archive-eu.com » EU » S » SOUTHBALTIC-OFFSHORE.EU

Total: 138

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • South Baltic OFF.E.R – Contact
  you as soon as possible Recipient General contact Lead Beneficiary Project Management Component 2 Component 3 Component 4 Component 5 Message Title Ms Mr Given Name Name Duties Company Organization Address Postal Code City Country E mail address Phone Fax Project documentation Reports studies Interactive features Events Public relations Events Show all upcoming 1 3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/contact/e-mail.php?to=Lead+Beneficiary+-+Rostock+Business (2015-12-29)
  Open archived version from archive


 • South Baltic OFF.E.R – Contact
  you as soon as possible Recipient General contact Lead Beneficiary Project Management Component 2 Component 3 Component 4 Component 5 Message Title Ms Mr Given Name Name Duties Company Organization Address Postal Code City Country E mail address Phone Fax Project documentation Reports studies Interactive features Events Public relations Events Show all upcoming 1 3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/contact/e-mail.php?to=Project+Management+and+Communication+-+REM+Consult (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • South Baltic OFF.E.R – Contact
  you as soon as possible Recipient General contact Lead Beneficiary Project Management Component 2 Component 3 Component 4 Component 5 Message Title Ms Mr Given Name Name Duties Company Organization Address Postal Code City Country E mail address Phone Fax Project documentation Reports studies Interactive features Events Public relations Events Show all upcoming 1 3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/contact/e-mail.php?to=Lead+Benificiary+-+Rostock+Business (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • South Baltic Offshore Wind Energy Regions
  Blog Polish Intranet South Baltic OFF E R Intranet Please log in User name Password Project documentation Reports studies Interactive features Events Public relations Events Show all upcoming 1 3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development GmbH Schweriner Str 10 11 D 18069 Rostock Phone 49 381 37719 15 E mail Project Management and Communication REM Consult Max Brauer Allee 218

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/intranet.php?fwd=/intranet/ (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • South Baltic Offshore Wind Energy Regions
  by the author For any illegal faulty or incomplete information and specifically for damages resulting from the use or non use of such information provided the liable party is the offerer of the page to which reference is made there is no liability by the party which merely refers to the publication in question 3 Copyright and Labeling Provisions In all publications the author strives to observe the copyright for any graphic art audio documents video sequences and text to use graphic art audio documents video sequences and text produced by himself or to rely on unlicensed graphic art audio documents video sequences and text All trademarks and brand names mentioned within the internet offer which are possibly protected by third parties are without restriction subject to the applicable labeling provisions and proprietory rights of the registered holder Naming any trademark does not allow the conclusion that this trademark is not protected by third parties The copyright for objects produced and published by the author remains solely with the author of said pages Any multiplication or use of such graphic art audio documents video sequences and text in any other electronic or printed publications without explicit consent by the author is illegal 4 Data Protection In as far as the internet offer provides an opportunity for entering personal or business data e mail addresses names postal addresses the user is sure to disclose this information on a voluntary basis only The utilization or payment of all services offered is in as far as this is technically feasible and to be reasonably expected possible also without the provision of any such information i e by using anonyms or pseudonyms The Rostock Business and Technology Development GmbH generally preserves anonymity of the user during his visit to our pages In cases in which your address or any other personal data is required you will be informed beforehand By calling the internet page the Rostock Business and Technology Development GmbH may collect data which will be stored for back up purposes and which may possibly allow user identification such as IP address date of call daytime and pages sighted This information is evaluated by the Rostock Business and Technology Development GmbH in order to better understand user behavior and to draw up statistics In any of these measures the extremely high security standards of the Teleservice Data Protection Regulation TDDSG and the Data Protection Ordinance for Teleservice Providers TDSV are observed There is no exploitation of this information as far as the individual user is concerned Rostock Business and Technology Development GmbH reserves the right to statistically evaluate anonymized sets of data If within the frame of contractual data processing any data is passed on to service providers these providers are tied to the BDSG Federal Data Protection Law other applicable regulations and the privacy policy of the Rostock Business and Technology Development GmbH In as far as the Rostock Business and Technology Development GmbH is either legally required or ordered by court

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/data-protection-privacy.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • Imprint
  projekcie Intranet Imprint South Baltic Offshore Wind Energy Regions South Baltic OFF E R European project within the framework of South Baltic Cross border Cooperation Programme 2007 2013 Lead Beneficiary and responsible for the website www southbaltic offshore eu Rostock Business and Technology Development GmbH Schweriner Straße 10 11 18069 Rostock Phone 49 0 381 37719 0 Fax 49 0 381 37719 19 E mail info rostock business de Registered in the Commercial Register at the Rostock Municipal Court HRB 9443 Hanseatic City of Rostock Managing Director Christian Weiß Responsible for content Rostock Business and Technology Development GmbH represented by Christian Weiß Privacy information Technical Realisation and Layout LUPCOM Media Lichtenhäger Chaussee 10 18107 Rostock www lupcom de News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB Events Show all upcoming 1 3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development GmbH Schweriner Str 10 11 D 18069 Rostock

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/imprint.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • About the project
  maj cy strategiczne znaczenie dla spe nienia zobowi za protoko u z Kioto przy jednoczesnym zmniejszeniu uzale nienia od importu energii i zapewnienia d ugoterminowego bezpiecze stwa energetycznego Region Po udniowego Ba tyku charakteryzuj cy si sprzyjaj cymi warunkami naturalnymi i geograficznymi sytuacj ekonomiczn i potencja em zasobów ludzkich ma unikaln szans na zaj cie czo owego miejsca w ród regionów OFFSHORE w Unii Europejskiej Jednak e je li Region Po udniowego Ba tyku ma si sta czo owym graczem w tej dziedzinie konieczne b dzie przezwyci enie istniej cych w skich garde w a cuchu dostaw jak równie prawnych i spo ecznych barier Wzrosn musi poparcie i wiadomo spo eczna oraz rozwini ty musi zosta system szkolenia kadr Dziesi ciu partnerów z Danii Niemiec Polski Litwy oraz Szwecji uporaj si z tymi wyzwaniami w ramach projektu South Baltic OFF E R poprzez budow aktywnej sieci wspó pracy promuj cej spójno polityk Co wi cej w ramach projektu powstan standardy rozwi za w celu zwi kszenia wydajno ci i przyspieszenia rozwoju wysoce konkurencyjnego po udniowo ba tyckiego przemys u OFFSHORE Rostock Business and Technology Development mbH Niemcy jako Beneficjent Wiod cy jest Partnerem odpowiedzialnym za ca o ciowe zarz dzanie projektem i public relations Nawi zana zostanie cis a wspó praca z siostrzanymi projektami POWER Cluster bezpo redni nast pca projektu POWER dotycz cym morskiej energetyki wiatrowej w Regionie Morza Pó nocnego oraz WEBSR 2 dotycz cym Energetyki Wiatrowej w Regionie Morza Ba tyckiego Projekt jest realizowany od 1 marca 2010 do 28 lutego 2013 w ramach Programu Wspó pracy Transgranicznej Po udniowy Ba tyk 2007 2013 i jest cz ciowo finansowany ze rodków Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego W sprawie szczegó owych informacji prosimy o kontakt News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/wind-energy-project-about.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • Objectives
  Wiadomo ci informacje prasowe Kalendarz wydarzenia Blog o projekcie Intranet Objectives Projekt SB OFF E R posiada 6 g ównych celów szybszy i sprawniejszy rozwój nowych farm wiatrowych na morzu czystsze i bezpieczniejsze dostawy energii w Regionie Po udniowego Ba tyku rozwój nowych miejsc pracy o wy szym standardzie w przemy le morskiej energetyki wiatrowej w Regionie Po udniowego Ba tyku wzrost konkurencyjno ci i wzmocnienie pozycji Regionu Po udniowego Ba tyku na europejskim rynku energii odnawialnej stworzenie wizerunku Regionu Po udniowego Ba tyku jako jednego z wiod cych w dziedzinie odnawialnych róde energii w Europie rozwój trwa ych kontaktów mi dzynarodowych wzmacniaj cych spójno spo eczno ekonomiczn w regionie News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB Events Show all upcoming 1 3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development GmbH Schweriner Str 10 11 D 18069 Rostock Phone 49 381 37719 15 E mail Project

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/pl/wind-energy-project-objectives.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive