archive-eu.com » EU » K » KROSCIENKOWYZNE.EU

Total: 231

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Informacja
  planowo mają się rozpocząć w miesiącu maju 2016 r w formie zajęć indywidualnych i grupowych w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 1 Podstawowym celem programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania prawidłowego funkcjonowania w rodzinie Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Krośnie ul Bieszczadzka 1 w terminie

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/component/content/article/4-aktualnoci/269-informacja.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Program Aktywizacja i Integracja
  Młodzieżowa Zajęcia sportowo rekreacyjne aerobik INNE Formularze do pobrania Placówki wsparcia Jawny rejestr zbiorów danych osobowych SZUKAJ RSS Strona główna Program Aktywizacja i Integracja wtorek 05 kwietnia 2016 07 12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie zainicjował działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych z terenu gminy Krościenko Wyżne Na podstawie zawartego w dniu 23 03 2016 r porozumienia rozpoczęła się realizacja Programu Aktywizacja i Integracja który będzie trwał 2 miesiące od 01 kwietnia 2016 r do 31 maja 2016 r Do udziału w PAI Powiatowy Urząd Pracy skierował 5 osób bezrobotnych dla których jest ustalony III profil pomocy W ramach Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizuje 2 zadania aktywizację zawodową osób poprzez udział w pracach społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo 80 godzin w ciągu dwóch miesięcy integrację społeczną osób poprzez udział w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz psychologiem w wymiarze 10 godzin tygodniowo 80 godzin w ciągu dwóch miesięcy Wiążemy nadzieję iż ukończenie Programu przysłuży się do powrotu osób bezrobotnych na rynek pracy do zmiany profilu pomocy z III na II profil do wzrostu kompetencji społecznych Natomiast wykonywanie prac społecznie użytecznych zwiększy ich aktywność zawodową

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/component/content/article/4-aktualnoci/268-program-aktywizacja-i-integracja.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Okres zasiłkowy 2011/2012 - Świadczenia rodzinne
  świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2011 2012 będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 r W przypadku gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2011 r W przypadku gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2011 r Maksymalne miesięczne dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do zasiłku rodzinnego to 504 zł 583 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego Nadmieniam iż w okresie zasiłkowym 2011 2012 obowiązują dochody za 2010 r Ważne obowiązek dostarczenia zaświadczeń ze szkoły do 09 września 2011 r Wnioskodawcy pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj 2010 2011 których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2011 r do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2011 2012 w nieprzekraczalnym terminie do 09 września 2011 r Na podstawie dostarczonego zaświadczenia bowiem mogą być wypłacane dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego z tytułu

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/component/content/article/4-aktualnoci/57-okres-zasikowy-20112012-wiadczenia-rodzinne.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
  obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowywania dziecka albo okoliczności związanych z ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad Niezbędne dokumenty Zasiłek rodzinny uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny np ksero dowodu osobistego skrócony odpis aktu urodzenia dziecka dzieci orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację Zaświadczenie o nie ubieganiu się o zasiłek w innej gminie jeżeli jedno z rodziców jest zameldowane na terenie innej gminy zaświadczenie o numerze rachunku bankowego zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny w tym odpowiednio zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny za rok poprzedzający okres zasiłkowy oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym za rok poprzedzający okres zasiłkowy zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za rok poprzedzający okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie Ponadto W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne W przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu np świadectwo pracy oraz PIT 11 zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych stypendium określające datę utraty tego prawa W przypadku uzyskania dochodu dokument potwierdzający uzyskanie dochodu np umowa o pracę decyzja z urzędu pracy o przyznaniu prawa do stypendium lub zasiłku dla bezrobotnych decyzja z ZUS o uzyskaniu prawa do renty socjalnej rodzinnej wpis do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenie o dochodach netto za pierwszy pełny miesiąc W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania kopię aktu zgonu rodzica lub odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub odpis wyroku sądu oddalający powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony W przypadku kontynuacji zaświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym w dalszym ciągu zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego Umowa o pracę Zaświadczenie z ośrodka szkolno wychowawczego w przypadku umieszczenia w nim dziecka o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki Zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku przedszkolu W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejsem zamieszkania na dojazdy Zaświadczenie ze szkoły że dziecko jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej w danym roku szkolnym w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności również gimnazjum i szkoły podstawowej W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejsem zamieszkania na zamieszkanie zaświadczenie szkoły że dziecko jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej luba artystycznej w danym roku szkolnym w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności również gimnazjum i szkoły podstawowej dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie prowadzonym przez podmiot publiczny oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu Zasiłek rodziny Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 1 68 00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 2 91 00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 3 98 00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje 1 rodzicom jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka 2 opiekunowi faktycznemu dziecka osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka 3 osobie uczącej się osoba pełnoletnia ucząca się niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2 do ukończenia przez dziecko do 18 roku życia lub nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli 1 dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim 2 dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej 3 osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 4 pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko 5 osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica chyba że a rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje b ojciec dziecka jest nieznany c powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/wiadczenia-rodzinne/38-zasiek-rodzinny-wraz-z-dodatkami.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Okres zasiłkowy 2011/2012 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  21 kwietnia 2011 11 54 Okres zasiłkowy 2011 2012 rozpoczyna się w dniu 1 października 2011 r i trwa do 30 września 2012 r Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011 2012 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2011 r W przypadku gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2011 r W przypadku gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 września do 31 października ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2011 r Maksymalne miesięczne dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 725 zł Nadmieniam iż w okresie zasiłkowym 2011 2012 obowiązują dochody za 2010 r Ważne obowiązek dostarczenia zaświadczeń ze szkoły do 09 września 2011 r Wnioskodawcy pobierający świadczenia z funduszu alimentacyjnego w obecnym okresie zasiłkowym tj 2010 2011 których dzieci mają ukończone 18 r ż zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2011 2012

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/component/content/article/4-aktualnoci/58-okres-zasikowy-20112012-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne
  SZUKAJ RSS Strona główna Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne piątek 22 stycznia 2010 21 04 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym realizuje projekt systemowy Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7 1 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Jest

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/component/content/article/4-aktualnoci/18--czas-na-aktywno-w-gminie-krocienko-wyne.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  bieżących zobowiązań alimentacyjnych Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności z powodu a braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika b braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona 1 została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej 2 jest pełnoletnia i posiada własne dziecko 3 zawarła związek małżeński Niezbędne dokumenty Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy alimenty stypendia dochód z gospodarstwa rolnego w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jeśli postępowanie było prowadzone zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/fundusz-alimentacyjny/43-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym
  mają się rozpocząć w miesiącu maju 2016 r w formie zajęć indywidualnych i grupowych w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 1 Podstawowym celem programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania prawidłowego funkcjonowania w rodzinie Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Krośnie ul Bieszczadzka 1 w terminie do 10 maja 2016 r I piętro pokój 107 lub II piętro pokój 220 w godzinach 7 30 15 30 a także drogą elektroniczną e mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript żeby go zobaczyć Osoba do kontaktu Pani Joanna Wojewoda tel 13 43 75 766 lub 13 43 75 732 Dyrektor GOPS Lucyna Liput Program Aktywizacja i Integracja wtorek 05 kwietnia 2016 07 12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie zainicjował działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych z terenu gminy Krościenko Wyżne Na podstawie zawartego w dniu 23 03 2016 r porozumienia rozpoczęła się realizacja Programu Aktywizacja i Integracja który będzie trwał 2 miesiące od 01 kwietnia 2016 r do 31 maja 2016 r Do udziału w PAI Powiatowy Urząd Pracy skierował 5 osób bezrobotnych dla których jest ustalony III profil pomocy W ramach Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizuje 2 zadania aktywizację zawodową osób poprzez udział w pracach społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo 80 godzin w ciągu dwóch miesięcy integrację społeczną osób poprzez udział w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz psychologiem w wymiarze 10 godzin tygodniowo 80 godzin w ciągu dwóch miesięcy Wiążemy nadzieję iż ukończenie Programu przysłuży się do powrotu osób bezrobotnych na rynek pracy do zmiany profilu pomocy z III na II profil

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/index.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive •