archive-eu.com » EU » K » KANCELARIANOTARIALNA.EU

Total: 49

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Notariusz Warszawa - Ustanowienie Hipoteki
  U Nr z 2001 r Nr 124 poz 1361 ze zm więcej o charakterystyce hipoteki Hipoteka jest prawem mającym na celu zabezpieczenie wierzytelności może obciążać własności nieruchomości prawo użytkowania wieczystego gruntu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego wierzytelność zabezpieczona hipoteką subintabulat Z dwóch rodzajów hipoteki umownej i przymusowej pierwsza powstaje w wyniku zamierzonych działań właściciela nieruchomości mających na celu jej ustanowienie zaś druga jest zazwyczaj wynikiem pewnych zaniechań właściciela nieruchomości np nie płacenia podatków Hipoteka umowna zwykła powstaje na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz wpisu do księgi wieczystej Wpisu takiego można dokonać samodzielnie jak i w akcie notarialnym spisanym przez notariusza Hipoteka przymusowa powstaje z mocy prawa lub na podstawie orzeczenia sądu Ustanowienie hipoteki umownej następuje na podstawie umowy pomiędzy wierzycielem a ustanawiającym hipotekę właścicielem nieruchomości jednak tylko dla oświadczenia ustanawiającego musi być zachowana forma aktu notarialnego choć oczywiście nie ma do tego przeszkód aby formę taką nadać całej umowie w kancelarii notarialnej pod okiem doświadczonego notariusza Od tej ogólnej zasady przewidziany jest wyjątek który dotyczy hipotek ustanawianych na rzecz banków tutaj forma aktu notarialnego nie jest wymagana ale skorzystania z usług notariusza jest z pewnością wygodą dla ustanawiającego hipotekę gdyż nie musi osobiście stawiać się w sądzie wieczystoksięgowym

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/ustanowieniehipoteki (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Kancelaria Notarialna Warszawa - Wydziedziczenie
  się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych Uwaga Przyczyna wydziedziczenia w testamencie musi być prawdziwa i uzasadniona gdyż będzie przedmiotem badania przez sąd w sprawie o zachowek Warto tutaj zaznaczyć że przebaczenie ze strony spadkodawcy niweluje wydziedziczenie Przykład wydziedziczenia Wydziedziczam mojego wnuka Arkadiusza Notariusza urodzonego 19 01 1973 roku w

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/wydziedziczenie (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz Warszawa Centrum - Ustanowienie Służebności
  umożliwiają innym osobom uprawnionym korzystanie w określonym zakresie z cudzej nieruchomości Obecnie rozróżnia się ich trzy rodzaje służebność gruntowa art 285 295 kodeksu cywilnego ustanawiana na rzecz właściciela innej nieruchomości władnącej służebność osobista art 296 305 kodeksu cywilnego ustanawiana na rzecz konkretnej osoby fizycznej służebność przesyłu art 3051 3054 ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy będącego właścicielem lub zamierzającego wybudować urządzenia przesyłowe gazu energii itp Niezależnie od tego z jakiego rodzaju służebnością mamy do czynienia ich ustanowienie wymaga zawarcia umowy choć podobnie jak przy hipotece jedynie oświadczenie właściciela nieruchomości obciążanej musi być zawarte w akcie notarialnym pod okiem doświadczonego Notariusza W oświadczeniu takim czy też umowie należy określić przynajmniej nieruchomość obciążaną rodzaj służebności nieruchomość władnącą służebność gruntowa osobę uprawnioną służebność osobista lub przedsiębiorcę służebność przesyłu zakres obciążenia czyli zasadniczo w jakim zakresie uprawniony będzie mógł korzystać z nieruchomości obciążonej czy służebność jest odpłatna czy też nie a w przypadku odpłatności ponadto jej wysokość i sposób rozliczeń czy ustanawiana jest na czas określony jaki czy nieokreślony Służebność można także nabyć na podstawie zasiedzenia orzeczenia sądowego i decyzji administracyjnej np ustanowienie drogi koniecznej Służebność wygasa w szczególności na skutek upływu terminu określonego w umowie zrzeczenia się jej przez uprawnionego nabycia przez osobę której przysługuje

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/ustanowieniesluzebnosci (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusze Warszawa - Zapis Windykacyjny
  w momencie otwarcia spadku nabywa przedmiot zapisu Przedmiotem takiego zapisu mogą być wyłącznie rzeczy oznaczone co do tożsamości prawa majątkowe które mogą zostać zbyte przedsiębiorstwo gospodarstwo rolne ustanowienie użytkowania lub służebności na rzecz zapisobiercy Skuteczność zapisu windykacyjnego uzależniona jest od posiadania przedmiotu zapisu przez spadkodawce w momencie śmierci Osoba na rzecz której ustanowiono zapis windykacyjny może zostać obciążona również zapisem zwykłym Jako że skuteczność zapisu windykacyjnego uzależniona jest od zawarcia

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/zapiswindykacyjny (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusze w Warszawie -Zniesienie Współwłasności
  wszystkich określonych współwłaścicieli a każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności Pojęcie niepodzielności konkretnej współwłasności oznacza iż każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do całej rzeczy a nie tylko do jej części która odpowiada udziałowi Są dwa rodzaje współwłasności łączna dotyczy głównie majątku objętego ustawową współwłasnością małżonków lub spółki cywilnej oraz współwłasność ułamkowa w której każdy z właścicieli posiada określony ułamek udziału w własności W pierwszym przypadku zarządzanie własnością zależne jest od wszystkich właścicieli własności W drugim przypadku każdy z właścicieli może samodzielnie zarządzać swoim ułamkiem łącznie z prawem ustanowienia na nim hipoteki lub wykonania egzekucji Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej Zniesienie następuje przez podział fizyczny chyba że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości Jeśli współwłaściciele są zgodni co do podziału rzeczy może to nastąpić na drodze umowy i oświadczeń woli W przypadku podziału nieruchomości tylko w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności W przypadku niezgodności właścicieli co do podziału pozostaje wystąpienie na drogę sądową Zniesienie współwłasności nieruchomości wymaga formy notarialnej W tym celu należy przedstawić w kancelarii notarialnej następujące dokumenty Odpis

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/zniesieniewspolwlasnosci (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kancelaria Notarialna Warszawa Centrum - Darowizna
  tzw nasciturus Oświadczenie woli o przyjęciu darowizny mogą w takim przypadku złożyć jego przedstawiciele ustawowi a mianowicie przyszli rodzice lub ustanowiony kurator Dziecko poczęte ale nienarodzone uzyskuje własność nieruchomości w drodze darowizny jeśli urodzi się żywe Przedmiotem umowy darowizny nieruchomości może być przeniesienie własności każdej nieruchomości a więc nieruchomości gruntowej nieruchomości budynkowej nieruchomości lokalowej a także ich określonej części udziału w nieruchomości Umowa darowizny nieruchomości jest czynnością prawną konsensualną co oznacza iż wywołuje ona skutki z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez strony umowy a więc darczyńcę oraz obdarowanego Aby umowa darowizny nieruchomości była ważna musi zostać sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego Zawarcie umowy w innej formie np zwykłej formie pisemnej powoduje że umowa jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych Nasza kancelaria notarialna położona w Warszawie udziela porad w zakresie darowizn oraz innych czynności notarialnych w godz 10 17 od poniedziałku do piątku Jeśli właściciel nieruchomości ustanowił pełnomocnika którego zadaniem jest zawarcie umowy darowizny danej nieruchomości udzielone mu pełnomocnictwo również musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego w wybranej kancelarii notarialnej w obecności notariusza Elementami które muszą znaleźć się w umowie darowizny nieruchomości są oświadczenie darczyńcy zobowiązującego się do przeniesienia własności oznaczonej nieruchomości na rzecz obdarowanego oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny Obowiązkiem darczyńcy jest wykonanie świadczenia do którego zobowiązał się na mocy umowy darowizny czyli do przeniesienia własności oznaczonej nieruchomości na osobę darczyńcy Wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy darowizny nieruchomości podlega ogólnym regułom prawa zobowiązań Warto tutaj zauważyć że doświadczony notariusz zobowiązany jest upewnić się że strony rozumieją treść umowy Istotą darowizny jest jej nieodpłatność dlatego też darczyńca nie może domagać się zapłaty jakiejkolwiek sumy pieniędzy Darczyńca jest również obowiązany do naprawienia szkody jaką obdarowany poniósł z powodu wady tkwiącej w nieruchomości W wypadku ustanowienia w treści umowy darowizny polecenia obdarowany powinien je wypełnić jednak

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/darowizna (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kancelaria Notarialna Warszawa - Użytkowanie
  z ograniczonym praw rzeczowych Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące tę instytucję określają że użytkowanie to obciążenie rzeczy prawem do jej używania i pobierania pożytków Użytkowanie może dotyczyć rzeczy ruchomych jak i nieruchomości w tym drugim przypadku do umowy użytkowania konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego przed notariuszem bowiem w myśl art 245 1 k c Dodatkowo przedmiotem użytkowania mogą być także prawa Co do zasady przedmiotem użytkowania jest cała rzecz wraz z jej częściami składowymi i przynależnościami chyba że strony umówiły się inaczej W przypadku zaś użytkowania nieruchomości wykonywanie prawa użytkowania można ograniczyć do oznaczonej części tej nieruchomości Prawo użytkowania może oczywiście wykonywać samodzielnie użytkownik Jeżeli jednak użytkownik nie chce bądź nie może samodzielnie wykonywać tego prawa co do zasady może prawo użytkowania wykonywać za pośrednictwem innych osób Użytkowanie jest niezbywalne nie może ono stanowić przedmiotu obrotu prawnego tj użytkowanie nie może być przeniesione na inną osobę w drodze czynności prawnej nie przechodzi na spadkobierców użytkownika i nie podlega egzekucji Użytkowanie podobnie jak inne prawa rzeczowe wygasa najczęściej z powodu zrzeczenia się prawa oraz gdy dochodzi do konfuzji Oprócz tych dwóch przypadków ustawodawca w art 255 kodeksu cywilnego stwierdza iż użytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć Wygaśnięcie użytkowania

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/uzytkowanie (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kancelaria Notarialna Warszawa - Umowa dożywocia
  do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego To samo dotyczy umowy przenoszącej własność która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości zobowiązanie powinno być w akcie wymienione Strony umowy o dożywocie potocznie umowa dożywocia Do stron umowy o dożywocie należą zbywca nieruchomości zwany również dożywotnikiem oraz nabywca czyli zobowiązany do świadczenia wynikającego z umowy W zgodzie z art 908 3 kodeksu cywilnego dożywotnikiem może być zbywca nieruchomości jak i jego osoba bliska Niestety ustawodawca nie określił w tym przepisie pojęcia osoby bliskiej w związku z tym pomocny w tym względzie może okazać się przepis art 691 1 kodeksu cywilnego Warto zauważyć że w myśl tego przepisu za osobę bliską nie uważa się tylko krewnego powinowatego ale również osobę z którą zbywca pozostaje w ścisłych stosunkach mających trwały charakter Jak już wspomniano na wstępie uprawnioną z umowy o dożywocie może być jedynie osoba fizyczna lub kilka osób fizycznych W przypadku gdyby umowa o dożywocie została zawarta z inną osobą bądź z osobą nie będącą osobą bliską w myśl kodeksu cywilnego umowa taka w istocie nie będzie umową o dożywocie Nabywcą nieruchomości w związku z zawarciem umowy o dożywocie może być każdy podmiot prawa cywilnego Warto wskazać że zobowiązanym do świadczeń na rzecz dożywotnika nie będzie tylko strona umowy ale również każdy kolejny nabywca nieruchomości będącej przedmiotem umowy o dożywocie zawartej w kancelarii notarialnej przed notariuszem Nabywca nieruchomości powinien zaspokajać potrzeby życiowe w taki sposób aby dożywotnik nie musiał przyczyniać się do zdobywania środków na ich zaspokojenie Umowa dożywocia nie jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do zachowku W związku z tym nabywca nieruchomości nie musi się obawiać iż w przyszłości spadkobiercy dożywotnika uprawnieni z tytułu zachowku upomną się o swoje prawa Umowa dożywocia nie jest darowizną i w związku z tym spadkobiercy dożywotnika nie mogą żądać zachowku od wartości nieruchomości zbytej w drodze tej umowy tak jakby to miało miejsce w przypadku darowizny Treść umowy o dożywocie potocznie umowa dożywocia Przedmiot świadczenia w umowie o dożywocie stanowi przeniesienie własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie obejmujące w braku odmiennych zastrzeżeń Art 908 1 Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie umowa o dożywocie powinien on w braku odmiennej umowy przyjąć zbywcę jako domownika dostarczać mu wyżywienia ubrania mieszkania światła i opału zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym Należy tutaj zaznaczyć że doświadczony notariusz podczas dokonywania omawianej czynności notarialnej dokładnie określi przedmiot dożywocia oraz dołożony należytej staranności w przekazaniu tych informacji stronom Strony zawierające umowę o dożywocie mogą również w niej ustanowić służebność użytkowanie których wykonywanie będzie ograniczone do oznaczonej części w nieruchomości lub do całości Proces tworzenia umowy o dożywocie potocznie umowa dożywocia Ustanowienie dożywocia działania podejmowane przez naszą Kancelarię Notarialną Warszawa ul Bracka 20 17 w celu sporządzenia umowy zgłoszenie przez strony zamiaru sporządzenia umowy zapoznanie się przez jednego z naszych notariuszy w Warszawie z faktyczną wolą stron oraz efektem gospodarczym ustalenie stanu faktycznego

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/umowadozywocia (2016-05-01)
  Open archived version from archive •