatrowych wynosi a pod koniec 2007 r 788 MW Wed ug rejestru Szwedzkiej Agencji Energetycznej pod koniec roku 2008 czna moc turbin które posiada y zatwierdzone certyfikaty elektryczne wynosi a 832 MW News Show all South Baltic Offshore

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/regions-sweden.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • South Baltic Offshore Wind Energy Regions
  chronionych realizowane s w ramach mi dzynarodowych projektów Interreg i LIFE W litewskiej strefie ekonomicznej jak równie w obszarze litewskich wód terytorialnych nie wyznaczono adnych obszarów z przeznaczeniem do wydobycia surowców Figure Maritime activities in Lithuania EEZ Dzi ki wysi kom Litewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej naukowców oraz u ytkowników energii odnawialnej w regionie K ajpedy rozwin si potencja energetyki wiatrowej Od 2002 roku zainstalowano ponad 153 MW si owni wiatrowych na l dzie Pierwsza próba zbadania potencja u rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zosta a zainicjowana przez mi dzynarodowy zespó w ramach projektu POWER 2006 2008 z programu INTERREG IIIa Zosta y zbadane perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej OFFSHORE w wy cznej strefie ekonomicznej Litwy podobnie jak w Polsce w Rosji w obwodzie kaliningradzkim W efekcie zidentyfikowano odpowiednie lokalizacje i mo liwo ci zarówno dla budowy farm wiatrowych na morzu jak równie dla utworzenia klastra energetyki OFFSHORE Na tych obszarach mo na wytworzy ponad 1GW czyli równowarto po owy litewskiego zapotrzebowania na energi elektryczn Kilka projektów farm wiatrowych na morzu jest aktualnie w fazie rozwoju Co wi cej dla kilku wcze niej wybranych obszarów przygotowane zosta y równie analizy oddzia ywania na rodowisko Na dzie dzisiejszy dalszy rozwój projektów OFFSHORE jest jednak zawieszony ze wzgl du na niepewno ci zwi zane z trwaj cym projektem utworzenia nowych obszarów chronionych Natura 2000 Podstaw prawn dla rozwoju energetyki wiatrowej OFFSHORE stanowi nowa ustawa o odnawialnych ród ach energii która jest aktualnie przedmiotem dyskusji w litewskim Sejmie 2011 Sukces rozwoju OFFSHORU wymaga jednoczesnych wysi ków wielu stron naukowców biznesmenów oraz polityków koncepcja ta nosi nazw Z otego Trójk ta en Tripple Helix Dlatego te dzia ania projektu SB OFF E R idealnie wpisuj si nie tylko w bie ce interesy developerów morskiej energetyki wiatrowej ale równie w potrzeby rozwoju niezale nego rynku energii na Litwie

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/regions-lithuania.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • South Baltic Offshore Wind Energy Regions
  20 GW jednak warto ta musi by skorygowana o strefy zamkni te obszary chronione w ramach Natury 2000 które zmniejszaj ten potencja do 7 5 GW Dost pne s równie inne wyliczenia potencja u rynkowego przemys u OFFSHORE zawarte w ró nych dokumentach strategicznych Wed ug analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej potencja OFFSHORE w 2020 r jest szacowany na 1 5 GW Natomiast Krajowy Plan Dzia ania na rzecz Odnawialnych róde Energii przedstawiony Komisji Europejskiej pod koniec 2010 r szacuje ten potencja na poziomie 500 MW w 2020 roku W celu stworzenia solidnych podstaw dla rozwoju farm wiatrowych na morzu niezb dne s równie odpowiednie po czenia przesy owe pozwalaj ce czy obszary morskie z l dowymi a tak e umo liwiaj ce potencjaln wymian transgraniczn poprawiaj c tym samym bezpiecze stwo energetyczne W tym celu powsta o konsorcjum sk adaj ce si z firm specjalizuj cych si w energetyce wiatrowej in ynierii energetycznej a tak e w badaniach i rozwoju w dziedzinie energetyki odnawialnej Zadaniem tego konsorcjum jest rozwój morskich sieci przesy owych w obr bie granic polskich obszarów morskich W sk ad konsorcjum wchodz nast puj ce podmioty AOS Sp z o o Oddzia w Gda sku Kraków ENERGOPROJEKT S A Grid ELTEL S A Konsorcjum jest równie wspierane przez instytucje badawczo rozwojowe takie jak Instytut Morski w Gda sku Fundacja Na Rzecz Zrównowa onego Rozwoju Energetyki oraz Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie Poni sze mapy przedstawiaj potencjalne lokalizacje morskich farm wiatrowych jak równie przebieg przewodów przesy owych oraz morskie obszary chronione nale ce do sieci Natura2000 Potencja morskich farm wiatrowych w Polskiej strefie morskiej Kolor pomara czowy wskazuje obszary odpowiednie dla rozwoju farm OFFSHORE ród o PSM Koncepcja Polskich Sieci Morskich wizja do 2030 r ród o PSM Koncepcja Polskich Sieci Morskich wizja do 2050 r ród o

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/regions-poland.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • News
  Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB 24 25 April 2013 Save the date Final Conference in Rostock announcement English programme draft English Ankündigung Deutsch Programmentwurf Deutsch Polish and Lithuanian project partners contributed to the January edition of the Offshore WIND magazine Here you can find the article Potentials of offshore wind energyin the Baltic Sea more Wind to work Absolventenkongress 2012 Crash Course on Offshore Wind Energy sucessfully held in Gda sk Report on Road Show in Gda sk SB OFF E R represented at South Baltic Programme Annual Event 2012 On 23 24 October 2012 the Programme Annual Event took place in Ronneby Sweden All in all almost 130 participants attended the event and had the opportunity to gain information about the Programme and its projects more Danish press release regarding Career Day Events Show all upcoming 1 3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark Offshore Wind TV Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development GmbH Schweriner

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/news.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • Calendar/Events
  EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB Offshore Wind TV Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development GmbH

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/calendar-events.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • South Baltic OFF.E.R – Contact
  Component 3 Component 4 Component 5 Message Title Ms Mr Given Name Name Duties Company Organization Address Postal Code City Country E mail address Phone Fax News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/contact/e-mail.php?to=Lead+Beneficiary+-+Rostock+Business (2015-12-29)
  Open archived version from archive