archive-eu.com » EU » K » KANCELARIANOTARIALNA.EU

Total: 49

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Notariusz - Poświadczenie podpisu, Poświadczenie notarialne
  okazania dokumentu pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu ad 1 Poświadczenie własnoręczności podpisu Czynność polegająca na złożeniu w obecności notariusza własnoręcznego podpisu przez oznaczoną wylegitymowaną osobę na okazanym dokumencie lub jeżeli podpis został wcześniej złożony uznanie tej osoby w obecności notariusza podpisu jako własny Warto zauważyć że podczas dokonywania tej czynności do obowiązków notariusza należy wyłącznie poświadczenie własnoręczności podpisu a nie zbadanie treści dokumentu Jednak w praktyce wielu doświadczonych notariuszy przejawia się praktyka upewnienia się że strona składająca podpis jest świadoma skutków prawnych powstałych w wyniku dokonania czynności W naszym odczuciu jest to zasada godna pochwały z którą utożsamiają się Notariusze urzędujący w naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie Notariusze dokonują poświadczeń na przeróżnych dokumentach np umowy sprzedaży umowy zbycia statków wzory podpisów pełnomocnictwa oraz dokumentach prywatnych ad 2 Poświadczenie zgodności odpisu wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem art 96 ustawy Prawo o notariacie Czynność notarialna polegająca na poświadczeniu przez notariusza zgodności z okazanym oryginalnym dokumentem przedstawionego odpisu wyciągu bądź kopii Notariusz potwierdza zgodność treści dokumentu z oryginałem Na wstępie notariusz stwierdza oryginalność dokumentu gdyż tylko na podstawie takiego dokumentu może dokonać poświadczenia Notariusz porównuje treść dwóch dokumentów po czym stwierdza ich zgodność w części bądź całości Odpis Wypis lub Kopia dokumentu czerpią swą moc z oryginału Czynność poświadczenia zgodności dokumentu z oryginałem jest powszechnie wykonywana gdyż umożliwia posługiwanie się dokumentem w wielu miejscach np odpis świadectwa dojrzałości odpis dyplomu odpis dokumentu podmiotu gospodarczego w celu wzięcia udziału w kilku przetargach jednocześnie Czynność poświadczenia dokumentu może okazać się przydatna przy posługiwaniu się pełnomocnictwami w tym przypadku zamiast dokonywać kilku pełnomocnictw notarialnych możemy dokonać tylko jednego a każdy kolejny będzie stanowił odpis Tak skonstruowany dokument przez notariusza będzie miał moc pełnowartościowego pełnomocnictwa W świetla art 97 ustawy Prawo o notariacie Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia na żądanie również godzinę dokonania czynności oznaczenie kancelarii podpis notariusza i jego pieczęć Notariusz czuwa nad autentycznością przedkładanych dokumentów W pierwszej kolejności badaniu przez notariusza podlega dokument w kwestii zwyczajowych cech czy pozostaje on w zgodzie z przyjętym wzorem stosowanym w tego typu dokumentach Gdy notariusz ma wątpliwość co do autentyczności dokumentu powinien odmówić dokonania czynności Należy zauważyć że tego typu sytuacje należą raczej do wyjątków Ocenie podlega zarówno treść dokumentu jak i wymogi formalne Jeżeli dokument zawiera określone cechy szczególne np dopiski poprawki znaki nieodbite na kopii znak wodny lub innego rodzaju zmiany to notariusz powinien taką okoliczność stwierdzić w treści poświadczenia Do częstych dokumentów które są poświadczane przez naszych Notariuszy w Kancelarii Notarialnej w Warszawie należą dokumenty urzędowe decyzje administracyjne oraz orzeczenia sądów W przypadku pism prywatnych notariusz zapoznaje się z ich treścią i ocenia charakter Z całą pewnością nie jest dokumentem prywatnym pismo nie podpisane Poświadczone pismo prywatne przez notariusza nie staje się dokumentem urzędowym ad 3 Poświadczenie daty pewnej p Notariusze świadczą również poświadczenia w zakresie uznania daty okazania dokumentu za datę pewną Na wyraźne żądanie strony notariusz poświadcza również godzinę oraz minutę okazania dokumentu Warto zauważyć że przy dokonywaniu tej czynności notariusz nie poświadcza własnoręczności

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/poswiadczenie (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Kancelaria Notarialna - Tajemnica Notarialna
  notariusza W przypadku składania zeznać przez notariusza przed sądem w charakterze świadka obowiązek taki wygasa chyba że wyjawienie tajemnicy zagraża powszechnemu dobru albo ważnemu interesowi prywatnemu W takim przypadku do zwolnienia z tajemnicy notarialnej uprawnioną jednostką jest aktualnie urzędujący Minister Sprawiedliwości Doświadczony notariusz dysponuje szeregiem środków zapewniających zachowanie w tajemnicy informacji przekazywanych do kancelarii notarialnej Wybór sprawdzonego notariusza gwarantuje ochronę danych osobowych tajemnicy handlowej czy historii rodzinnej Dobry notariusz znając

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/tajemnicanotarialna (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Rejestry Notarialne - Izba Notarialna Warszawa
  Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia Wydany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia skutkuje jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku Po dwóch latach od wprowadzenia pierwszego rejestru Krajowa Rada Notarialna postanowiła ustanowić kolejny Rejestr Testamentów który został powołany w celu usprawnienia a zarazem ułatwienia odnalezienia prawowitego spadkobiercy co pozwoliło na przyśpieszenie procedury spadkowej W tym samym roku doszło do połączenia dwóch wskazanych rejestrów które zostały jednocześnie usprawnione W 2012 roku Krajowa

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/rejestrynotarialne (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusze w Centrum - Księgi Wieczyste
  użytkowanie wieczyste uprawniony z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu jeśli księga jest prowadzona do takiego prawa w dziale III wpisywane są obciążenia z wyjątkiem hipotek m in służebności użytkowanie dożywocie ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji czy ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ale też można tu ujawnić roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej lub umowy najmu oraz od niedawna dzierżawę działkową czyli prawo działkowca w dziale IV wpisywane są głównie hipoteki czyli zabezpieczenia wierzytelności najczęściej wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu Dobry notariusz wskaże oraz precyzyjnie wyjaśni znaczenia poszczególnych zapisów z księgi wieczystej Jeśli akt notarialny obejmuje przeniesienie zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej notariusz zamieszcza w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej i wypis tego aktu przesyła z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych Notariusz pobiera też od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją właściwemu sądowi Notariusz również oblicza pobiera i uiszcza właściwemu organowi podatkowemu następujące podatki podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn należnego od zawartych w formie aktu notarialnego darowizny albo umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie Notariusz przekazuje właściwemu organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej staroście odpisy aktów notarialnych z których

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/ksiegiwieczyste (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kancelaria Notarialna Warszawa Centrum - Hipoteka
  2 poz 36 uznał że Hipoteka ustanowiona na nieruchomości stanowiącej majątek odrębny małżonka zabezpieczająca wierzytelność z tytułu umowy pożyczki która została następnie uznana za nieważną w stosunku do majątku wspólnego małżonków obciąża tę nieruchomość także po włączeniu jej na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej do majątku wspólnego 3 A zatem przekształcenie prawa przysługującego małżonkowi w prawo współwłasności łącznej małżonków w sytuacji zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej nie ma wpływu dla istnienia hipoteki oraz możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela Ustawodawca upoważnia spadkobiercę do obciążenia swojego udziału hipoteką jeszcze przed przeprowadzeniem działu spadku Brak zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców nie czyni ustanowionej hipoteki nieważną jednak wierzyciel musi wziąć pod uwagę ewentualną bezskuteczność czynności wobec spadkobiercy który nie wyraził zgody Hipoteka jednak pozostaje skuteczna wobec wszystkich pozostałych którzy wyrazili zgodę Zasadą jest że hipoteka ustanowiona przez spadkobiercę na jego udziale jeszcze przed dokonaniem działu spadku będzie utrzymana w niezmienionym zakresie tj takim w jakim dotychczas obciążała udział tego spadkobiercy Stanowi to wyjątek od ogólnej zasady zgodnie z którą obciążenie hipoteką rozciąga się na całą nieruchomość W sytuacji podziału nieruchomości spadkowej w ramach działu spadku hipoteka którą wcześniej ustanowił na przypadającym mu udziale jeden ze spadkobierców będzie obciążała wszystkie nowo powstałe nieruchomości jako hipoteka łączna w takich samych częściach idealnych jak obciążała nieruchomość przed podziałem i to niezależnie od tego komu w wyniku działu spadku te nowe nieruchomości przypadły Takie stanowisko zajął SN w uchwale z dnia z dnia 1 grudnia 1969 roku III CZP 51 69 OSNCP 1970 Nr 4 poz 59 W przypadku udziału we wspólnocie gruntowej ustawodawca w sposób szczególny uregulował a właściwie zakazał obciążania takiego udziału hipoteką Regulacja ta wynika z charakteru i przeznaczenia gruntów wspólnotowych polegających na korzystaniu w ramach przysługujących w części idealnej udziałów we wspólnocie gruntowej poszczególnym uprawnionym użytkownikom gospodarstw rolnych osobom fizycznym lub prawnym do korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem wspólnoty np w celu wspólnego wypasu bydła z wyłączeniem swobodnego rozporządzania prawem Prawo to może być zbyte tylko w całości i tylko na rzecz osoby która posiada już udział w tej wspólnocie i na rzecz takich osób które posiadają gospodarstwa rolne w tej wsi lub wsiach do wspólnoty przylegających Lokale stanowiące odrębną własność Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego lub rzadziej spotykane na podstawie jednostronnej czynności prawnej dokonanej przez właściciela w tej formie albo też może wynikać z orzeczenia sądu dotyczącego zniesienia współwłasności Warunkiem powstania odrębnej własności lokalu jest wpis dokonany w księdze wieczystej co wynika z treści art 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali tekst jednolity Dz U 1994r Nr 85 poz 388 ze zm Wpis ma więc charakter konstytutywny tworzący prawo Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2012r I CSK 541 11 Prawomocne postanowienie o zniesieniu współwłasności stanowiące podstawę wpisu wiąże nie tylko sąd wieczystoksięgowy ale również sąd rozpoznający sprawę o usunięcie niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Przedmiot odrębnej własność może stanowić lokal określony w art 2 cytowanej ustawy o własności lokali który stanowi

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/hipoteka (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz Warszawa Centrum - Nieruchomości
  nieruchomości sprzedaże darowizny dożywocia W formie aktu notarialnego ustanowić należy służebność np służebność przejścia przejazdu zapewniające właścicielom jednej nieruchomości możliwość korzystania w oznaczonym zakresie z innej nieruchomości służebność osobistą zapewniającą oznaczonej osobie możliwość korzystania z nieruchomości np korzystania z części budynku lokalu służebność przesyłu na rzecz dostawców mediów użytkowanie prawo do używania nieruchomości i do pobierania jej pożytków hipotekę prawo zabezpieczające wierzytelności najczęściej wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu Jak uzyskać wpis hipoteki Hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu można ustanowić na dwa sposoby opisane poniżej Hipotekę można ustanowić w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej W takiej sytuacji uzyskujemy wystawione przez bank oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie prawa i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku mające moc prawną dokumentu urzędowego które stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej Z opisanych wyżej oświadczeniem banku oraz własnym oświadczeniem w formie pisemnej o ustanowieniu hipoteki tego dokumentu żądają niektóre sądy wieczystoksięgowe powinniśmy udać się do sądu wieczystoksięgowego Al Solidarności 58 aby złożyć wniosek o wpis hipoteki Złożenie wniosku polega na wypełnieniu formularza wieczystoksięgowego wzór wzór wypełnienia ważne jest aby wniosek został podpisany opłaceniu tego wniosku opłata sądowa

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/nieruchomosci (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kancelaria Notarialna Warszawa - Zasiedzenie
  przypadku gdy małoletni jest właścicielem nieruchomości wobec którego biegnie termin zasiedzenia zasiedzenie takie nie może skończyć się przed upłwem 2 lat od uzyskania przez niego pełnoletniości Doliczenie okresu posiadania poprzednika W przypadku gdy podczas biegu zasiedzenia doszło do przeniesienia posiadania aktualny posiadacz może doliczyć czas posiadania poprzednika warunek poprzedni posiadacz zasiadywał nieruchomość w dobrej wierze Jeżeli natomiast poprzedni właściciel zasiadywał w złej wierze nieruchomość wtedy zasiedzenie przez aktualnego posiadacza jest możliwe jeżeli współny czas posiadaczy wyniósł co najmniej 30 lat Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia postępowanie nieprocesowe należy złożyć do sądu rejonowego właściwego miejscowo według położenia nieruchomości Przykładowy wniosek do sądu WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI Warszawa 5 01 2015 r Sąd Rejonowy w Wydział Cywilny 00 000 Warszawa ul Nieznana 2 Wnioskodawca Jan Notariusz zam 00 00 Warszawa ul Zmyślona 1 Adw Łukasz Notarialny pełnomocnictwo załączone Uczestnik Halina Kancelaria zam 00 028 Warszawa ul Bracka 20 17 WNIOSEK Wnoszę o stwierdzenie że Jan Notariusz syn Adama i Ewy nabył przez zasiedzenie w dniu 3 10 2010 r własność nieruchomości o pow 1 2 ha położej w Warszawie nr 1 dla której w Sądzie Rejonowym wydział w Warszawie prowadzona jest księga wieczysta KW nr 1111 UZASADNIENIE Dnia 2 października 1990 r

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/zasiedzenie (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz Warszawa Centrum - Dziedziczenie
  przepisy wprowadziły możliwość załatwienia sprawy spadkowej u notariusza i dzięki tej możliwości akt poświadczenia dziedziczenia można uzyskać podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej Taki dokument ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku Ponadto akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić każdy notariusz i nie ma tutaj znaczenia ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy Jednak nie każda sprawa spadkowa może być przeprowadzona u notariusza aby tak było muszą być spełnione następujące warunki w kancelarii notarialnej muszą zjawić się wszystkie osoby które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi nie można do takiej czynności ustanowić pełnomocnika ponadto występowanie osób małoletnich w kręgu potencjalnych spadkobierców ustawowych lub testamentowych również zamyka drogę do notarialnego poświadczenia dziedziczenia pomiędzy spadkobiercami nie mogą istnieć żadne spory co do spraw objętych postępowaniem spadkowym gdy spadkobiercy sprzeczają się to spór rozstrzyga się na drodze sądowej spadek musi być otwarty po dacie 1 lipca 1984 roku otwarcie następuje z chwilą śmierci spadkodawcy stwierdzenie nabycia spadku po osobie zmarłej przed tą datą można dokonać jedynie w sądzie Notarialnym dokumentem stwierdzającym nabycie praw do spadku jest akt poświadczenia dziedziczenia W tutejszej kancelarii notarialnej zlokalizowanej w Warszawie Notariusz wydaje taki dokument na zgodny wniosek stron Określa on krąg

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/dziedziczenie (2016-05-01)
  Open archived version from archive •