archive-eu.com » EU » K » KANCELARIANOTARIALNA.EU

Total: 49

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza
  prowadzonej działalności obowiązany jest przepisami Uchwały Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza Kodeks ten reguluje podstawowe moralne aspekty prawa oraz przedstawia zasady etyki zawodowej wolnego zawodu jakim jest Notariusz Zaraz po powołaniu każdy z notariuszy obligatoryjnie składa przysięgę w słowach Oświadczam że zapoznałem się z treścią Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza i uroczyście przyrzekam przestrzegać jego postanowień Słowami powyższej formuły nie jest objęty tylko notariusz ale również aplikant czy zastępca notarialny Do podstawowych zasad jakimi powinien kierować się dobry notariusz należą niezależność uczciwość bezstronność rzetelność zachowanie tajemnicy notarialnej Notariusz swoją postawą powinien świadczyć o powadze urzędu a jego wiedza w zakresie nadanych uprawnien powinna być nieustannie rozwijana w celu zwiększenia jakości usług Każda czynność świadczona przez notariusza dokonywana jest zgodnie z prawem według najlepszej wiedzy oraz przy udziale zachowania staranności Za czynność dokonaną niezgodnie z prawem notariusz może odpowiadać dyscyplinarnie przed organem izby notarialnej w skład której został wpisany Notariusz każdej czynności notarialnej dokonuje osobiście nie jest możliwe aby osoba pozostająca w bliskich relacjach z notariuszem wyręcza go w powierzonych kompetencjach Notariusz w ramach świadczonych czynności pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną i nie jest możliwe aby otrzymał inne korzyści w ramach świadczonej pracy Nie jest możliwe również aby notariusz wynagradzał jakąkolwiek osobę niezatrudnioną

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/kodeks (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Notariusz Warszawa - Umowa Przedwstępna
  ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona nie został oznaczony powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin strony wiąże termin wyznaczony przez stronę która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej nie można żądać jej zawarcia Art 390 1 Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia druga strona może żądać naprawienia szkody którą poniosła przez to że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania 2 Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom od których zależy ważność umowy przyrzeczonej w szczególności wymaganiom co do formy strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej 3 Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia w którym orzeczenie stało się prawomocne Funkcja umowy przedwstępnej Umowa przedwstępna zawierana jest w obecności notariusza przez Strony gdy z pewnych powodów nie może jeszcze dojść do zawarcia umowy ostatecznej końcowej Może to być powodowane różnymi sytuacjami np brakiem środków finansowych lub koniecznością zaciągnięcia kredytu przez kupującego chęcią zarezerwowania sobie nieruchomości np domu w trakcie budowy czy też istnieniem w księdze wieczystej zapisów wymagających usunięcia W trakcie procesu zawarcia umowy definitywnej umowa przedwstępna ma charakter przygotowywujący i pełni rolę pomocniczą Umowa taka pełni ponadto funkcję gwarancyjną zapewniającą zawarcie umowy definitywnej W przypadku obrotu nieruchomościami umowa przedwstępna pełni również rolę ostrzegawczą tzn notariusz na życzenie stron może złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wpisanie w akta księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości użytkowania wieczystego lub o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego Dzięki ujawnienie w księdze wieczystej roszczenie jest skuteczne względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu Zatem w razie zbycia nieruchomości uprawniony wpisany w akta księgi wieczystej zachowuje swoje roszczenie względem nabywcy nieruchomości na podstawie art 17 k w h Art 17 Przez ujawnienie w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu z wyjątkiem służebności drogi koniecznej służebności przesyłu albo służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia Umowę przedwstępna możemy napotkać w dwóch postaciach umowa jednostronnie zobowiązująca umowa dwustronnie zobowiązująca Pierwszy przypadek zachodzi w sytuacji gdy tylko jedna ze stron jest zobowiązana a druga jedynie uprawniona W praktyce naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie taki rodzaj umowy przedwstępnej należy do rzadkości O wiele częściej spotykaną formą umowy przedwstępnej w ocenie notariuszy jest umowa dwustronnie zobowiązująca W takim stosunku na dwóch stronach umowy ciąży obowiązek świadczenia Zawarcia umowy przedwstępnej dwustronnie zobowiązujące żądać mogą obydwie strony Przedmiotem zobowiązania stron umowy jest złożone oświadczenie woli o chęci zawarcia umowy końcowej przyrzeczonej Zawarcie takiej umowy jest więc świadczeniem polegającym na tym że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia a

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/umowaprzedwstepna (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kancelaria Notarialna Warszawa Centrum - Testament
  czynności prawnych Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament jak i jego poszczególne postanowienia Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób że spadkodawca sporządzi nowy testament bądź też gdy w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech od których zależy jego ważność bądź wreszcie w ten sposób że dokona w nim zmian z których wynika wola odwołania jego postanowień Testament może ale nie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego Testament jest nieważny jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu nie sporządziłby testamentu tej treści pod wpływem groźby Na nieważność z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę testamentów jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dane niezbędne notariuszowi do sporządzenia testamentu notarialnego to dane osoby sporządzającej testament Testatora oraz dane osoby powoływanej

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/testament (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kancelarie Notarialne Warszawa - Umowa Sprzedaży
  czy strony umowy lub osoby je reprezentujące dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie czynności której dotyczy akt notarialny a także czy jest ona zgodna z ich wolą Notariusz ma również obowiązek udzielić stronom umowy niezbędnych wyjaśnień Zarówno kupujący jak i sprzedający powinni być jednocześnie obecni przy sporządzaniu aktu notarialnego Notariusz zatrzymuje w siedzibie kancelarii notarialnej oryginał aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości stronom natomiast wydaje wypisy przez siebie podpisane W obrocie prawnym mają one bowiem taką samą moc prawną jak dokument oryginalny W sytuacji gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowego wypisu takiego aktu notarialnego kancelaria notarialna przetrzymuje oryginały dokumentów co najmniej 10 lat po tym okresie akty wędrują do archiwów sądowych Akt notarialny umowy sprzedaży powinien obligatoryjnie zawierać następujące dane określenie dnia miesiąca i roku sporządzenia aktu wskazanie miejsca podpisania aktu imię i nazwisko notariusza określenie siedziby jego kancelarii dane stron zawierających umowę notariusz powinien określić sposób w jaki ustalił tożsamość stron cenę nieruchomości Wartość nieruchomości powinna odzwierciedlać jej wartość rynkową Ponadto akt notarialny powinien zawierać stwierdzenie że został on odczytany przyjęty i podpisany przez strony i notariusza Podpisując umowę z deweloperem na zakup nieruchomości czyli kupując nieruchomość na tzw rynku pierwotnym należy domagać się aby okazał on dokumenty potwierdzające jego prawo do

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/umowasprzedazy (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz Warszawa - Testament z Poleceniem
  może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci Jednym z elementów treści testamentu może być polecenie testamentowe Polecenie testamentowe definiuje art 982 Kodeksu cywilnego Ustawodawca podaje w nim że w testamencie spadkodawca może zawrzeć określone polecenie dla spadkobiercy lub zapisobiercy Jego celem jest dokonanie określonej czynności W testamencie z poleceniem testator podaje miejscowość i datę jego sporządzenia swoje imię i nazwisko datę urodzenia i miejsce zamieszkania ustanowienie spadkobiercy lub spadkobierców określoną treść polecenia testamentowego dla spadkobiercy lub zapisobiercy czytelny i pełny podpis własnoręczny testatora Polecenie testamentowe może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy Jego treść może być różna Spadkodawca nie może obciążyć poleceniem testamentowym osoby która jest niezdolna do dziedziczenia albo niegodna dziedziczenia Polecenie testamentowe nie powoduje powstania stosunku zobowiązaniowego w relacji dłużnik wierzyciel art 353 i nast K c Występuje tylko osoba która ma wykonać wskazane polecenie zobowiązanie niezupełne Obowiązek wykonania polecenia powstaje z chwilą otwarcia spadku Reguluje to art 985 K c Czytamy w nim Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców jak również wykonawca testamentu chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy Masz wątpliwości Nie wszystkie aspekty zostały omówione w powyższym

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/testamentzp (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz - Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
  lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych Odrębna własność lokalu oznacza że dany lokal stanowi odrębny od gruntu i budynku przedmiot własności określonej osoby Ustanowienie odrębnej własności lokali może mieć miejsce zarówno w budynkach stojących na gruncie stanowiącym własność właścicieli tych budynków jak i w budynkach stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu dla swej ważności zawierana jest w formie aktu notarialnego w obecności notariusza a jej prawne skutki uzależnione są od dokonania wpisów w księdze wieczystej wpis ma charakter konstytutywny Taka umowa zawierana w kancelarii notarialnej zawierać powinna rodzaj położenie miejscowość ulica ale też i kondygnacja i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych jak choćby komórka lokatorska czy piwnica wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej a także sposób zarządu nieruchomością wspólną w przypadku rezygnacji z formy ustawowej Podstawowe dokumenty niezbędne do dokonania czynności w kancelarii notarialnej do wyodrębnienia lokalu to wypis z rejestru lokali oraz zaświadczenie o samodzielności lokali niezbędny jest też rzut kondygnacji na której znajduje się lokal Notariusz też może potrzebować wyrysu z mapy dla gruntu na którym znajduje się budynek z którego będziemy wyodrębniać lokal czy

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/umowaustanowieniaodrebnej (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz Warszawa - Testament z zapisem
  formie pisemnej bądź w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza w swoim testamencie może dowolnie rozdysponować majątkiem Z reguły następuje to przez ustanowienie spadkobiercy do całości lub części spadku Jednak coraz częściej stosowaną formą obdarowania są zapisy Zapisobierca nie staje się z mocy prawa właścicielem przedmiotów a dopiero w momencie przekazania ich przez spadkobierce Taka forma obdarowania uważana jest powszechnie za bezpieczniejszą gdyż nie wiąże się ona z odpowiedzialnością za długi spadkowe Zapis powinien dotyczyć konkretnie wskazanej rzeczy np samochodu domu lub określonej kwoty pieniędzy W naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie odnotowywujemy ostatnimy czas zwiększone zainteresowanie właśnie tą formą obdarowania Wykonanie zapisu należy do obowiązków spadkobiercy ustawowego bądź testamentowego sporządzonego zazwyczaj bez udziału notariusza w przeciwieństwie do zapisu windykacyjnego który należy dokonać w formie czynności notarialnej w obecność notariusza w dowolnej miejscowości np w Warszawie Skutkiem takiego zapisu zwykłego jest powstanie roszczenia zapisobiercy wobec spadkobiercy o wydanie przedmiotu zapisu W przypadku nie gdy spadkobierca nie chce wydać zapisu zapisobierca może wystapić do sądu o wydanie przedmiotu Strona ma na to 5 lat licząc od daty ogłoszenia testamentu bądź od momentu spełnienia określonego warunku Potrzebujesz porady w sprawie testamentu nie wiesz jak go sporządzić umów się na bezpłatną poradę notarialną w

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/testamentzzapisem (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz Warszawa - Zbycie udziałów w Spółce
  wystąpić personalne ograniczenia w rozporządzeniu udziałami np do określonych grup osób cudzoziemców osób karanych itp Zastrzeżenie w umowie spółki prawa pierwokupu na rzecz pozostałych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością W takich sytuacjach często umowa spółki określa precyzyjnie sposób zawiadomienia wspólników określenie ceny wyznaczenie terminu na zgłoszenie chęci nabycia wskazanie zasad postępowania gdy więcej niż jeden ze wspólników zgłosi chęć nabycia udziałów W przypadku zastrzeżenia w umowie powtarzających się świadczeń niepieniężnych zbycie całości bądź części takich udziałów zgodnie z art 176 kodeksu spółek handlowych wymaga zgody spółki Zastosowane w umowie spółki ograniczenia w zbywalności udziałów może dotyczyć wszystkich jak i tylko niektórych udziałów W przypadku gdy takich ograniczeń bądź wyłączeń nie przewidzieliśmy w umowie spółki nic nie stoi na przeszkodzi aby uchwałą wspólników zmieniającą umowę spółki przy zachowaniu formy aktu notarialnego w obecności Notariusza zazwyczaj w Kancelarii Notarialnej w późniejszym czasie takie ograniczenia wprowadzić Warunkiem jednak wejścia w życie takiej uchwały jest zgoda wszystkich wspólników których w istocie dotyczy Skuteczność zbycia udziałów Art 182 1 Zbycie udziału jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć 2 Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki stosuje się przepisy 3 5 chyba że umowa spółki stanowi inaczej 3 Zgody udziela zarząd w formie pisemnej W przypadku gdy zgody odmówiono sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie jeżeli istnieją ważne powody 4 W przypadku o którym mowa w 3 spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki po zasięgnięciu w miarę potrzeby opinii biegłego 5 Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem jego częścią lub ułamkową częścią udziału chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty Zgodnie z cytowanym art 182 kodeksu spółek handlowych zbycie udziału w spółce z o o może zostać uzależnione od wcześniejszej zgody spółki Samo zbycie udziałów natomiast jest skuteczne wobec spółki dopiero z chwilą zawiadomienia jej Zawiadomienia takiego może dokonać bądź zbywca bądź nabywca udziałów potwierdzając wskazane zdarzenie dowodem umową z poświadczonymi notarialnie przez Notariusza podpisami Wartym wspomnienia jest obowiązek zawiadomienia spółki nawet w przypadku wskazania nabywcy Zawiadomienia dokonuje się wobec osoby uprawnionej do reprezentacji spółki tj członek zarządu bądź prokurent Ustawa nie precyzuje wymogu formy zawiadomienia jednak z powodów czysto dowodowych zaleca się zawiadomienie spółki w formie pisemnej z potwierdzeniem otrzymania Sprecyzowanie chwili uzyskania przejścia udziału wobec spółki ma istotne znaczenie dla nabycia statusu wspólnika a co za tym idzie uzyskaniem praw i obowiązków wynikających ze stosunku spółki Do momentu zawiadomienia spółki zbywcy przysługują prawa i obowiązki związane z udziałem Świadczenia spełnione przez spółkę są skuteczne względem nabywcy Do momentu zawiadomienia spółki strony mogą dowolnie kształtować zmieniać umowę zbycia udziałów nic nie stoi na przeszkodzie również w jej rozwiązaniu Obowiązki zarządu związane ze zbyciem udziałów Zawiadomienie spółki o przejściu własności udziałów rodzi powstanie dwóch obowiązków zarządu spółki z o o wpisanie do księgi udziałów złożenie sądowi rejestrowemu

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/zbycieudzialow (2016-05-01)
  Open archived version from archive •