archive-eu.com » EU » S » SOUTHBALTIC-OFFSHORE.EU

Total: 138

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Project Components
  cego zadaniowego oraz finansowego zarz dzania projektem pojawi si cztery dodatkowe komponenty South Baltic OFFER Project Structure News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/wind-energy-project-components.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive


 • COMMUNICATION AND DISSEMINATION
  e wiedza na temat potencja u MEW w p ytkich akwenach takich jak Morze Ba tyckie jest wci na stosunkowo niskim poziomie w ród mieszka ców regionu Po udniowego Ba tyku Z jednej strony brak wsparcia wobec OFFSHORU cz sto opiera si na b dnych za o eniach z drugiej strony do wiadczenia partnerów wykaza y e wiele lokalnych firm nie jest wiadomych mo liwo ci rozwojowych jakie wnosi przemys MEW przez co wiele pomys ów biznesowych w szczególno ci transgranicznych pozostaje niezrealizowanych Dlatego przedstawienie faktów o potencjale morskiej energetyki wiatrowej oraz zwalczanie uprzedze w ród grup docelowych jest szczególnie wa ne dla rozwoju tego przemys u i stanowi g ówny cel Projektu South Baltic OFF E R Partnerem odpowiedzialnym za ten komponent jest Rostock Business and Technology Development Niemcy Przyk adowe dzia ania i rezultaty to ulotka projektu podr cznik dla potencjalnych inwestorów w OFFSHORE wspólna deklaracja South Baltic Offshore Wind Energy Vision itp W sprawie szczegó owych informacji prosimy o kontakt News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/wind-energy-project-components-2-communication-dissemination.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • ESTABLISHING OFFSHORE WIND ENERGY IN THE SOUTH BALTIC
  studiów wykonalno ci we wschodnich regionach Polska Litwa a po funkcjonuj ce morskie farmy wiatrowe w Danii i Szwecji Cho projekt nie zak ada budowy farm wiatrowych bezpo rednio z funduszy projektu to dzia ania w ramach tego komponentu b d prowadzi do szybszego rozwoju OFFSHORU w Polsce i na Litwie oraz do bardziej harmonijnego rozwoju MEW w Niemczech Danii i Szwecji Komponent ma równie na celu popraw pozycjonowania przemys u OFFSHORE Po udniowego Ba tyku w staraniach o wsparcie opinii publicznej i klasy politycznej Partnerem odpowiedzialnym za ten komponent jest DTU Wind Energy Przyk adowe dzia ania i rezultaty to analiza kluczowych warunków i stanu rozwoju MEW w obszarze Po udniowego Ba tyku mapa zasobów wietrznych obszaru Po udniowego Ba tyku wystawa po wi cona MEW tematyczne konferencje transgraniczne raport Jakie korzy ci z OFFSHORU osi gnie sektor turystyki w obszarze Po udniowego Ba tyku itd W sprawie szczegó owych informacji prosimy o kontakt News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/wind-energy-project-components-3-establishing-owe-south-baltic.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • CROSS-BORDER OFFSHORE WIND ENERGY BUSINESS DEVELOPMENT
  budowy doprowadzi y przemys OFFSHORE do punktu zwrotnego Mo liwo ci które wynikaj nie tylko z sektora morskiej energetyki wiatrowej ale tak e z innych bardziej tradycyjnych sektorów s ró norodne i niestety do tej pory niewykorzystywane w wystarczaj cym stopniu przez lokalne firmy Konkurencja w regionie Po udniowego Ba tyku jest z pewno ci potrzebna ale powinna jej towarzyszy wspó praca transgraniczna i dobre relacje biznesowe firm z wszystkich pi ciu krajów regionu Celem tego komponentu jest Inicjowanie i wzmocnienie tych wi zi jako podstawy do powstania silnego klastra morskiej energetyki wiatrowej Partnerem odpowiedzialnym za ten komponent jest Gmina Karlskrona Szwecja Przyk adowe dzia ania i rezultaty to identyfikacja przedsi biorstw z a cucha dostaw MEW prezentacja Programu Po udniowy Ba tyk OFF ER na wystawach i targach lokalne i transgraniczne spotkania biznesowe seminaria biznesowo akademickie itp W sprawie szczegó owych informacji prosimy o kontakt News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB Events

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/wind-energy-project-components-4-cross-border-owe-business-development.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • SKILLS AND RECRUITMENT
  KOMPETENCJE Rozwój sektora MEW przyczyni si do powstania nowych miejsc pracy w Regionie Po udniowego Ba tyku który cierpi na dotkliwy brak mo liwo ci zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników Komponent ten zawiera dzia ania maj ce na celu zwi kszenie poda y specjalistów w regionie oraz odpowiednie dostosowanie kadr do popytu zwi zanego z przemys em OFFSHORE Partnerem odpowiedzialnym za ten komponent jest Public Institution Strategic Self management Institute Litwa Przyk adowe dzia ania i rezultaty to Raport o stanie edukacji w dziedzinie OFFSHORE w obszarze Po udniowego Ba tyku i propozycje dla przysz ych ofert kwalifikacyjnych specjalistyczne wyk ady w szko ach i na uniwersytetach transgraniczne wyk ady objazdowe mi dzynarodowa szko a letnia itp W sprawie szczegó owych informacji prosimy o kontakt News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB Events Show all upcoming 1 3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development GmbH Schweriner

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/wind-energy-project-components-5-skills-recruitment.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • Partners
  Coordinating Component 3 Establishing OWE in South Baltic Contact Niels Erik Clausen Phone 45 4677 5079 Email necl risoe dtu dk Homepage www vindenergi dtu dk More information Municipality of Sölvesborg Sweden Project responsibilities Participating in Component 3 Establishing OWE in South Baltic and in Component 4 Cross border Offshore Wind energy Business Development Contact Hans Olof Svensson Phone 46 455 30 34 10 Email hans cognosceremanagement se Homepage www solvesborg se More information Municipality of Karlskrona Sweden Project responsibilities Component Responsible for Component 4 Cross border Offshore Wind energy Business Development Coordinator for Activity 4 1 Mapping the OWE supply chain Activity 4 2 Creating new OWI networks Participating in Component 3 Contact Hans Olof Svensson Phone 46 455 30 34 10 Email hans cognosceremanagement se Homepage www karlskrona se More information CORPI Coastal Research and Planning Institute Project responsibilities Klaipeda University Coastal Research and Planning Institute CORPI as the former coordinator of the Interreg III A project POWER has valuable experience and knowledge regarding OWE development potential in Lithuania Poland and Russia Kaliningrad oblast CORPI will adapt the existing study programs in Klaipeda University by adding OWE components to improve the preparation of specialists in this business During the project CORPI expects to contribute for preparing adapting the optimal principles of EIA of potential OWE projects including monitoring programmes preparation CORPI will also take part in the trade fairs and exhibitions in order to promote the OWE potential of the SB region Through the newly developed maritime cluster in Klaipeda Baltic valley CORPI will also contribute to the linkage of OWE related business Contact Nerijus Blažauskas Phone 370 46 398838 Email nb corpi ku lt Homepage www corpi ku lt More information Public Institution Strategic Self Management Institute SSI Lithuania Project responsibilities SSI is responsible for coordination of activities on tasks 3 3 3 4 5 3 and overall C5 Contact Prof Dr Stasys Paulauskas Phone 37046350 560 Email ssi eksponente lt More information Polish Wind Energy Society Project responsibilities PWES will co organize stakeholder events about political aspects co organise the visit of the boat exhibition to Gdansk Gdynia and local and cross border business events to facilitate cross border cooperation in the industry Based on this PWES is interested in improving conditions for R E and innovation transfer into the industry and will help prepare an information databases for education courses concerning the OWE sector Contact Maciej Bartmanski Phone 48 58 342 25 69 Email ptew ptew pl Homepage www ptew pl More information University of Gda sk Pomeranian Centre for Environmental Research and Technology Project responsibilities The University of Gda sk POMCERT along with PWES will be responsible for implementing the project in Poland Large number of staff is employed at the University and its intersectional character will provide the experts and experience that will help carry out the tasks The University of Gda sk will be mainly responsible for incorporating the science feature into the whole concept however will also use all available contacts

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/partners.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • Associated organisations
  with sector companies universities and research facilities administration and politics More information www wind energy network de en Blekinge Offshore AB The Blekinge Offshore Company was started in order to build a wind farm in Hanöbukten that may be the largest in the world In Karlshamn Sweden there is an ability to connect at least 2 500 MW of wind energy to the electricity grid This equates to 500 wind turbines with a power of 5 MW or more than 800 wind turbines of 3 MW each The wind farm is expected to produce about 8 TWh annually when the project is fully deployed The company has since the fall of 2008 examined the conflicts of interest that may arise at an establishment in the area Blekinge Offshore intends to submit the environmental permit application to the Environmental Court in 2010 More information www blekingeoffshore se Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark is the official national competence and innovation center for the Danish offshore industry On behalf of its 210 member companies and institutions Offshore Center Danmark push development with the aim of growth within the Danish offshore industry Focus areas are oil gas offshore wind the offshore maritime area and wave energy Core activities include Facilitation of networking activities in between businesses and between businesses and universities Management of technical and industry wide development projects Knowledge sharing activities including seminars conferences B2B events and promotion of the Danish offshore sector in an international perspective More information www offshorecenter dk Aus und Fortbildungszentrum Schifffahrt und Hafen GmbH DE Kockums shipyard LTD SE The Regional Council on Kalmar County National Wind Power Network SE Lithuanian Wind Energy Association LT Polish Economic Chamber of Renewable Energy PL AOS Ltd Gdansk Branch Office PL News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/wind-energy-project-associated-organisations.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • South Baltic Offshore Wind Energy Regions
  wietrznych dla po udniowego Ba tyku przy wykorzystaniu mezoskalowego modelu WRF Weather Research and Forecasting oraz zweryfikowana przy u yciu danych z du skich i niemieckich wysokich masztów pomiarowych Oceniono sze ró nych schematów parametryzacji warstwy granicznej woda powietrze poprzez porównanie rezultatów WRF z obserwowanymi profilami wiatrów na masztach Modelowanie WRF zosta o wykonane w domenie o wysokiej rozdzielczo ci przestrzennej przez okres czterech lat Ponadto wykonano obróbk statystyczn warunków wietrznych z okresu ostatnich 30 lat z u yciem danych reanalizy NCAR NCEP Dane te stanowi podstaw do kalibracji d ugoterminowych wyników a ostateczne wyniki WRF obejmuj wagow analiz wieloletniej zmienno ci trendów na po udniowym Ba tyku Obserwacje z satelitów zosta y wykorzystane do oceny rozdzielczo ci przestrzennej rezultatów modelu WRF przy powierzchni Wyniki QuikSCAT i WRF by y porównywalne natomiast wyniki mapy warunków wietrznych Envisat ASAR wykaza y pewne ró nice w stosunku do pozosta ych D ugoterminowe analizy wykaza y e na przestrzeni 30 lat po udniowy Ba tyk wykazywa wysoce zró nicowane warunki wietrzne South Baltic Wind Atlas News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/south-baltic-wind-atlas.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive