archive-eu.com » EU » K » KANCELARIANOTARIALNA.EU

Total: 49

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Notariusz Warszawa Centrum - Umowa Zamiany
  k c który stanowi że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego W tym wypadku mamy do czynienia z przeniesieniem własności Odpowiednio przepis ten stosuje się do umów przedmiotem których jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego W sytuacji gdy wartości obydwu zamienianych nieruchomości lub praw są różne można zastosować dopłatę na rzecz tej strony która otrzymuje nieruchomość lub prawo o niższej wartości Dopłata podobnie jak cena przy umowie sprzedaży wyrażona może być w dowolnej walucie Jeżeli przedmiotem umowy jest ruchomość wtedy umowa może mieć dowolną formę Zaleca się jednak aby miała ona formę pisemną Umowa zamiany podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a podstawę opodatkowania stanowi przy umowie zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali w pozostałych przypadkach wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego od którego przypada wyższy podatek Od umów zamiany mających za przedmiot nieruchomości prawo użytkowania wieczystego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego prawo do domu jednorodzinnego stawka podatkowa wynosi 2 zaś przy przeniesieniu własności

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/zamiana (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Umowa Najmu Okazjonalnego - Notariusz Warszawa
  ust 3 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego powinno zawierać Art 19d 1 Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu na jaki była zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy 2 Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela 3 Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności oznaczenie właściciela oraz najemcy którego żądanie dotyczy wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego termin nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal 4 W przypadku bezskutecznego upływu terminu o którym mowa w ust 3 pkt 3 właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu o którym mowa w art 19a ust 2 pkt 1 Do wniosku załącza się żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela potwierdzenie zgłoszenia o którym mowa w art 19b ust 1 5 W przypadku niedopełnienia obowiązku o którym mowa w art 19a ust 3 właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia Umowa najmu okazjonalnego lokalu zawierana jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat Umowa taka służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tzn nie może ona być przedmiotem wynajmu np lokalu biurowego lub najmu przez inny podmiot niż osoba fizyczna Jeżeli twoja sytuacja nie spełnia powyższych kryterii przejdź do zakładki rygor egzekucyjny bądź zapytaj notariusza telefonicznie Do umowy najmu w Kancelarii Notarialnej należy załączyć oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego w którym najemca poddał się egzekucji i

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/najemokazjonalny (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bankowy tytuł egzekucyjny - Notariusz Warszawa
  1997 roku Prawo bankowe są niezgone z art 32 ust 1 konstytucji W pozostałym zakresie Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie Art 96 1 Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne Art 97 1 Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia 2 191 Oświadczenie o którym mowa w ust 1 powinno określać kwotę zadłużenia do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz termin do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności Dłużnik może się również poddać egzekucji wydania rzeczy w przypadku gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub dokonano przeniesienia własności w celu zabezpieczenia roszczenia 3 Wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności o której mowa w ust 1 sąd rozpoznaje niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia Rozwiązanie jakie zostało wprowadzone z pewnością wzmacnia pozycję

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/bankowytytulegzekucyjny (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Geneza i Początki Hipoteki - Notariusz
  wieczystych które były ustanawiane dla nieruchomości ziemskich oraz 8 miast w których zasiadały sądy ziemskie tzw miasta trybunalskie Księga wieczysta składała się z trzech części księgi umów zbioru dokumentów wykazu hipotecznego który przedstawiał stan nieruchomości Przepisy hipoteczne wprowadzały zasadę jawności materialnej łączącą się z nią zasadę publicznej wiary ksiąg hipotecznych zasadę szczegółowości zasadę pierwszeństwa hipotecznego od której wyjątkiem były tzw przywileje korzystały one z pierwszeństwa także przed wierzytelnościami wpisanymi do ksiąg wieczystych oraz zasadę niepodzielności wierzytelności Każdy wpis do księgi musiał być poprzedzony zbadaniem i zatwierdzeniem prawidłowości czynności stanowiącej podstawę wpisu przez wydział sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości dla której prowadzono księgę wieczystą czyli tzw zwierzchność hipoteczną Wyróżniano trzy rodzaje hipotecznego prawa zastawu w zależności od podstawy ich nawiązania umowne wynikające z zawartej umowy sądowe wynikające ze stosownego wyroku ustawowe wynikające z zasad prawa dla którego nie była wymagana zgoda dłużnika ani wyrok w przedmiocie zabezpieczenia określonej należności Ponadto w zaborze rosyjskim na terenach poza obszarem Królestwa Polskiego w przedmiocie prawa ksiąg wieczystych obowiązywało prawo z 1819r W zaborze austriackim pod koniec wieku XVIII próbowano zainicjować urządzanie ksiąg gruntowych dla nieruchomości jednak przez długi czas nie przynosiło to większych efektów zwłaszcza co do posiadłości wiejskich Zmiany nastąpiły dopiero po wprowadzeniu reformy dokonanej austryjacką ustawą hipoteczną z 1871 roku i ustawą krajową galicyjską z 1874 roku W 1906 roku wydano ponadto ustawę o sprostowaniu ksiąg gruntowych Założenia obligatoryjnego wpisu w urządzonych już księgach w przypadku nabycia przeniesienia i ograniczenia praw które podlegały ujawnieniu w księdze nie zostały do końca wprowadzone z uwagi na silne stronnictwo chłopów W dalszym ciągu uznawano że brak wpisu nie narusza ważności umowy co sprzyjało obrotowi pozaksięgowemu i pogłębianiu niezgodności wpisów w księgach gruntowych ze stanem faktycznym nieruchomości W zaborze pruskim główne źródło prawa hipotecznego materialnego stanowił kodeks cywilny niemiecki obowiązujący od 1900 roku oraz w zakresie formalnego prawa hipotecznego ustawa hipoteczna z 1897 roku przewidujące dla nabycia prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebę wpisu w księdze wieczystej co przeprowadzano z dużą konsekwencją Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1918 podjęto decyzje skodyfikowania całego prawa sądowego w tym prawa cywilnego tak aby stworzyć nowe polskie ustawodawstwo które byłoby jednolite dla całego terytorium państwa polskiego Jednocześnie zadanie to miało zreformować dotychczasowy stan prawny i dostosować go do warunków polskich W zakresie prawa rzeczowego Komisja Kodyfikacyjna rozpoczęła prace w listopadzie 1929 roku i przygotowała projekt prawa rzeczowego zawierający przepisy dotyczące hipoteki odnoszące się w art 194 do art 274 przepisy o hipotece Projekt ten został przekazany w 1937 roku do pierwszego czytania a w 1939 roku do drugiego czytania Jednakże prac legislacyjnych nie dokończono z uwagi na wybuch wojny we wrześniu 1939 roku W okresie międzywojennym ostatecznie stosowane były przepisy prawa rzeczowego obowiązujące przed okresem uzyskania niepodległości przez Polskę tzn przed 1918 rokiem Prawo własności stanowiło w tym okresie ważną regulację prawną które tak samo traktowało własność kapitalistyczną drobnotowarową jak również własność przedmiotów osobistego użytku W okresie międzywojennym uznawano za odrębne własności lokale położone w budynku grunty pod budynkiem i urządzenia poza lokalami Stanowiły one bowiem

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/geneza (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hipoteka po nowelizacja, od 20 lutego 2011 roku
  unormowań dotyczących przeniesienia wierzytelności hipotecznej utrzymał regułę mającą zastosowanie przy dawnej hipotece zwykłej ścisłe powiązanie w sytuacji przelewu wierzytelności hipoteki z wierzytelnością którą zabezpieczała przewidującą przy przeniesieniu wierzytelności również przeniesienie hipoteki Możliwość samego przelewu wierzytelności tj bez jednoczesnego przeniesienia hipoteki dotyczyła uprzednio jedynie hipoteki kaucyjnej Zauważyć przy tym należy że zmianie uległ sam tytuł Oddziału 2 w Rozdziale 1 Działu II u k w h zatytułowanym Hipoteka tytuł Przelew wierzytelności hipoteczne zastąpiono tytułem Przeniesienie wierzytelności hipotecznej Zmiana ta wynika z faktu iż przelew wierzytelności stanowi jedną z postaci przejścia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na inny podmiot w drodze zawartej umowy innym zaś sposobem takiego przeniesienia jest np indos jako sposób przeniesienia w drodze zlecenia wierzytelności z papierów wartościowych Wierzytelności tego rodzaju można zabezpieczyć hipotecznie Obecne rozwiązania prawne przyjmują zasadę że razem z wierzytelnością na jej nabywcę przechodzi także hipoteka ją zabezpieczająca chyba że co innego wynika z przepisu ustawy Przeniesienie hipoteki nie może nastąpić bez przeniesienia wierzytelności którą zabezpiecza Art 79 1 W razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę przechodzi także hipoteka chyba że ustawa stanowi inaczej Do przelewu wierzytelności hipotecznej niezbędny jest wpis w księdze wieczystej 2 Hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności którą zabezpiecza Tak więc w tym zakresie pozostawienie dawnej regulacji hipoteki zwykłej nie pozostawia stronom wyboru a jedynym wyjątkiem jest sytuacja w którym ustawa tak przewiduje co znajduje wyraz w treści art 79¹ ust 1 oraz art 79² u k w h Przy czym ustawodawca skuteczność przeniesienia wierzytelności i hipoteki która ją zabezpiecza łączy z chwilą wpisu w księdze wieczystej nabywcy wierzytelności Wyjątek stanowi przewidziane w art 83¹ u k w h przeniesienie wraz z zabezpieczającą hipoteką wierzytelności która wynika z dokumentu zbywalnego przez indos lub z dokumentu wystawionego na okaziciela Należy przy tym zauważyć że hipoteka nie przechodzi na nabywcę roszczeń dotyczących świadczeń ubocznych co wynika z treści art 83 cyt ustawy roszczenie takie nabyte samodzielnie nie korzysta z zabezpieczenia hipoteką a zgodnie z art 84 hipoteka ustanowiona na nieruchomości obciąża również jej przynależności Dopuszczalność wyboru waluty hipoteki W poprzednim uregulowaniu sprzed nowelizacji z dnia 26 czerwca 2009 roku przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie pozostawiały stronom możliwości ustalenia w walucie odmiennej wierzytelności oraz zabezpieczającej ją hipoteki stanowiąc że w przypadku wyrażenia wierzytelności zgodnie z prawem w innym pieniądzu niż polski również hipoteka mogła być wyrażona w tym pieniądzu Po wspomnianej nowelizacji przepis art 68 przewidział taką możliwość zezwalając stronom umowy dotyczącej ustanowienia hipoteki na odmienne ustalenie waluty wierzytelności i waluty hipoteki która nie musi już być pochodną tej pierwszej11 Przy czym nie jest możliwe alternatywne czy też warunkowe wskazanie waluty hipoteki a cała suma hipoteki ma być określona w tej samej walucie niezależnej także od tego w jakiej będą środki wypłacone lub spłacone W sytuacji zmiany waluty hipoteki potrzebna jest zmiana tego ograniczonego prawa rzeczowego a także wpis do księgi wieczystej Art 68 ust 3 Sumę hipoteki wyraża się w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność jeżeli strony w umowie ustanawiającej hipotekę nie postanowiły inaczej Opisana zmiana odgrywa istotną rolę w przypadku przewalutowania wierzytelności jak i wszelkich zmian wierzytelności które nie wpływają na zachowanie jej tożsamości ponieważ w przeciwieństwie do stanu sprzed nowelizacji w takiej sytuacji strony nie są zmuszone do zmiany treści hipoteki Trzeba jednak podkreślić że przewalutowanie wierzytelności również podwyższenie sumy hipoteki wymaga pisemnej zgody właściciela nieruchomości który nie może być dłużnikiem osobistym Jeśli natomiast właściciel nieruchomości obciążonej jest takim dłużnikiem to jego zgoda jest jednocześnie elementem umowy z wierzycielem która ma na celu zmianę zabezpieczonej wierzytelności i wówczas nie jest potrzebne wyrażenie przez niego odrębnie takiej zgody Hipoteka przymusowa Przyjęcie w znowelizowanej ustawie o księgach wieczystych i hipotece jednej postaci hipoteki spowodowało uchylenie Rozdziału II Hipoteka kaucyjna a także przepisu art 111 ustawy dotyczącego uprzednio hipoteki przymusowej kaucyjnej której podstawą wpisu mogło być nieprawomocne orzeczenie sądu tymczasowe zarządzenie sądu postanowienie prokuratora albo nieostateczna decyzja Natomiast zarówno w obecnym stanie prawnym jak i tym sprzed nowelizacji z 26 czerwca 2009r hipoteka przymusowa powstaje nie w drodze umowy lecz wpisu w księdze wieczystej dokonanego na wyraźne żądanie wierzyciela Wpis ma charakter konstytutywny Oczywiście samo żądanie nie jest warunkiem wystarczającym wierzyciel musi bowiem dysponować uprawniającym go do tego żądania dokumentem w postaci tytułu wykonawczego określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym sądowym lub administracyjnym lub innym dokumentem określonym w art 110 u k w h W stanie prawnym sprzed nowelizacji z dnia 26 czerwca 2009r hipoteka przymusowa tak samo jak hipoteka umowna mogła występować jako hipoteka zwykła lub kaucyjna w zależności od rodzaju dokumentu na podstawie którego mogła powstać Natomiast po nowelizacji dopuszcza się ustanowienie tzw hipoteki przymusowej bez jej dalszego podziału Podstawowym przepisem definiującym hipotekę przymusową jest art 109 u k w h który stanowi Art 109 1 Wierzyciel którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika hipoteka przymusowa 2 Jeżeli nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa hipoteka przymusowa może być ustanowiona w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych Uzupełnieniem powyższego przepisu w zakresie wskazania innych poza tytułem wykonawczym określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym czy to sądowym czy administracyjnym dokumentów mogących stanowić podstawę wpisu hipoteki przymusowej jest przepis art 110 przewidujący że hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia postanowienia prokuratora decyzji administracyjnej o ile przepisy szczególne tak stanowią chociażby decyzja nie była ostateczna dokumentu zabezpieczenia o którym mowa w art 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków należności celnych i innych należności pieniężnych Dz U poz 1289 zarządzenia zabezpieczenia określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo zarządzenia zabezpieczenia określonego w ustawie o której mowa w pkt 4 16 Nowe rozwiązanie wprowadzone ustawą zmieniającą przewiduje nowy przepis art 110¹ u k w h który dotyczy wysokości sumy hipoteki przymusowej której wpisu może żądać wierzyciel Jak wskazuje J Pisuliński Przepis wyróżnia dwie sytuacje gdy w dokumencie który stanowi podstawę wpisu jest określona suma hipoteki przymusowej i gdy w dokumencie tym jest stwierdzona jedynie wysokość wierzytelności która ma podlegać zabezpieczeniu hipoteką przymusową W sytuacji pierwszej np sąd cywilny wyda postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej czy też takie postanowienie zabezpieczające realizację grożącej grzywny lub kary pieniężnej wyda prokurator lub sąd karny w ramach toczącego się postępowania karnego wierzyciel może wystąpić o wpis hipoteki przymusowej w kwocie nie wyższej niż wynikająca z dokumentu który posłuży za podstawę wpisu w księdze wieczystej Natomiast w sytuacji drugiej nieustalenia w dokumencie wysokości sumy hipoteki a jedynie stwierdzenia wysokości wierzytelności np orzeczenie sądu czy decyzja administracyjna nawet nieprawomocne nieostateczne ustawodawca przewidział szczególne rozwiązanie wynikające właśnie z treści art 110¹ zd 2 Zgodnie z nim wierzyciel może żądać wpisu hipoteki w wysokości która nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki Przepis art 111¹ ust 1 znowelizowanej ustawy o księgach wieczystych i hipotece dopuszcza wyjątkowo możliwość dokonania wpisu hipoteki przymusowej łącznej w dwóch sytuacjach w nim wskazanych W przypadku hipoteki łącznej zasadą jest bowiem jak wskazuje J Pisuliński repartycja zabezpieczenia między poszczególne nieruchomości prawa stanowiące własność dłużnika Te wyjątkowe przypadki to obciążenie już istniejącą hipoteką łączną nieruchomości które miałyby zostać obciążone kolejną hipoteką przymusową łączną albo nieruchomości te stanowią własność dłużników solidarnych Poza tymi wypadkami hipoteka przymusowa łączna może powstać wtórnie tj na skutek dokonania podziału obciążonej nieruchomości co wynika z art 76 ust 1 u k w h odnoszącego się do każdego rodzaju hipoteki Przedmiotem hipoteki przymusowej mogą być nieruchomości oraz prawa wskazane w art 65 ust 2 u k w h Nowe konstrukcje prawne Jak już wcześniej zaznaczono ustawa zmieniająca modyfikując instytucję dotychczasowej hipoteki wprowadziła nowe rozwiązania prawne nieznane w obowiązującym polskim prawie hipotecznym takie jak administrator hipoteki roszczenie o zniesienie hipoteki czy uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym Administrator hipoteki Instytucja administratora hipoteki jest nowym rozwiązaniem w polskim prawi hipotecznym umożliwiającym zabezpieczenie kilku wierzytelności które przysługują kilku różnym wierzycielom jedną hipoteką Jak wspomniano we wcześniejszych rozważaniach niniejszej pracy stanowi wyraz ograniczenia zasady akcesoryjności i zasady szczegółowości hipoteki Wprowadzenie tej instytucji było już wcześniej postulowane w doktrynie zwłaszcza że ustawodawca przewidział podobne rozwiązanie w postaci administratora zastawu rejestrowego w art 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów tekst jednolity Dz U z 2009r Nr 67 poz 569 ze zm Instytucja administratora hipoteki uregulowana została w art 68² u k w h Art 68² 1 W celu zabezpieczenia hipoteką kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia wierzyciele powołują administratora hipoteki Administratorem może być jeden z wierzycieli albo osoba trzecia 2 Umowa powołująca administratora hipoteki powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności 3 Administrator hipoteki zawiera umowę o ustanowienie hipoteki oraz wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu lecz na rachunek wierzycieli których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem W umowie ustanawiającej hipotekę należy określić zakres zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności oraz przedsięwzięcie którego sfinansowaniu służą 4 Do ustanowienia hipoteki na rzecz administratora hipoteki nie stosuje się art 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe Dz U z 2012 r poz 1376 1385 i 1529 5 W księdze wieczystej jako wierzyciela hipotecznego wpisuje się administratora hipoteki Na wniosek wierzycieli których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem sąd dokonuje zmiany wpisu administratora hipoteki 6 W razie wygaśnięcia umowy powołującej administratora hipoteki i niepowołania nowego administratora każdy z wierzycieli których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem może żądać podziału hipoteki Przepisy o zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio 7 Przepis ust 6 stosuje się również w braku zgody wszystkich wierzycieli na zmianę administratora hipoteki Powołany przepis umożliwia zabezpieczenie kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom poprzez powołanie przez nich w drodze umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności administratora hipoteki będącego niejako ich zastępcą który przejmuje rolę wierzyciela hipotecznego Wskazane zabezpieczenie poprzez powołanie administratora hipoteki możliwe jest tylko dla wierzytelności które służą sfinansowaniu wspólnego przedsięwzięcia Dotyczy to wierzytelności pieniężnych istniejących lub przyszłych wynikających z istniejących stosunków prawnych ale także wynikających z przyszłych stosunków prawnych np w sytuacji gdy udzielono kredytu pod warunkiem jego wcześniejszej spłaty przy czym wierzytelności te będą się różnic co do treści np co do odsetek czy terminu spełnienia świadczenia i mogą wynikać z tej samej umowy jak i różnych umów Jak stwierdza M Kućka Biorąc pod uwagę użycie słów sfinansowanie przedsięwzięcia należy przychylić się do stanowiska że chodzi tu o przedsięwzięcie dłużnika a nie wspólne przedsięwzięcie wierzycieli Nie chodzi bowiem o sfinansowanie kredytu lub pożyczki lecz przykładowo o sfinansowanie budowy osiedla mieszkaniowego 21 Jak zauważa ten autor Chodzi tu przede wszystkim choć nie wyłącznie o kredyty konsorcjalne udzielanie przez konsorcja bankowe na sfinansowanie danego przedsięwzięcia Nie mniej jednak art 68² nie determinuje wcale że jego przepisy mogą znaleźć zastosowanie tylko do banków działających w ramach konsorcjum Może chodzić o każdą sytuację udzielenia pożyczki lub kredytu w celu sfinansowania tego samego przedsięwzięcia Administratorem hipoteki może być zarówno jeden z wierzycieli jak również osoba trzecia inaczej niż administrator zastawu rejestrowego którym może być tylko jeden z wierzycieli Powołują go wszyscy wierzyciele w umowie która pod rygorem nieważności musi być zawarta w formie pisemnej Umowa ta jest umową dwustronną zawieraną między wierzycielami którzy w szczególności zobowiązują się do zapłaty wynagrodzenia administratorowi za zarządzanie hipoteką a administratorem który zobowiązuje się wobec każdego z wierzycieli do ustanowienia hipoteki dla zabezpieczenia przysługujących im wierzytelności wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia Jak zauważa H Ciepła przepis art 68² ust 1 został zredagowany dość niefortunnie i może powodować wątpliwości interpretacyjne np co do pojęcia przedsięwzięcie które zdaniem tej autorki należy rozmieć w szerokim znaczeniu ponieważ w normie tej nie zawarto żadnych ograniczeń czy wyłączeń Wątpliwości budzi również użyte w tym przepisie pojęcie różnych podmiotów które należy rozumieć jako te same osoby co wierzyciele Również forma pisemna pod rygorem nieważności przewidziana dla umowy powołującej administratora w jej ocenie nie jest wystarczająca Jak zauważa w umowie o ustanowieniu hipoteki którą zawiera administrator z właścicielem nieruchomości należy określić zakres zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności oraz przedsięwzięcie którego sfinansowaniu służą Ponieważ ani zakres zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności ani przedsięwzięcie nie muszą być określone w umowie o powołaniu administratora powstaje wątpliwość na jakiej podstawie notariusz ma wpisać te dane do umowy o ustanowieniu hipoteki Czy na twierdzeniach administratora i właściciela nieruchomości Oczywiste jest że o tych danych nie może decydować sam administrator gdyż muszą być one uzgodnione przez konsorcjantów którzy ponadto powinni upoważnić administratora do złożenia wniosku o wpis i o ujawnienie administratora jako wierzyciela w księdze wieczystej Nie można wykluczyć że mogą być zawarte w oddzielnym dokumencie z podpisami notarialnie poświadczonymi Logiczne jednak wydaje się że powinny być zawarte w umowie o ustanowieniu administratora aby notariusz a następnie sąd wieczystoksięgowy w ramach przysługującej mu kognicji art 6268 2k p c miał możliwość stwierdzenia czy są spełnione przesłanki z art 682 ust 3 Umowa o powołaniu administratora powinna zaś być zawarta na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi zwłaszcza że konsorcjanci nie są uczestnikami postępowania o wpis hipoteki i w razie podania do umowy o ustanowieniu hipoteki niezgodnych danych nie mogą zaskarżyć wpisu Wprawdzie art 31 ust 1 u k w h stanowi że wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu lecz takie ujęcie rodzi pytanie czy art 68 2 ust 2 nie jest takim przepisem szczególnym Na pytanie to należy odpowiedzieć przecząco w przeciwnym bowiem razie istniałaby niepewność czy podpisy na umowie o powołaniu administratora pochodzą od konsorcjantów zawierających umowę 23 Administrator wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego dokonując czynności prawnych we własnym imieniu ale na rachunek wszystkich wierzycieli którzy go powołali i których wierzytelności są zabezpieczone hipoteką czynności prawne administratora mają skutki w sferze praw powołujących go wierzycieli Zgodnie z art 68² ust 3 u k w h to on zawiera umowę o ustanowienie hipoteki Podkreślić należy iż dla tej umowy wymagana jest forma aktu notarialnego wynikająca z art 245 2 k c i w związku z wyłączeniem w art 68² ust 4 u k w h możliwości zastosowania art 95 ustawy Prawo bankowe nawet jeśli administratorem jest bank Częścią tej umowy będzie oświadczenie właściciela nieruchomości kredytobiorcy dłużnika o ustanowieniu hipoteki na rzecz administratora jak również określenie poszczególnych wierzytelności i zakres ich zabezpieczenia ustanawianą hipoteką oraz wspólne przedsięwzięcie które zabezpieczać ma ta hipoteka co wynika z treści przepisu art 68² ust 3 u k w h Należy zauważyć że powyższa umowa stanowi podstawę wpisu hipoteki na rzecz administratora hipoteki jako wierzyciela hipotecznego i wraz z zawartym w niej wnioskiem wieczystoksięgowym przesyłana jest przez notariusza do właściwego sądu sądu rejonowego miejsca położenia nieruchomości Natomiast umowa pisemna powołująca administratora hipoteki powinna być przedstawiona notariuszowi w celu sprawdzenia jej ważności w szczególności pod kątem istnienia podstawy nadania administratorowi statusu wierzyciela hipotecznego Za M Kućko należy zauważyć iż W umowie powołującej administratora hipoteki należy określić przede wszystkim wierzytelności lub stosunki prawne z których wynikają lub powstaną wierzytelności które zostaną zabezpieczone hipoteką na rzecz administratora Treść umowy powołującej administratora wyznacza granice jego kompetencji będzie bowiem weryfikowana przez notariusza przed którym właściciel obciążonej nieruchomości złoży oświadczenie o ustanowieniu hipoteki Należy stanąć na stanowisku że w umowie powołującej administratora nie ma potrzeby opisywania przedsięwzięcia na realizację którego dłużnik zaciągnął zobowiązania pieniężne Przedsięwzięcie ma zostać określone dopiero w umowie ustanawiającej hipotekę i dopiero na tym etapie administrator skutecznie powołany będzie musiał wykazać że ustanawiana hipoteka ma służyć zabezpieczeniu poszczególnych wierzytelności Zgodnie z przepisem art 68² ust 5 zd 2 u k w h możliwa jest zmiana wpisu administratora hipoteki w księdze wieczystej Następuje to na wniosek wierzycieli którzy w każdym czasie mogą powołać nowego administratora hipoteki W sytuacji braku zgody wszystkich wierzycieli co do osoby nowego administratora jak również w przypadku wygaśnięcia umowy powołującej administratora i niepowołania nowego np śmierć rozwiązanie umowy stosownie do treści ust 6 i 7 powołanego artykułu każdemu z wierzycieli przysługuje uprawnienie do żądania podziału hipoteki zabezpieczającej ich wierzytelności przed sądem który orzekając w postępowaniu nieprocesowym zastosuje odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności Skutkiem powyższego będzie powstanie hipotek które będą zabezpieczały poszczególne wierzytelności przy czym ich suma nie może przewyższać kwoty dotychczas ustanowionej hipoteki na rzecz administratora jako wierzyciela hipotecznego Redakcja tego przepisu może budzić wątpliwości co do podstawy na której sąd wieczystoksięgowy ma dokonać zmiany wpisu administratora hipoteki Według H Ciepłej sąd nie może dokonać wpisu zmiany administratora na podstawie samego wniosku wierzycieli jak to wynika z literalnej wykładni 68² ust 5 podstawą wpisu będzie bowiem umowa o powołaniu nowego administratora 26 Należy zauważyć iż instytucja administratora hipoteki przewidziana jest również w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach Dz U Z 2014r poz 730 tekst jednolity ze zm w zmienionym ustawą nowelizującą art 7 ust 1a i 1b Została ona uregulowana na nieco innych zasadach w szczególności to emitent obligacji zawiera umowę z administratorem hipoteki zanim rozpocznie ich emisję Administrator którym może być także bank reprezentant działa również jako wierzyciel hipoteczny we własnym imieniu ale na rzecz obligatariuszy W celu ochrony obligatariusza mają zastosowanie przepisy art 31 ust 2 5 cyt ustawy natomiast wyłączone jest stosowanie art 68² u k w h Ustawa zmieniająca dokonała także zmiany art 63 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r Prawo upadłościowe i naprawcze Dz U z 2015r poz 233 tekst jednolity przewidując w nowym pkt 3 iż w sytuacji ogłoszenia upadłości administratora hipoteki a także administratora zastawu kwota uzyskana z realizacji tych praw nie będzie wchodziła do masy upadłości w części która przypada zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom Żądanie zniesienia hipoteki Ustawą nowelizującą wprowadzono do ustawy o księgach wieczystych i hipotece nowy przepis art 99¹ statuujący dla właściciela nieruchomości służące ochronie jego interesów roszczenie o zniesienie hipoteki w zamian za odpowiednie wynagrodzenie Żądanie to przysługuje w sytuacji gdy od daty wpisu hipoteki do księgi wieczystej upłynęło dziesięć lat a wierzytelność nie powstała lecz może nadal powstać Możliwość powyższa przysługuje również w sytuacji hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności gdy mimo upływu dziesięciu lat od wygaśnięcia ostatniej wierzytelności hipotecznej nie powstała żadna wierzytelność podlegająca zabezpieczeniu 29 Celem tego rozwiązania które jak zauważa Ł Przyborowski było odblokowanie zdolności kredytowej właściciela nieruchomości przez przyznanie mu uprawnienia do doprowadzenia do wygaśnięcia hipoteki mimo potencjalnej możliwości powstania wierzytelności pośrednio celem przepisu jest skłonienie stron do korzystania z

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/hipotekapo (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hipoteka przed nowelizacja, do 19 lutego 2011 roku
  tylko do wierzytelności głównej ale także do odsetek zwykłych i umownych za opóźnienie które muszą być ujawnione we wpisie hipoteki gdyż zwiększają sumę wyznaczającą granice odpowiedzialności dłużnika hipotecznego Oznaczenie wierzytelności z tytułu odsetek następuje przez wskazania wysokości świadczenia głównego stopy procentowej i terminu spełnienia świadczenia W braku postanowień umownych stopę procentową odsetek za opóźnienie określa rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art 359 3 k p c 7 Wskazać należy iż stosownie do treści art 1025 1 k p c należności zabezpieczone hipotecznie są zaspokajane w wyższej kolejności niż pozostałe należności Zgodnie z 3 tego przepisu w równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania z tym że dotyczy to odsetek tylko za ostatnie dwa lata przed przysądzeniem własności a kosztów postępowania w wysokości nie przekraczającej dziesiątej części kapitału Pozostałe odsetki i koszty są więc zaspokajane w niższej dalszej kolejności Z kolei w wyroku z dnia 24 listopada 1998r I CKN 864 98 OSNC 1999 nr 6 poz 111 Sąd Najwyższy uznał że zabezpieczenie hipoteczne nie obejmuje odsetek kapitałowych W uzasadnieniu podkreślił że zabezpieczenie hipoteczne obejmuje tylko odsetki zwłoki i nie dotyczy odsetek kapitałowych Te ostatnie są w istocie wierzytelnością dochodem wierzyciela i muszą być wyraźnie wymienione we wpisie gdyż zwiększają sumę wyznaczającą granice odpowiedzialności dłużnika hipotecznego Hipoteka kaucyjna Hipoteka kaucyjna uregulowana w art 102 108 u k w h powstaje w identyczny sposób co hipoteka zwykła ale zabezpiecza takie wierzytelności które nie mogą być zabezpieczone poprzez hipotekę zwykłą w szczególności wierzytelność powstałą istniejącą jednak w wysokości nieustalonej np z umowy dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym kredytu odnawialnego alimentów spłat spadkowych czy odszkodowań ze szkody o nieustalonej jeszcze w sposób ostateczny wysokości Wierzytelność która może dopiero powstać na podstawie stosunku prawnego ściśle określonego zarówno w wysokości ustalonej jak i nieustalonej i konkretnego Roszczenie powiązane z wierzytelnością zabezpieczoną hipoteką ale z mocy ustawy nie objęte hipoteką zwykłą np w przypadku kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym Wierzytelność z dokumentów które są zbywalne przez indos nawet gdy wysokość wierzytelności została ustalona z góry Hipotekę kaucyjną można podzielić na hipotekę umowną kaucyjną hipotekę przymusową kaucyjną Charakterystyczną cechę hipoteki kaucyjnej stanowi oznaczenie najwyższej sumy pieniężnej Do tej właśnie wysokości i to niezależnie od realnej wysokości wierzytelności w praktyce niższej wynikającej z danego stosunku prawnego zostaje obciążona nieruchomość Oznacza to że gdyby ujawniona w księdze wieczystej kwota zabezpieczenia hipotecznego okazała się niewystarczająca na pokrycie całości wierzytelności zabezpieczonej daną hipoteką kaucyjną wierzyciel nie będzie mógł w ramach tego zabezpieczenia zaspokoić wierzytelności w kwocie przewyższającej tę którą ustalono i wskazano we wpisie Ponadto przy hipotece kaucyjnej nie działa określone w art 71 u k w h domniemanie istnienia prawa wynikającego z wpisu hipoteki na nieruchomości wierzytelności zabezpieczonej hipoteką Zatem wierzyciel istnienie tej wierzytelności musi wykazać dokumentami odmiennie niż przy hipotece zwykłej w przypadku której do wykazania istnienia wierzytelności wystarcza powołanie się na istniejący wpis hipoteki w księdze wieczystej Hipoteka kaucyjna wygasa w momencie spłacenia przez dłużnika wierzytelności w wysokości wskazanej we wpisie ujawnionym w dziale IV księgi wieczystej Istnieje możliwość zmiany hipoteki kaucyjnej w zwykłą

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/hipotekaprzed (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz Warszawa - Powstanie hipoteki
  hipoteki stanowi Art 109 1 Wierzyciel którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika hipoteka przymusowa Należy zauważyć że administracyjny tytuł wykonawczy który jest podstawą egzekucji administracyjnej i stanowi dokument urzędowy inicjujący to postępowanie nie jest decyzją administracyjną 15 Natomiast w art 110 u k w h wskazane zostały inne podstawy które stanowią podstawę wpisu hipoteki przymusowej I tak zgodnie z pkt 3 mogą to być m in decyzje administracyjne gdy przepisy szczególne tak stanowią chociażby nie były one ostateczne Przykładem jest tu wymieniona w art art 35 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz U z 2015 poz 613 ze zm decyzja administracyjna która musi być doręczona adresatowi np podatnikowi spadkobiercy płatnikowi inkasentowi zgodnie z przepisami określonymi w tej ustawie art 144 154c Stanowi ona podstawę wpisu hipoteki przymusowej nawet jeżeli nie jest ostateczna Przepis powyższy wskazuje decyzje których przedmiotem jest np ustalenie jak też określenie wysokości zobowiązania podatkowego określenie wysokości odsetek za zwłokę określenie wysokości zwrotu podatku Innym przykładem gdy decyzja administracyjna nieostateczna a doręczona stanowi podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest art 26 ust 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku O systemie ubezpieczeń społecznych tekst jednolity Dz U z 2015r poz 121 ze zm dotyczący zabezpieczenia należności na rzecz ZUS wynikających ze składek ubezpieczeniowych wskazanych w tej ustawie Przykładem innych decyzji administracyjnych które stanowią podstawę wpisu hipoteki są decyzje wydane np na podstawie art 141 ust 2 czy art 200 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz U z 2014 poz 518 ze zm czy art 4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości tekst jednolity Dz U z 2012 poz 83 ze zm Pierwsza i druga z nich ma na celu zabezpieczyć należności Skarbu Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego w sytuacji zwrotu nieruchomości lub tzw uwłaszczenia czyli nabycia przez określone podmioty z dniem 5 grudnia 1990 roku prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności znajdujących się na nim budynków gdy osoby te we wskazanym dniu posiadały te grunty w zarządzie Natomiast trzecia ma zabezpieczać wierzytelność z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynikającą z decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność Powyższe decyzje służą za podstawę wpisu hipoteki o ile są opatrzone stwierdzeniem ostateczności Podstawą wpisu w księdze wieczystej mogą być także orzeczenia sądów cywilnych zarówno prawomocne jak i natychmiast wykonalne które rozstrzygają o prawach ujawnianych w księdze Orzeczenia sądów tak jak i decyzje administracyjne mają charakter konstytutywny albo deklaratoryjny Przykłady takich orzeczeń wskazuje S Rudnicki podając że charakter konstytutywny ma np wyrok zobowiązujący do przeniesienia własności na podstawie art 231 1 k c w zw z art 64 k c postanowienie o ustanowieniu drogi koniecznej art 145 1 k c o przysądzeniu własności art 990 1 k p c a charakter deklaratoryjny np postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia wyrok w sprawie o uzgodnienie stanu prawnego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym art 10 ust 1 czy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku art 1025k c Orzeczenia sądów nie podlegają merytorycznej kontroli przez sąd wieczystoksięgowy który jedynie ocenia je pod kątem formalnym np czy zawierają stwierdzenie prawomocności czy też są kompletne co do danych koniecznych do dokonania żądanego wpisu Ograniczone badanie tych dokumentów wynika z treści art 365 k p c odnoszącego się także do sądu wieczystoksięgowego który to przepis stanowi Art 365 1 Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd który je wydał lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby 2 Kodeks postępowania karnego określa w jakim zakresie orzeczenia sądu cywilnego nie wiążą sądu w postępowaniu karnym Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 marca 2014 roku V CSK 203 13 LEX nr 1446456 Regulacje przewidziane w art 365 1 i art 366 k p c gwarantują stabilność określonej orzeczeniem sądowym sytuacji prawnej uniemożliwiając jej podważenie przez stronę niezadowoloną z rozstrzygnięcia i zobowiązując do jej respektowania inne sądy oraz inne organy państwa w określonych przez ustawę granicach Należy podkreślić że tym samym regulacje te realizują jedną z najistotniejszych gwarancji konstytucyjnych jaką jest prawo do rozstrzygnięcia sprawy przez niezawisły sąd art 45 ust 1 Konstytucji która nie byłaby możliwa do osiągnięcia bez stabilności pewności i niewzruszalności rozstrzygnięć sądowych Są także jedną z gwarancji powagi wymiaru sprawiedliwości Pogląd ten potwierdził w wyroku z dnia 23 stycznia 2015 roku V CSK 192 14 LEX nr 1663143 Prawomocne orzeczenie sądu wiąże wszystkie organy i oczywiście same strony które powinny w oparciu o jego treść podejmować dalsze czynności z uwzględnieniem tego związania Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 września 2014 roku w sprawie I CSK 631 13 LEX nr 1540628 W realizacji obowiązku wynikającego z art 36 ust 1 u k w h sąd rejonowy orzekający o zniesieniu współwłasności zawiadamia sąd wieczystoksięgowy o każdej zmianie właściciela nieruchomości dla której założona jest księga wieczysta Stwierdzenie zatem kiedy nastąpił podział nieruchomości nie wymaga przeprowadzania żadnych własnych dowodów i czynienia przez sąd własnych ustaleń Sąd wieczystoksięgowy zawsze bada czy mająca stanowić podstawę wpisu czynność prawna jest zgodna z przepisami bezwzględnie obowiązującymi i w razie stwierdzenia takiej niezgodności tzn nieważności czynności art 58 2 k c oddali wniosek Jeśli natomiast podstawą wpisu jest orzeczenie sądowe sąd wieczystoksięgowy nie może badać merytorycznej zasadności tego orzeczenia bada jedynie czy zawiera ono wszystkie dane konieczne do dokonania wpisu czy jest prawomocne i czy z przyczyn technicznych nadaje się do wpisu Przykładami orzeczeń sądu które mogą stanowić podstawę wpisu hipoteki są m in orzeczenia które stanowią tytuł wykonawczy a są nimi wymienione w art 777 1 k p c tytuły egzekucyjne zaopatrzone przez sąd w klauzulę wykonalności Tytułami egzekucyjnymi są m in prawomocne orzeczenie sądu lub orzeczenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu ugoda zawarta przed sądem jak również prawomocne lub natychmiast wykonalne orzeczenia referendarza sądowego postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia Jak wskazuje T Czech Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia art 110 pkt 1 u k w h wydaje sąd w postępowaniu zabezpieczającym na podstawie art 747 pkt 2 k p c Odpis tego postanowienia jest podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej gdy opatrzono go wzmianką przewodniczącego o wykonalności art 743 2 k p c Postanowienie nie musi być prawomocne tak np postanowienie SO w Elblągu z 19 marca 2014 roku I Ca 66 14 18 Również nieprawomocny nakaz zapłaty stanowić może podstawę wpisu hipoteki gdyż jak przyjął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 stycznia 1999r I CKN 977 97 OSNC 1999 z 7 8 poz 137 Dopuszczalne jest wpisanie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika na podstawie nieprawomocnego i nie podlegającego wykonaniu nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności dla zabezpieczenia oraz wniosku wierzyciela wskazującego ten sposób zabezpieczenia postanowienie o zabezpieczeniu wydane przez sąd w postępowaniu karnym na zabezpieczenie grożącej grzywny nawiązki świadczenia pieniężnego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia albo kosztów sądowych w postępowaniu karnym W sytuacji gdy akt oskarżenia nie został jeszcze przesłany do sądu postanowienie w powyższym przedmiocie może wydać prokurator art 291 293 k p k w zw z art 747 pkt 2 k p c prawomocny wyrok który stwierdza obowiązek złożenia przez właściciela nieruchomości określonego oświadczenia woli właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki Wyrok ten zgodnie z art 64 k c zastępuje takie oświadczenie prawomocne postanowienie w sprawie zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej przez komornika z egzekucji wskazanej w art 1037 k p c z którego wynika roszczenie dla określonego wierzyciela przeciwko nabywcy nieruchomości Należy zauważyć że również zagraniczne orzeczenia sądów i ugody zawarte przed nimi lub zatwierdzone przez te sądy które zostały uznane przez sąd polski poprzez nadanie im klauzuli wykonalności mogą stanowić podstawę wpisu hipoteki w księdze wieczystej Podkreślić trzeba iż w orzecznictwie utrwalił się pogląd że tytuł wykonawczy który ma służyć za podstawę wpisu hipoteki musi być dołączony w oryginale nie może bowiem być podstawą wpisu jego kserokopia a nawet kopia tego tytułu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza Wśród innych dokumentów mogących stanowić podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej wymienić należy w pierwszej kolejności dokumenty bankowe o których stanowi przepis art 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe tekst jednolity Dz U z 2015r poz 128 w brzmieniu Art 95 1 Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych 1 Moc prawna dokumentów urzędowych o której mowa w ust 1 nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym 2 Czynność bankowa lub czynność zabezpieczająca wierzytelność banku stwierdzona dokumentem o którym mowa w ust 1 ma datę pewną od daty tego dokumentu 3 Dokumenty o których mowa w ust 1 są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów 4 Do ustanowienia hipoteki o której mowa w ust 3 jest wymagane złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 5 Przepisy ust 1 4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowanie wieczyste spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność hipoteczną Powyższy przepis przewiduje szczególny sposób odmienny od zasad ogólnych ustanowienia hipoteki który odnosi się do zabezpieczenia wierzytelności banku Odmienność ta dotyczy formy umowy ustanawiającej hipotekę a także podstawy wpisu tej hipoteki w księdze wieczystej Hipoteka powstaje w tym przypadku na podstawie dokumentu wystawionego przez bank i odpowiadającego wymogom przewidzianym w ust 1 art 95 Dokument ten nie pochodzi od właściciela nieruchomości i nie musi więc przybrać formy aktu notarialnego która zgodnie z art 245 2 k c jest wymagana dla oświadczenia właściciela nieruchomości który ustanawia ograniczone prawo rzeczowego Przepis art 95 Prawa bankowego jest przepisem szczególnym do którego odsyła art 31 ust 1 u k w h a zatem dokument banku wystawiony na podstawie art 95 i służący za podstawę wpisu hipoteki na rzecz banku nie wymaga formy z podpisem notarialne poświadczonym Jak twierdzi S Rudnicki Art 95 pr bank nie wprowadza natomiast żadnych odstępstw od zasady że ustanowienie hipoteki następuje na podstawie umowy jako jedynego źródła ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego Dokument banku który ma moc dokumentu urzędowego określony w powyższym przepisie może stanowić podstawę wpisu hipoteki zarówno na nieruchomości dłużnika banku jak i innej osoby np poręczyciela która ustanawia hipotekę na swej nieruchomości na rzecz banku aby zabezpieczyć w ten sposób wierzytelność dłużnika banku Zgodnie z przepisem art 95 ust 4 Prawa bankowego dla ustanowienia hipoteki w trybie tego przepisu konieczne jest złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności w którym ustanawia hipotekę na rzecz banku Jak wskazuje B Swaczyna Oświadczenie właściciela może być ujęte w odrębnym dokumencie lub być zawarte w umowie z bankiem obejmującym stosunek prawny z którego wynika zabezpieczona wierzytelność np w dokumencie umowy kredytu bądź pożyczki 22 Autor odwołuje się przy tym do poglądu wyrażonego w uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2007 roku IV CSK 209 07 LEX nr 328965 w którym wskazano że Hipoteka ustanowiona na podstawie art 95 Prawa bankowego miała przy uwzględnieniu dawnego brzmienia tego przepisu i ma de lege lata charakter umowny toteż dla jej powstania niezbędne jest oświadczenie woli właściciela nieruchomości i banku Oświadczenie takie może być zawarte w odpowiedniej umowie obligacyjnej np umowie kredytowej z której wynika wierzytelność banku objęta tzw hipoteką bankową Zauważyć należy iż dokumenty bankowe określone w art 95 ust 1 Prawa bankowego mogą być podstawą wpisu hipoteki na rzecz banku ustanowionej nie tylko na nieruchomości ale również na prawie użytkowania wieczystego spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz na wierzytelności hipotecznej co wynika wprost z brzmienia ust 5 cyt art 95 Wydaje się możliwym stosowanie art 95 ust 1 cyt ustawy także do udziału we współwłasności a to z uwagi na fakt iż własność i współwłasność w istocie są tożsamymi prawami Ponadto należy wskazać że przepis art 95 nie ma zastosowania w przypadku ustanowienia hipoteki na rzecz administratora hipoteki co wynika z art 68² ust u k w h Podstawę wpisu hipoteki w księdze wieczystej mogą stanowić również inne niż wskazane dotychczas dokumenty Sytuacje te wynikają z określonych przepisów prawa Można wskazać w tym zakresie następujące przykłady oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej jako zabezpieczenie udzielonej przez nią pożyczki lub kredytu Dla tego oświadczenia wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności przy czym oświadczenie wierzyciela może być wyrażone w sposób dowolny art 29 ust 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009r o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych tekst jednolity Dz U z 2013r poz 1450 ze zm ugoda sądowa w której ustanowiono hipotekę podstawę wpisu w księdze wieczystej będzie stanowił wówczas poświadczony przez sąd odpis protokołu posiedzenia z którego wynika treść tej ugody prawomocne postanowienie prokuratora wydane w postępowaniu przygotowawczym na zabezpieczenie grożącej grzywny nawiązki świadczenia pieniężnego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia albo kosztów sądowych w postępowaniu karnym art 291 293 k p k oraz art 69 2 k p k w zw z art 747 pkt 2 k p c ostateczne postanowienia organu egzekucyjnego dotyczące zatwierdzenia planu podziału art 115d 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tekst jednolity Dz U z 2014r Poz 1619 ze zm administracyjny tytuł wykonawczy jest on podstawą egzekucji administracyjnej i stanowi dokument urzędowy inicjujący to postępowanie nie jest decyzją administracyjną taki tytuł musi być dołączony do wniosku w oryginale Wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej Zgodnie z art 626 8 1 k p c wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach chyba że przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu 24 np wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wpis sprostowania usterki wpisu która nie wywołuje niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym art 62613 k p c wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na skutek zawiadomienia sądu o zmianie właściciela nieruchomości dla której założona jest księga wieczysta art 36 ust 3 w zw z ust 1 u k w h sprostowanie oznaczenia nieruchomości w sytuacji wynikającej z art 27 ust 2 u k w h sprostowanie błędu migracji art 18 ust 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 roku o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Dz U Nr 42 poz 363 ze zm Sam wniosek o wpis należy złożyć na odpowiednim urzędowym formularzu art 626² 1 k p c określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym tekst jednolity Dz U z 2014r poz 217 ze zm Do jego złożenia uprawnione są osoby wymienione w art 626² 5 k p c Od 1 października 2010 roku wymóg formularza obwiązuje we wszystkich sądach prowadzących księgi wieczyste Wymóg złożenia wniosku na formularzu urzędowym traci znaczenie w przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego art 626² 2 i art 626 4 k p c oraz art 92 4 ustawy Prawo o notariacie ponieważ wówczas notariusz w treści aktu notarialnego powinien zawrzeć wniosek o wpis prawa w księdze wieczystej Następnie w terminie do 3 dni od sporządzenia takiej czynności przesyła wypis aktu do odpowiedniego wydziału wieczystoksięgowego sądu W zawieranym wniosku o wpis prawa notariusz powinien wskazać przedmiot hipoteki zazwyczaj wystarczające będzie podanie numeru księgi wieczystej Jednak w niektórych sytuacjach może okazać się to niewystarczające a do precyzyjnego wskazania konieczne będzie dalsze określenie przedmiotu przez wskazanie np numeru udziału lub obciążonej wierzytelności 25 Należy przy tym zauważyć ze notariusz nie jest wnioskodawcą ani też przedstawicielem pełnomocnikiem strony który działałby w jej imieniu a jedynie wykonuje własny obowiązek wynikający z powyższych przepisów Wniosek wieczystoksięgowy jako pismo inicjujące wszczęcie postępowania sądowego powinien spełniać warunki przewidziane dla pisma procesowego wskazane w art 126 k p c co wynika z treści art 511 k p c który stanowi Art 511 1 Wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić zadość przepisom o pozwie z tą zmianą że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie Nieusunięcie braków formalnych wniosku lub niesporządzenie go na formularzu urzędowym art 626 ² 1 powoduje konsekwencje przewidziane w art 130 1 i 2 lub w art 130¹ w zw z art 13 2 Od wniosku o wpis w księdze wieczystej stosownie do przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych tekst jednolity Dz U z2014r Poz 1025 ze zm wnioskodawca uiszcza opłatę stałą niezależną od wartości prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej która w przypadku wpisu hipoteki wynosi 200 złotych W sytuacji nieopłacenia wniosku wieczystoksięgowego następuje jego zwrot według zasad określonych w art 511¹ 1 i 2 k p c Kwestię kolejności wniosku reguluje przepis art 626 6 k p c który odsyła do chwili jego wpływu do właściwego sądu Za chwilę tę uznaje się godzinę i minutę w której w oznaczonym dniu wpływ ten nastąpił Przy czym wnioski które wpłynęły do sądu w tej samej chwili są wnioskami złożonymi jednocześnie Wpis dokonany w księdze wieczystej którym jest również wykreślenie wpisu stanowi orzeczenie sądu Sąd nie sporządza uzasadnienia takiego orzeczenia co wynika z brzmienia art 626 8 6 i 7 k p c inaczej niż postanowienia oddalającego wniosek o wpis które podlega uzasadnieniu Stosownie do treści 8 i 9 powyższego przepisu W księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym podpisany przez sędziego lub referendarza sądowego wpis uważa się za dokonany dopiero z chwilą jego zapisania w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych przy czym Przez podpis o którym mowa w 8 rozumie się dane w postaci elektronicznej które wraz z

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/powstaniehipoteki (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz Warszawa - Opinie google, FB lubie to
  O Kancelarii Czynności Opłaty Lokalizacja Współpraca Kontakt Kancelaria Notarialna Opinie Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z naszej Kancelarii Notarialnej oraz zaufanie którym obdarzyli nas Państwo podczas dokonywania czynności notarialnej Dodatkowo pragniemy poinformować że gdyby w przyszłości pojawiły się jakieś zapytania badź wątpliwości pozostajemy do dyspozycji W celu budowania wiarygodności Kancelarii Notarialnej oraz zaufania do naszej pracy pragniemy poprosić Państwa o wyrażenie opinii o Notariuszu Krzysztofie Kruszewskim lub polubienie profilu Kancelarii na

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/googleopinie (2016-05-01)
  Open archived version from archive •