archive-eu.com » EU » K » KROSCIENKOWYZNE.EU

Total: 231

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika b braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona 1 została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej 2 jest pełnoletnia i posiada własne dziecko 3 zawarła związek małżeński Niezbędne dokumenty Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy alimenty stypendia dochód z gospodarstwa rolnego w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jeśli postępowanie było prowadzone zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/fundusz-alimentacyjny/43-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Fundusz alimentacyjny
  Przemoc w rodzinie Profilaktyka alkoholowa Punkt Porad Psychologicznych Punkt Konsultacyjno Informacyjny Punkt Porad Prawnych Świetlica Młodzieżowa Zajęcia sportowo rekreacyjne aerobik INNE Formularze do pobrania Placówki wsparcia Jawny rejestr zbiorów danych osobowych SZUKAJ RSS Strona główna Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Num Tytuł artykułu Odsłony 1 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy 2012 2013 1492 2 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3320 ODWIEDZA NAS Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości Ulti Clocks content

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/fundusz-alimentacyjny/index.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • O nas
  Jawny rejestr zbiorów danych osobowych SZUKAJ RSS Strona główna O nas O nas Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym działa na podstawie Uchwały Nr II 15 95 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 marca 1995 r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym jest jednostką organizacyjną Gminy Krościenko Wyżne prowadzącą swoją działalność statutową mającą na celu umożliwienie mieszkańcom

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/o-nas/index.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Realizacja projektu w 2013 r.
  Poddziałania 7 1 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W dniu 20 maja 2013 r został podpisany aneks do umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na okres realizacji projektu w latach 2013 2014 W latach 2013 2014 planuje się objąć wsparciem 16 osób zamieszkujących teren gminy Krościenko Wyżne tj 8 osób w 2013 r oraz 8 osób w 2014 r Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu Zarówno w 2013 jak i 2014 roku cel ten realizowany będzie poprzez następujące formy wsparcia Instrument aktywizacji zawodowej Doradztwo zawodowe Instrument aktywizacji edukacyjnej Kursy zawodowe Instrument aktywizacji społecznej Trening kompetencji i umiejętności społecznych W 2013 r w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej przewidziano kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem oraz kurs operatora wózków widłowych Natomiast w 2014 r kursy zawodowe zostaną dopasowane odpowiednio do potrzeb potencjalnych uczestników projektu Wszystkie podejmowane działania będą realizowane zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych działań wspierających zgodnie z potrzebami uczestników projektu pod warunkiem dostępności środków finansowych W ramach każdego z działań jak co roku zaplanowane zostało wsparcie dodatkowe w postaci materiałów szkoleniowych ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ciepłych posiłków w trakcie zajęć oraz serwisów kawowych z poczęstunkiem Ponadto uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w przypadku ich organizacji poza gminą Krościenko Wyżne Pracownicy socjalni GOPS zakończyli zawieranie kontraktów socjalnych z osobami zainteresowanymi udziałem w Projekcie natomiast koordynator projektu opracował dokumentację dotyczącą wyboru wykonawców usług szkoleniowych realizowanych w ramach jego tegorocznej edycji Wartość budżetu projektowego na lata 2013 2014 opiewa na łączną kwotę 285 419 00 zł z czego 138 144 00 zł stanowi wartość projektu na 2013 r natomiast pozostałe 147 275 00 zł wartość projektu na 2014 r Łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 255 450 00 zł 123 638 88 zł w 2013

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/projekty/2-czas-na-aktywno-w-gminie-krocienko-wyne/130-realizacja-projektu-w-2013-r.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Realizacja projektu w 2012 r.
  Społecznego Środki finansowe z Unii Europejskiej po raz kolejny w GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym po raz piąty przystąpił do realizacji Projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne w ramach Priorytetu VII Działania 7 1 Poddziałania 7 1 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W dniu 16 kwietnia 2012 r został podpisany aneks do umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie co umożliwia rozpoczęcie realizacji projektu w bieżącym roku W ramach tegorocznej realizacji projektu GOPS planuje objąć wsparciem 10 osób zamieszkujących teren gminy Krościenko Wyżne Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu poprzez zastosowanie instrumentów wsparcia mających na celu pomoc w pokonaniu barier psychospołecznych i środowiskowych Do realizacji niniejszego celu przyczynią się następujące działania projektowe Doradztwo zawodowe Kursy zawodowe w tym przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem Trening kompetencji i umiejętności społecznych Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych działań wspierających zgodnie z potrzebami uczestników projektu pod warunkiem dostępności środków finansowych W ramach każdego z działań zaplanowane zostało wsparcie dodatkowe w postaci materiałów szkoleniowych ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ciepłych posiłków w trakcie zajęć oraz serwisów kawowych z poczęstunkiem Ponadto uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w przypadku ich organizacji poza gminą Krościenko Wyżne Pracownicy socjalni GOPS rozpoczęli zawieranie kontraktów socjalnych z osobami zainteresowanymi udziałem w Projekcie natomiast koordynator projektu opracował dokumentację dotyczącą wyboru wykonawców usług szkoleniowych realizowanych w ramach jego tegorocznej edycji Wartość Projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne opiewa na łączną kwotę 170 000 00 zł z czego 152 150 00 zł to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego a pozostała kwota 17 850 00 zł stanowi wkład własny gminy Krościenko Wyżne i będzie przeznaczona na wypłaty zasiłków dla uczestników projektu Należy zaznaczyć iż znaczna część kwoty wkładu własnego pochodzi z

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/projekty/2-czas-na-aktywno-w-gminie-krocienko-wyne/76-realizacja-projektu-w-2012-r.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Realizacja projektu w 2011 r.
  aneks do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie uprawniający GOPS do rozpoczęcia kolejnej już czwartej edycji projektu Wartość budżetu projektowego na 2011 rok opiewa na łączną kwotę 155 000 00 zł z czego 138 725 00 zł GOPS pozyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego Pozostała kwota tj 16 275 00 zł stanowi wkład własny gminy Krościenko Wyżne Należy zaznaczyć iż Ośrodek wystąpił do Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie z prośbą o wydzielenie kwoty 14 275 00 zł na wypłaty zasiłków okresowych dla uczestników projektu W związku z tym faktyczny wydatek poniesiony z budżetu gminy będzie oscylował w graniach 2000 00 zł i przeznaczony będzie na wypłaty zasiłków celowych lub specjalnych celowych dla beneficjentów ostatecznych W bieżącym roku planuje się objąć wsparciem w ramach projektu 10 osób zamieszkujących teren gminy Krościenko Wyżne Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu poprzez udzielenie im wsparcia w pokonaniu barier psychospołecznych i środowiskowych Cel główny będzie realizowany poprzez działania projektowe na które złożą się 3 elementy aktywnej integracji Pierwszym planowanym etapem projektu będzie instrument aktywizacji zawodowej pn Doradztwo zawodowe Będą to zajęcia grupowe mające na celu zwiększenie aktywności zawodowej uczestników kształtowanie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy oraz ukierunkowanie na identyfikację własnych zasobów i potrzeb zawodowych Zajęcia te przygotują do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy oraz uczą umiejętności przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i pisania dokumentów aplikacyjnych Drugim etapem jest instrument aktywizacji edukacyjnej na który składać się będą kursy zawodowe W ramach tego działania uczestnicy projektu będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach tj przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem oraz kurs prawo jazdy kat C z kursem kwalifikacji wstępnej Trzecim ostatnim etapem działań z zakresu aktywnej integracji będzie instrument aktywizacji społecznej Trening komunikacji interpersonalnej Będzie to szkolenie grupowe i obejmować będzie

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/projekty/2-czas-na-aktywno-w-gminie-krocienko-wyne/75-realizacja-projektu-w-2011-r.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Realizacja projektu w 2010 r.
  ramowej w 2008 r z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Projekt jest realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r Wartość całego projektu opiewa na kwotę 170 000 zł z czego 10 5 17 850 zł stanowi wkład własny gminy Krościenko Wyżne który przeznaczony będzie na wypłatę zasiłków okresowych celowych i specjalnych zasiłków celowych dla uczestników projektu Grupę docelową stanowi 20 osób nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy zamieszkujących teren gminy Krościenko Wyżne Projekt zakłada realizację 3 form aktywnej integracji Pierwszym etapem będzie instrument aktywizacji społecznej Trening kompetencji i umiejętności społecznych Zajęcia te obejmują naukę komunikacji interpersonalnej trening asertywności umiejętność autoprezentacji umiejętności społeczne oraz część dotycząca aktywnego poszukiwania pracy Drugim planowanym etapem jest instrument aktywizacji edukacyjnej na który składać się będą kursy zawodowe W ramach tego działania uczestnicy projektu będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w następujących kursach kursu kucharskiego lub kursu na prawo jazdy kat B wraz z kursem przedstawiciela handlowego Trzecim ostatnim etapem projektu w 2010 roku będzie instrument aktywizacji zawodowej w postaci Treningu pracy Zajęcia te również będą zajęciami grupowymi Trening pracy ma na celu zdiagnozowanie potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników ich integrację oraz wdrażanie odpowiedzialności grupowej Zajęcia te przygotują również

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/projekty/2-czas-na-aktywno-w-gminie-krocienko-wyne/20-realizacja-projektu-w-2010-r.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Realizacja projektu w 2009 r.
  na mocy którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym na realizację projektu przeznaczył kwotę 137 000 zł Wkład Gminy Krościenko Wyżne do projektu wyniósł 10 5 całej wartości projektu co stanowiło 14 385 zł Były to środki przeznaczone dla uczestników projektu na wypłatę zasiłków okresowych i celowych W 2009 r w projekcie uczestniczyło 8 kobiet i 14 mężczyzn korzystających z pomocy Ośrodka Dla uczestników zorganizowano szereg kursów i szkoleń Zorganizowane

  Original URL path: http://www.gops.kroscienkowyzne.eu/projekty/2-czas-na-aktywno-w-gminie-krocienko-wyne/5-realizacja-projektu-w-2009-r.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •