archive-eu.com » EU » E » EUROFOLIO.EU

Total: 20

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • ³ Û ó HÏ ë éT 8 7j HX É ëµ J 5Ùd s åí1 n É l l DB HB ÙÄ ã sætO8s âW 8 ÅËþËíõ Ûû8êåz Y ¼Æ Í Ã PÀ 1ð û EÓØ rc Ê M Êd µ O õ t åO z ç Ù X Û Ð 5 HH I D2 Fp¹S ²dg Õ àá¾ 2 8 78ó é 5 ÔB õß ökëT ù º Âß x æ Ä Û Ðyº 5 HH I D2 6p¹3 âÃa À Z Ð fRÕRå Éþ ó n hùZ ÀwÌ m ÏÜÕ ûµu Å ÆZª4 ü Z ÑìÛÇÐ1 ß Å à ökkU3Àix J3 Já5 ß òµf ö1Þz Jl3 3É l l DB HB ÙÄ5 Ë9 eOâ Õ Á W Ti xô ²G ï åëÍ ÃS U H ½ ¾ Ç O È T Þ p4ß Oæ W AÁS Uö òZE 9 V Y 5qÓÔÔª¹æ Ö Bÿ ò MÓ3ïT UbÛ ¹ IfMdCdK ÄD Ì M ¹ X2ùC 1 È È È È È È È È H DR MÜþz P9ª ý dL2 S 9 5 HH I D2 ý ¹3ö q pLdBdJÄ 2 2 ² ² ² ² ² ² DDb Hf äx Ö ¾ âú Ðû 6 2 2 2 â Y Y Y Y Ù Ù D 1 HJ ³ Û ï 2 2 2 â Y Y Y Y Ù Ù D 1 HJ ³IÑ 7 ßöû Éîmw éiÿòu Þ ¾ Ý þx ù ß ÿGëcpü ÅM éûîë ³ ùúðüzõ ÿ E sÐëµ ñ í ¼ ½ ß ïÅç Ý Ï z ùóðòûñþÞý ÿÿ PK s s xl media image1 png PNG IHDR sRGB Î é gAMA üa pHYs Õ Õ rÏIDATx í GuïW Hºa B DFH É6 G x Á6 Æ Þ3 09 ÐÍa æ 3 fïÜ F 3 ÀØ L W5 µª ùwwuOwOÏÌù ßïÛ ªsNuuuU ôtW Q ß óý ìYiÆ Ë7ZyCECé ëµ Ê Üó ÚNC Ê ºKf Ú ççïF c ÆJC BYCEwHV J K BYCEw ÍJ Þa É ÖþÿÐ qúh 3 ù¹ ìë7 ì Tt Ì G i T ì äÏÅÞQ a îP Òc X½Æ ÜafeÕ C W f î ªh Òc ïµíÄ4 dVTß W ðYO7íô4ý³ îP KJÅI Y ¹ äß Ï î d ôYBEwÈ UßÿE mT E33 Ð cVFVpúÈüÂÿzºþ ÂÌ J Tõ¼ FU ïyo çW 6òÿc né PÑ 6Z éJ2½êºÿ þW M Û¼v PG Y YÉSâ þ wÀÔ i G ßÐñY l 8ÔñYG kn Ç È7m ²fíÂÿ ï K Ø Å d M ý Úê V Ítóó ÖoXø ÏTl 7N îÚA a Âò Ì ÈôËW ø Ù ÿ Tl jcº6 ç ç ò ò ºîoä ÒÌt Ó5 6ZZÛ i Ë6ORõýÿY ûì X Qé vH ß0Ñå Ó 37 Hm PÅ ²ro1 õ P íÐPì0 ª ʳEÅ8ròtû3 Û Ùa Uá Ö ùA NÅvh v Bß æN ù 6 CC¹ÃtÌ Tl õ Û Þa P â ÓÜ9¼ÃB e Fÿ² 4PG Ë ªa UÏ Ìú M Ê Ð03lPUc úÙ Ï å ãû þö mW P TU T F s Ò Ì lW P TU k e ÞÛ Ô Ã U5Rªq Iåw MÙ ¾ úçvæ 5 B5èá I Þè ¹ 4²E d QPU 7fQ ÒÜ lS 1 kt OòÄ y Ä ÏÌ7Ù Üëùf ÂÆFAU Þ EiHs ² ÖB b Ô z ëù ܽ ùÖ ØzºB òu ª bC q b 5 NPC H ÂÁ ½B Óyĺõ h Xä ªF í î ô ¹ e I ñ ÙZÒ þíI Ïû ¾ ííñý Ô A ÒWî Ð yí ýRæ å àÕk Òß ½åV W åéPUCUªÕ ï â úÛP Ô Ô OÓÓQ N oX UµK æÆ ïÖñÙBUßïx ÊOÏ ³3 íD ÿ P Ô Ô Íü9G ï ² Ï y k äèé Z ê CUí ¹cÌÏ j6Ûï å ÊO GÙé 2¾ ÄO Ü ÛÛøè õC xÉ üêd f Käd Ï â Ú êéz ÄÌ3 ªv í ÝÖÖGW fgªW ç ËJÊO ÿNIw 5 ÒQ o27 ÌÇ ² ß wPR Jk È È¾ 69¹ ô Æ JGyf â Ãt 1 ËßÓÚ ÿçÚ Ú í ½s Ì º Õó õÏHº ² ßò¾ 6 Û Ù ò Ís j Õ Ì iÄ s Uù ç½ ª wh ä ì 1 J 5 d o äÖQ Ý Ô 6 Û ä ÈÖ ÙÙ Ì Þ 2 òÓ ³ðÆ BÛ N G P T JÙÁ YÚÕ 5 B5ò ïs ÿ MÐG ìmiÇ Ú Ñø þ OIm 3 âàþºüm³êûë U 1 5 n Ëq âÚR zìÎX Úq ö Æ Æ ó â ínÖ 0ãRU Å X B Þp ßèÛ øË4ªj ø Ë f Ù 7 Êï ¼óGxs ª â é ½1 ¹ P Ð EbæSU Å X 2 Q ó né ÿ HC TÕHñ P Äá ÍÝ ìÒâ Æza F IU 5H ÌF À2 j º U óî L o TÕHñ P ÁÎcÝ õ à ªj ø Ë A²àE éüö Í0FR ª â 6 ª â 6 ª â 6 ªáÒn ã E 6 ª ªxÞïò P TÕö þí pU ïvJfõ Ô Ã xÚ Ò 0Jb Ô Ã ÍÁccÃJ Ô Ã ð Õ P ² úA Hê³ äÏS b ß â U ²X VQ j èä ÛH í NßræVfð æÌOµÚ8êpåF ý8è9¾ N ñ Rif ö ÏÛ aXºÐw fð æÌ eÏ lv Ê é ì VÉu ¹ìº JYXb í Ïû Y Pg jÎÌ4 ÞÕ çñ ÓW ²ÎºÃbød ÿ P t e Pg jÎL c Ð ² Tõ¼7 1Úq TiÔÓ 4ÎP u fð æL ß lk ìS e ë M f b Pg jÎT ²c Å PöP êºÇÍúU ªPg MapJ 7 õ jÎÔ w 2 ¼s HeÖS L Ôoä C 9yú 8âðÀÕkZÛ ñ ø M N ¼ 9S Þ LÈ ªìyß c è2ëªC wjêâ º ø PgÈ ôJ¾ ö 8 cd S Ú òÏ jÎÔ w 2éRÅuÿ ÖvXdÖW L û Ä ûÊ k C dñ ¾¼ R 9S Þ9LÈ C Ïû Ý É ³ Áþ t 2 Î ó ߪ A ¾ ÕIqó¾ Ð 9S ê 2Y 8ûw óªúþ SÖÐK tI ûî l ³tß Èv4 CÚ¼ z vj ² P ö½BÍ PÇP I f Y¼ ²FBfýuÈ Cz¾ø øqJ 9èéq ßÿ PgH y ub ²ï wÕÝÖÅ WÁ²lxël Æí T Ùö 5gjB DA 6 ê Ø ÊÕ ¹ úI ½ú 9S ê Fã 2 i c2Öl Ôëãr ê qyÂÆ 9 ò4 U ö û AÛ Iãk²éûÅÝ Ô uD ÐþÑ ³Ìu ë Fÿ Pg 6Ðì 7íÝ m È 2 ð ²UüÁl úÄE â I ¾ jÎÔ Lú ss DÛdË ç úª T L2QÅ Ky ²ç ÚÜ 8 Yê¹ Pg C fÿÁ ù ² º lMnÚ úî m Äá YWÐ È aú½bÛ h jÎH DBÙ B6 2 Ñ Q u è7 ¼xÛvX Ù PýãøGAÍ UõýÿD HÅó I ½ L û u ÇSrªeXijjQ rt Û9t 2 Ò2Ï A 7 Û äýoÈwÜq ÐÓMÈ U Ûµ euIl M v 3Øò ðp3²SÈ öQ È ïî Y 2 óø DY Òm Ü Ô â Õ íü n xÝÔ4ô W 4 æ ãss Ù D 1í u N gDÈ6 Ë Êq å y õ ÈgnÚ ý² fà ìß û ÞJ ºff f Pä U kµ j ÚÌ Q êõkPÌ D ôT ªã8 nRÄ çQè ðë Øî E PgH êÄÏݲ ÚF õp¼uñ µ jÚ o wÀò YÒ ÔÄÖ gÊ 8aØ ÉÉ 0DÇø ò ¼G évd f È U ÁQ ü ³Ô ÊQ ñ 2KUbß½ ô wùòã ÈF fóO ³xB n Xî ÙÆ è6 7 C ô J gB Vÿ F tt jÍù ï Kg mÈ å Û u ÄÈI ö Bû re ¾åÌ Ì súÌ 9s êh ½µ Iæ ½æ h ö e f Óg¾FÍ û1euIÌÒÖ û6cÍæ¹d6ô2ë QV äWlÓV fnß Ø Á Ç ÌìX Ï ² eúè ÉP n M e³tÁ Á 9 f é UÒú q GJ C0 E X ùK ÕK M øÚù Êf Á Á Ïû Ù ËZ ² N õ 8 ² öùOÌ U ý6e³ 0³ I ËZ ² JUÏÛ Q ¾ ² UrÝGê1Úq W ÍR 2 ÀÌN ² âH F KÍfÙ Su ÿ l ì Ì Ñ V v eÇ ì QjulµÎ2ã 3Xd4 HAÙ âÈ Z 3 åf Ç Pv ²Xº J ö ³ Îk4îCfÖBqÆ ïBÙ T e R Z C0 EÊ XÙu av Ej Ø ÕOBÙ f ì Ì ò fv Ø ç½ Å ì W Ñ ÕOB Uñ¼Ý q m ª kS ì Ì Qà ÅXäºWSöÀKÔ ëb Lb 8 Ø ÁbÀ 0Ê ú È ô b6v YH C0 EQ ùù ÿ ÕOA TqÝ Ø Á X LYC ³ d KiÄ Á Á À e P db ŵÚà ñ IÁ Á À ¾ÿ ÓwÉÔÔ hdÖQ L Õ ÿH v f à k ê kõâ ² bÀØtèpëÙ ýæ ¹nj Qh yÞË k dÖS L Ô ïH v ³ëøI8ðdÅuSÓp EÁ 0äGYC TW DëÆ ï È 5 Ø k òæ àöõ eÏ e ̺ê I ú Îü18 m Àíî Àä L Ê J uÕ P ¹ K ì ä µ 0l¹ï ÌÔ ì Vî кdå ßÛ¾ ÆÌ Éó LYC ³¾ d ݾìûÿFÉV W Î èãh v 5 íÙ c Á ffa A È ÆWÅWôi óW wÁíAÜ g ÀLÛ Íæ kheÖY L ÛV ÿ l ÝWBÉ Ø r È È h M of æºÿjÚRÖPË ³ U 1 Àª aæµ GLæ Ð äWë ¼ ñ¾ b Ý Sòè v Wròô hoËîã qÓææ ùqñ n A éà f GPæ Ð Ò üµ7Íx Ø zä u vÚ n öQl ù h âð ÙZ q Èy 3ïE ³ ëÈIß dÒaSñ¼ dV GPg Û0äE ÈÙ ÚN P¼ û ã v ÙÙ iä6 2 Ì ýG i D zåÚuÐ6 à 9è dÿ Á VÈ fÑ H ý b ýu ²³ ï µ UßßGf âºß GK CÄàs vwuÆÝ ö d ÙÊðõà çß¼ U 2 ý øÚÞ 0 Îò ç5 ²CÔ v ì Éq Ó ì ¾ m èÜ Ô ÊS I ZÈ²Ä ù Jê ï uÝ 2 ùÕ ã tA CÄÀì Q ÙK ºà Hs À åê ÈçSÍî Î oÐ kV Ð ïúGÛe IM d ² w 0ãżq xÞ P ø fG Ôú ÐN²áÀ ² ãtð zêì ² ÈV ÇÖÄôÛ ó Ì F ô6 I à lÏBñ d ªÄ óïQYý ÀÐ BÆ ì y Þ ì m ² tÈà U ÓO g È ì ßk âÌ ¼ 0ñUã4Ú è ÿ â Ù d DÉ S bÜ ÅV YjBe ò ÀÐ6 qÝ µ Öhü l v ÐgÝQ Äì d Ù Ö ü ÐÖ ¹ Ø s0O âIlmM öÚ½ Ûô R ÀÐA Èr ð Íò 7 8p W b Úh S i Bñu² ÀPy Õ fbd Ø xÎæ Ö Ð cûòm éó Õkºl Âïo4í Ðm Ý Ë M ²³ Ç Å1 ó b d1 r Ê û ü Ì f i7 ² i ltÞUwbù 1à ¼Ä E6 8 ù b Ìxa1míLL 6L8 EÝ Hu ¼ CB JÌ Ê Ì Pl 4 0q Þ E øþ 2 ì P Gv Ó Ù LÛ Ñw o øz åÕ t ì gºl É 2x æ â È u ² ñusá c¾ Òc KOBq i Çy zÞ È U EåU ÀÎ ÙIâØêü 0tÀHÂò i T ² eúè MÚ ìûÿ â Ò ÀPlEÉu ³T T À G Á  ³ n ÑSbÚ i e ù X Còê SР㺠h 1m 2 ü5ZÇô kb cL F ÌFy 4 0 çv3 ø óy2M AÙP àÁo ß LbI û JnKÏ3I2 é Hd þÙ í z v Ì Av Ó hbúè û ä XsZ ª Üfb ïàGÛñ v J ² MÄ Vi4 t Ù º ÅuwÊ41p ÑÓuÊ û cÊ ü fY eckÚè µt uá o w ³ Gx 9ÕúØ nY2 ì èÖ d 0m ì ÈO å 2 W È ñò k 0óàPPv î n äÐ2Ôí i tL W 5ítÈÄJ6¾ NÜ L ÕÛTO7 ÔÕUÎää Kº øêySâ uld 8 ð 5dk üL Þ Ù èb½ òAì q² ÿHB 0½Áuô M E l ë ä ôt Û2Ä õ ÝNÞ7GY ÒíLÈ R gÎÀ EM yÓ EÊô ä Ì h I òÙ d NÔ 9ð Ûû FÖ í Å Û Þà c33 2iKÌ Ýñ² ä ÀL Jî igBf Ë6 ÓG L J¾ÿÆ8öR ½ A 6 ë bÆ6MY Ôí dÚ ÙÄ ìyWê6bûþ ²î ì 10 ç kQA³ Æ vQòÛ eØ AåF âH mÏ 8³ ot ño S ùÞH Ø üüd ì a z ëPö Ì ù 6 8Ë ² ¹Ú øZñïd f Jî é C ðç6vHâÄtÂôÕ ³ ÁªëÁyÊ i yü H Ä ñ Wnï¾è ì NÜ öîo ³ úZ qí wÙ ª ¼ Å ÈmA f ä dÒ ô Øh Ù¼Ô E T dn 1p ßå 7 Áä v1eúë ã dCYV 7 ïG1 ã û 2 ë½á T Õ Mä55r 8 º Ð ë U ø CÄ uXd º õ iq í ÝS 0q Jox 8 Æea kµÎ2 Ä úOm m b f f³ë ½ ÙKÈ C vQBql Ö P y6 c P I W 93 µ 9z ñ v N ì KÓ ðѹ p ß Ù 4 h7 d â ß ÂZ NZP Õë 6mÌ R l ØB ÿ XB Ò ÿé² Õî Q v Ý l 8 qÇ lå ÚyÞ d HÂÿ n bFñ ä H f ½ W bö w Ì Òbß m ê KréYâ ¹ ñZír u ² Ä u Î ìl g½ úD æ aB 0V I À irñÊU Ü ó Ö ö ÛÙ Oí 4p x c J ³ ìl d 5 lm D Û ää j9G µïAC E ì ó ÏBö 4p x c J à êt dËtr4âzß ÜæLá 5ª b ø ß I t Wx c ª ¾²g hÒ Ðz Ùwx c ª RVî кnz õä Éöºý õ 5k ÿË Wï jÝØë Yý 0Ö v f à 5ª r ÀÆ ÍsÉ Åê ÙËî N8Q hÜ d T6 ây É U ÙÜp CnùjïÞ Ú Vë ²f  O ÃäOÁ bâ² p Èc Vñý l ¹ ªï µU ý ¹æ q ý m ìº S ZðDÀ0Lþ N0 ò r K îA µU eÏû ¹æ ÒììÓÐ ÄäìûdÊbÙ É âOÀà UÏ Ê5 ûþAra Hb2u j 0ÄdçwÈ 7 íÐ 3 Ë ðDÀ0Lþð Îó¼ Q U ý ¹ Ô Q ë8 9Î Ú ÅX³yW2e ì O Ãä OÀb sVÁ Èu Fí ÅØääÝ DöZ¾ü h Í È Å x x K ß Ê3 ùþ3È U0 öIt ¹ç T¾b ï ÌX ø aò ÖZâºO e T SW ߺ ø QQ¹ àʵëZkö õbz ² ÌY Ô 6 êªxÞ ORñý 3 Á Ó3 ßÙl LTÐ f ùÝÍ û 9ÎKPl ªçÝNæ jG È U Öß ² eßÿ32c Ò Úºnz uÙªÕp ÓDN á d NOß ùëT ÝdÎ 6 ÜciÜq bòõM2KUâËÂÏQyÖ î P Ö0 Ãâ C n Þ q løÒî½ l ø à OÀª ûûÈW äûÏ sÖ µ³ än ²ç½ Å ¼ ³Ô ç ² ¾x x ae eN Óº á ÕÜ c 3ÈOgÌu 9k ÚÚ r RÅqv R O r P q kµÎ a ³XÅ N rUwäkË ý aÜ0î NÌò ÏäÐÉS täO òævTï0ä P GyE ÅBÈ Q Äþ 3I M ö o m Ðo 6 a ök ÞUwa9 ÕìÓû 4Gñ ò ø ÅÕÏû Z óÄ zYw öÜ Nq Ö XÉqÞ ê Õ wnî á o ª Î 5 O 1àëv Rö¼ S SÅq¾ Í Q ÝxãÝÐvÛ0 01éªxÞOP ã ó cSS ÈÛZ Í ÄþÛ b E i¹  x È bâ N È7 Ë B seêc Ò Áæ ² L Ý à ò ù à ùeNÁ ý 4 Åe òF TG ²ïÿ ¹ q2 î Tn b Ç QX m e ò TG ªëþ Ìu Kê 6 Ê ès é ràñ Ûq o ò ò Âv5õ Çß lÛ c Égw M bê¼ Æâ YL4 ü à ùeN h JÊ0LÀÄ ä n ò j2ÏOòç Ïû Ú ë h¹ â8 Ð ØBa J ñ Í ú Ôl Q½LÆ Í È 7 ÇAÛb øRz JGðD è g ü ½ªv Úî0ä½dä â LÀÐÀ 6E ç Íad¾6PJ òØ7ç kê Aå  Bi Wä XÜ X Q kÑö Qq ëÉ ¹à Cl Ãô ô Å1A QÈ ÑP ù 7³ Ö 8 ã ß¼ Û ¾AØ bó E ç êº E J b òo Ý NÀäû Ñö N Mr ¼ Öë Du SUÕqfQYeÏ Òm Ð WµV GÛ E ñb ÚÖ È 1i krÁ A È ¾ÑIO ÉM Î n ý xÍ è ãßçxÐ7 rûPl F ÆÁv ò ã 7 xåïÐÉè È7 ß Èi Vñ¼ch D ̳ h 0q2Ù Ó ù 3 Bu ÜRSÅqþ N ù Ï vð m D Òm Ò ì¼fó¾h m mÿY 3 Çä z ¾ m ä yîæè µ6 2 Æ ËõÚÒ dî³ òÍ çÎÌ 0ä äÞ ² 01Xþ m Ä âÕ n AuAè V òm ¾h ã l Ôg ñ ó õ Þ AÏ ï B ÖK eæÍ C c Å ïÃzÛlôS ä LÀâ ù 6 ȵKÈÞ MÀÒ ê Ca J Ç z zM ²µ ÜsUØC Kjµ Ù ý ö Ið Ãn 0Z o õò ý0¹õ x È n 8 y ZÄ þÈbÑPÅÁ Ô ËgÄýi2 Þ4 Ï ¹ i ôa j ë Iv ýs Í ØË v 4p 1î8Ï o äcCÞ 018 C ¾ ß ù Q Tõ¼ÛP L ¾ßÛ Ó7Þx7 W á dÕ do ¹ç 1 VþtEf B 6ä û ü í u s  4 OBuA Kï A ä c²Üïíg Wq òµK N ¼8 v ä Ñ6ØòÑ hÍZ å ôý GEJ 01Éx 4 YÛ ùÙ ç ìyßEÛ Yêû 6K m ê Ì IL v mJ Æ È ùØ î kI³y T¾ Ì ½ yMÀÄ8ñ T¾Däý ª Ü Fb O Kï A A ä ¼ê b Äy O 67æëÈ XûS 7 wÔêíû¾PÙ6 Oa9 Å Õû À8I ç rL î½f  L ýO4h ûo k ¹LÀ 8 Êõú d K Bb2úG d ò O öÕo Iä È rÏNâ W ê ülÈc VöýÀuý xÞ É d C oUÈB â ÅçÈ 1 y1é o ú ź òéIT ÿ¾Ñã Ì û i à bP WAf ÄI õ ô² ª üé Ì µ 7 ÓH È 1 2 çY mÈz Ê zw êûË b Tu À aã y U ë o ý 0 ú¾ lûtßW ø X à Wlß èUIýæã 6Èå PÌ xÅöè s Lø A ï f C ð G lÈr Nö Q 1È ³ Dá öË í ¹µÄ ý X 7 x2µ a pM AÜ w T Bô öâ B1lÈj VvÝ ò b ð 2ëP ² î Ð Éå ÐöëT NæÖ Ûwb ÿ m O 9 N z8AÛ ¹hÅJè wRÚ cÉ l 5 ü 1 O F Cñ xìúd 6Ï 0Թà æ ØBñlÈd 69ywT b ë M Päc 8 Ha ÑÆÿ m sêõKQ Ø Ë èÈ4 P ³ V ÔËJøb þ  Yg m 6 k 8 ãDëý µ ËäDï 6¹ 1Eå E Ìj ùæ YX R Î æ 5 1 t G iOÀÄÉþoP9 åËÏ S ë ùÙBa oþ m³B Üc Å X ²ç Ì Å Ôl J z ¾ T C âÙB z ý ÅW Y âøø Ð6ëÄ è ãéÿ 8 2 SðD 67² Ç æÔ xO J W ìG 6l ju y Ò æ xòÆ 0XNÀD êÜa k ä üó o B 6 5 ïÜù ¾Bì d ªE33 k AÊC WÇ gg S i G 2ëI Ï H ²ë NTEþOÉ4 P Db µ ä8 ÓH Aø îá ï m Bls 8ÇkµG 8 À à lÖ È B ÿ8Ä GK â 4î À gj ¾i²Çry EÒ csÇb V ¹ OÙ o W òÜÜUº½ ²º ÛÅ XèÏ b ûåÇ V ² E¹ Ú EÜ b Dq cÛ É g ø6 Éö õúËQ k7Ü 0äOÁ V oP Á w sàÓ Këõ Ù V ÄÐoßbòñ ² q ²ç I Ú Q Çê î 8 1é¹ LS Ç Ç ý GG óT Ê a 1Áù g 9 8 ÌcKLÜB ¾ eljj Ì ý Ú E Ù FjÜu b ºðD 3èÄiò Iè ÉCÉÞµø Ûwôí ø ìÝ ¾7 î2 ½r w ÆW à bUüõÍÜ É XÜ Ä òæWq² â òÿÈ X Ñx N8 È E 6 D¾Y 5 OØ m² gÚOV Xq Ä H JèYeÏû üi s å Ä â Q ëþ g Tn ä ûú r 9îû Su ÿ û Ù z v ýiØ º ç Ä b Ù B Äþþ D½ æ zÒ¹SS 8¾ In Ïq üMÈ k t úm ¼d ³ïøÉØ üÁl Æ 5 ã1ë7À ³GæaLf8 õWï m ù G I¹B r T êð Åb FGðD0 È ÒÊò Y ²õÕ½û 9Lï Øw uÿ Þ 0Ñ Uÿy Æb X x Ú¼iz rÁÍ Z k² nä í5 ÐþL ûó ro OÀX kt O L r W ñ4ø ¹ wOÙaQßuû ö¼ìC e vñ X Öè H ùc X Oòisͺõ u L Ñ ùÂôgNnj Gq ÁZ1ÁËí á Åb à IDZË ôÊ Wµ µiK Î5 Û 5qðp vôXkÏñ í Orý Ûåç b ó a YØ mïþÖ vîj½³î ³ykf Á36mnùQ ú púÌ Ê 4Á ⺠ÄvÜ Ê1 å X GðDÀ0Lþh U ÿ ð CÿKîÉ59yw ª Æ È Åb XI O Ãä x RLÄ Ð 1 Zêy R ïù0 X Õ à a ü MN ÿF ¹ Üh O ß 9svÕ p ì ÔKp ² H õ éJ mîÜÝt H ¼ r ÕÜàâ i 2 këé µ R Ì Ò y RÛ Á 2ÓLs H D ÚËÓJ È Õa Û ùüktñ RÚ0 Ľòwöºû ùÿ 4 ê E H Ú e½ ÅO PPê NÞ ËÍ W gZÅ LóNn0 Aè1 ÒÉ èîN Ë ÿ żÐE b õGî OZÖ Ó v YXíµ Ó Å S ÉïgæóÅ7t ã Á V0 ²èø éév RÏ É Í 4 ßK a FÓ ÙE1 LÇ À ìõSj Ìà oáþêæÊãHçr ÖÙDSE Ç 3ÍnL ù s A gF õñ Ló N ³ b Øwá ã àºý ô½ i0 ÿz ÜJ îö ÆÆöÒ9ESA Ç 3ÍlL q mÆ t N PÎiiÓ òÖD I EÁðp ü fà Ù q NZ j lSêa ì À½ 512 ÒÙDSA Ç 3ÍjLf u ßr ã Ãø N ½æÎÝ Ærup 1 è LÉ ëEìnY JC c93 ³ W g Ñ åóG ä ý2î â K òYÄ ÄKôv v9w KÃZ 0Íï ¹zÊIYÖ t ÑT ñ àL³ Ù ÓÑ Çuøe ã Wóå cÒ áH æǹëDà ê aYm u B¹OVÖS ê½U M q Î4 1I Æ Ò é Æà F ÖÉC í r âJ æu²õ LDËy kTD q ¾ e trÑT ñ àL3 T6û üÿå û 0 tòÐ Vêd 1 ý Üu ã 4 Ló0 Î Hg³ÿÐÉESA Ç 3Í LÚ ã IXqK x G 7ÏÖ Ìö urÑT ñ àL Ibpð tä YÙì èJ æ ñ í B ã ÏÑÙDuRñS i Zî ÙCg LÓ Y ýåÌTê ¹h ëx Ap ÎÆ OÁ xÒõÜ Ô ø I tKöîïß g ÕI GÞË Ð ÃèÒÉ Õ ÂAl Ê Mü W gbkLÆÆöJ Ö sÄ XÖ êl 9 m úâú Rêë K ÏÓ E c ã Á i ý ØÎ Æ Oæ è ½ eà Z cw RÍ0Í sm 6 hÇc 4 Äu¼ 8 Wc N Ye î 5 ³ g r¹ sõî E µ ïè þÂ4þ ½ ³Vg IÓ Sÿ R ÓÜG M q Î 1 éLf Î SJ ÉÕ ÁoÛ0 é ö0b Gý R øÒ¹Ü uRÑT ñ àL ðsð e î R hÙ²½töP 2Í aL ØzË 3 ã M Û u w Ê i 6 J S u N Jâ A 1 Ï2i ûÒ 1Éf Ä ò Îr0H ë ü qÞ ÍAJe³ u È câ8a È fKTà ã Á R ÄÀã¹ M9Q D ÿ iÓ ³ Ùl  a ã 7 4 u û ú Ï c ïÓÉDSM Ç 3q3 m¹ÜÕ¾ 2 2 ³ ë8 ¾r L ² Î ª pÞ CÐï J Ag T3 NĽð7 0ÚÿN Ö tRÑT ñ àLì e ²c cR ìék eýBç ÕA Î¹ß A0 B Ú ÁýY ø ëx ApF Ú¾ OÀ âê Kü Þ àºø ÔS é õ T ÔÉDSQ Ç 3bLxÍ öçê OÈ OWêE Ây y 1Ig2 GZÝ Í ðï iÓ ¹N â A c a Çru 2 GurQ ó y 1ÙK uÖÈ Ìf y kC û ââ A c e 빺ÊI f N ª à ã ÿ ÖÓ3Cç LhS S7½Q û N ªâ A c ٠ö0ÍÃ0Ðoá Rÿ j 3gW õ h Ü b ã Á 1 ÆÆöâê D I 0ÍOÁ ü dL VÊ0nA źÁ mM Æ h ëx ApF Éd ² zÊI æEa ¹ sï ÆM È ºñï 3d a ëx ApF Édá øÏ åÌ ÐÉEu Î Wåup bc TêÔ e s ðï9 L4ÕÅu¼ 8 Ædgím Çâi A tFge³ è ç VÆ m I öáþøS N êâ A c²³ Ñ ÁÆu Ôàà Ù ³pîccLftuµ ú eÝ DbL bLvVZ ð ü Ú0 ê ÿØ i Ô uâþùoʲ ÒÉD 1 1 Ï Ë ò þ v ovh ËŽý 5 þ ÎT7 3óùÃñ ÜÉ D møû ¹ Âõh 1 Ø æô7 I ûú S D ëx Ï Ê NH T ¾¾ 7ßs N SÝ àI l¹ ¹Üé ¹ µh 1éèØ c çèT Ñdq Å YÆ ÚS ì³sò ej 6 Ãðª S inàêHærßHô t2 h² wª³vË öu¹¼ýü Ù zªsÔÂÅv Úuì¹ Lec 6 w ÚÊ I ë7 ÁÁWéä Ædzoï O ü S y N ñâ Þ Êøæ ì g b n n zæ ì3 Ûçv Øç ôÚç ³ í í j 4 Þ y ÚuëÐ kLèm e Æ W e N pM bL 1 ò ï Ô fXV N RJ ßÖÓ3Cÿ Q³ ëx 4 âc øFÉÁwϳOl b röà Ml۪ŠØh c záâÈ ÖQ Ûß Ù v SÕ Ì4 a x R òù3trQ ëRwc²Ogç¾ÜRr ÚÇ J vß 4Íke ë ñN h ɵVÎ î¼ùì GÌ h ½ Ǿqp ºi Û zÐ f ý öÁ ù Ç PZ ì 4 ³ ¹ÜÛ ²J ã µ Âu 1I V öÎi Ì Y í P Qªc Ëz þ Åu¼S ÄJAÐ V É GW suÇ GsÛÐp1t w µðr ÙÊK 1I ÝÞ i b º t â R ½Â ½xl W³2Õ É ¹OÒ4 àÊ AOÊ ¹ Fµ 1I u LÁæÊ2aVþ ÌåÞ y J TÖ ë E 5 Õ Þ Ù O ô6 É ñ õ ìwu ç 4ùöÝ í bâ 1Ù PØ LË ³trQ ëS7c Cp C ku P Êç ñPl å Hó EÔlâ ÞV oízv  X 2 N8 ë yu M ýñÈj üfbª a Ö e è Æ F úUeyø ë4 fÍ ëªÊz8P Üã ë f ñ ç ìµ a0 eé2 éxk ë M zÈÜÌ röÆ íÉT2 T ÏÇ 2 zu Ó0 ÐÉE1 Q ò É ûç vÙö IÓ W R6Lõ ý pQ Äu¼Í dÜÀè Ó uØ k ndS РʵL ½ e q 2WvÜ JÆ e ÒdÆ î T Cá EnL J RêQ ¼ õöî Õ d ÿ 1S 0Îÿ ù BÔ â ÞffÞêñârUn0ô e Ë ÿ Àt eÏ ôÀrõ ª ý ìî ý ²D8ÞÂu Ô 46 Ìë ¹² u NV î½w RÿáêñD e³²i 3 ëx ëó â ýÜ èÅ7 Sð ÞP cÏfÎ ôÖe¼É O c ã1Ìå a b H I Æä Y V Y 3 èJ n q o³AOîß Uµ V 42 k A 1 Å Cç Môæd 30 L Ô Ä ÔÉE1 UdÆ eY ë¹rp ÜFoStÒ Dodp þ i˺â ñ6 Ræ Õcì ç MÂüþ Ü j0h 7B Å íÚ ò ö Õãlyq þ ä6 A y N ¹pÍ 1 ³A V If³ ÖÉ m ù ÐgÇt Äu¼ÍÀ ²F Ç n e pÝ Om ÆÖ Ä 7 è gË lLÚLóciËâ èÐIEM H IB ßsùqï Õ a Têq Ð ß ë º Q³ ëxãÎ T P jgË ê ½ yñBÿ 9 Ú7 Å4ÎIË ¹sw 1a7F ÐÉÿ ÃÙ µ ë º1Aº eÞ R ãt²H 6 usà Ý ûõ Äu¼qæ  ûÈ s Ð W P è È w² pÓ FÒªÆ iYïKY Y RÛ0 ê øÆD ß1y  D lJ ó ú ûu Î j6q o Y 0xÚå lËíþÛì oÜl ÀÆ óc8ß É lö äÒ Qê þþçéä Æ Ë Ò uw u²H I 7T ìñ ã EÔlâ Þ8b ß µ³ ¼8n Ø b¾ ½ Xµa Ý n z j ³cyqNLe 8 Fv þí Û ïXa oÀþz¾ k 8 k6ßÃÖ 7 g ð æ 6P X Á Ó ZÑ Ló íoK6ê xÆÄ iÙî Ê Úô ÃdÛÜ ÖÂ0 QãÚZÉÀºø¼5i5c2Û4 åÒ HZÖMÅ DM P I f 2 Ê ¹ÜÛt²úÊ wAýswj R ê Y Ç n YÍ T õg ËS¹r ä Õn ØHÎíî u gåÐÛ Ë¾ 1ÙÇ4 M ã LZÙ0 P 5 p C1 ìü úÄgY NÒ Ý ïî0L hK M õõI¼ V ñÆ Ú å ù Ø ª P¹ NoJÆð ÊÙG Xþ gèÍ kÐ A 5 rh ͹ ÝlþzÓJÆ O àþ Ô xM G 5 e ²¾2mZ î 4t NÖ0Ñ e ïþ i y mïªÿYÔÌâ Þ8 ó ìíg JNëXno t O Ô þ1 è Ó Wö²í ûÄ I Íý HZÖc3óùÃu5 cÍÆ d öé i ÒI e úÿ Ç c J x å âê çT ieèíÄ µGêh ú MØ cjW âÒ 1IçrK¹ Ë Z TWá ÖdL f ÉÃLÚ t q o 9 ÜÀT ë N üÑS zßʾº â k ùD ³ë7 eÔ V0 Ó ãm pþÎý H Õ Òäµ Ú É ¹t O  ñ6 3 V R 3 6 þè Kz çóÝUCìù Q þ Ó๠L¼À ôn ¼ kYµ1IæroM Ö O ø GhÒ N ãm ìçù Çñ B êJK àc f Ð ½ ÃþtÖ ¾1ðûù Þ0 ö í öôÚG ú 2 ìw ¼ÞR ãJÇÎå nL Jn aYmºxQ ³ cBË ñÿÙ¼33 w V ÇÛHhÛ n0 3Ä Ù 0 ììÝ í 1èR 8 aCÇôµÜ ýÚå E ÍÕ d Ð 2u ë Yÿ 1y Ë 5¹p 2 Y Rà ļX H QP 5 oKî ö Ml ÕrÜâv îÈhñÓ Wg Ø å Åóv æ D MvîÈj à l½ Þ W WIK ¾ µ pM ÓçÀ ü û zpðåºh q o O oô Ê ý õ þ Þqã æÙ È á þ wo H Ãá5 C ²Êå  üB Bi bÚ Ã 2a Ð O Ùèí ÍéàÊ ã û x ¾ ÂÒ U 4PÙk ËÇ Ä ïk Å ¼ VìPÈz27 ÙaCFà ùA ÆT 6æó G ùyåP 4 bLØ Æ dL Û i ÇÓà ܹ O 9 îî 26Bû âîÂM ÛÞ ÔÒ em fLp¼ J Æc Ï H ÆV ºªú ëx 7 ñ P É ÆçÒ àgNÉdzF c µ 6ôãÊ sá Ì â ø1k 6ãÊ Ì Æd Ä 4  I Ë T ¾OÄé¼ M iL vOf³ ÀSýcÜq ¼1 Û Ìà è Âàÿ ÞÊèVD ã z á w 2ã K píß à ²µìW 6 U ÂÅ v reUBs üå ºt ¼vB¾ xÔ ª 1 ñ Ï à o3 Ùâwôz Ì Ûzzfèæ4ThOk zC Ï Óñ ý V6 þþçáþþ wÜõ çu ûpå Co m lþrè r Ðg zK ÆÖûd ü e e1 y 2 óB Í Ï i TV Ý ½Þ²Ñµ bb1G ¹ à 2 Ë í Îç à ³ õ H o B Z ²Ùùl h c2gÎ ø ÇÄ j iÃx i o Xº á ëx ä Ü ª ô ËËAOî4 z Âå dáØ y QöJ FÇ Z üÕü ç ZuB æj5 4é ZáÃå d ý ëç3Z Sa 7 4 ÄÙ Ýu e c êd h c 0ÍË c òzúä þ ìp hâ õEÔñre æd øOÓ M Îà æÛ 1Á½ vý m MoLl ã8 z F ã õµb É y µ Èìpù ù þrèóÄyU A h ¼ K A ú j ªOH Þ0Ñ1ú n7Ïã3Ú ¾ ñÂË Ð 2 Þ 1If2 ÅÓÏS Gá 6 ½ úÕn çf FK u ª Tê t¾ÿæêñ bo i i d 4 j 1Áùÿ º oZcB IÒ²¾É W Üã ë Õ än VÓRú R õ ñFÅ ô½ I Úõl r Çg æÇèÐj L Oæ ¼µ³ ð d ¾9 ª C3W óã îo NñùéËÓ 2c Þ x E ÉìBa À ËiVcB B0x å íl îõ  ì³H xB½P V á LóÓº ÚÅu¼Qq R 7 í5H sZÚÊ SÎ Ù¼ Ðç 9drªÙ Ä ý¾ áúÜ ÑTqõ9AoZ W Û Ø 0ï I ËxÅ s K ß C qÂu¼QqNW ëÛ ô W ð L q9h¾ ÿ ȲyýðíUCÅÏ ¹µB Ý mhÄ5 Ûáó Ø ÁôpyË Q T Æä z f3 ß îX ÂÿKXÖ7uòH òÄj á8 4 PØS R ñ àÁåbfLRùü pmÿÄ Õ f3 3Úý Êã ˽ æÛè Í çï Qj Õ Lmâ Þ xÉ vv 1wx4м ÏB µ õ½RãµËW e 3¼ ºÉ ô¹å² µ b JKk á² e W µë èqe 1 cÏ 1 Û Cñnê Ø ÍdL ùV îß ÛËø ãr a vT Ë yCÂ4 ÕÙ ñFÁÇ 2 K S 3 1ùÁð ïÕ åò e Û ÂÎU9èÝ 4â 9 ê ÇÊ dóWòV f 1 ÉÊ ¾r vÈû Þ açß nLðcïç j ¹1 àR ß µA o F Ú h Ê Ð ötsuú Æ Px6îù l gc2½ w Úv îrÒ ùÃH ùùT Ñ áz i êìÕ ëx à Mñn ºÜË ù ô¾ Å À 9Ä 3F h å Ç ÿÉK Ùë M í²Ä ÂÚ Y CáäÉxpe jþ Ìý Ë9rá Û Á0x z ÕªÆ e W ý TK IR Q Í Ìîè ³4Tú ü N ÑÙC ÌÚ p T 9 Æ òEh û8bkL Ñ Orm i 0 é Õ ¹OÚ0 ι g N Ç a î5ë r Ãæ gór¼qygq W qËÐ ïh åøÙ V py9 Ü Ì i  wã C öþw9 Á fq q o9 ç rª W 1yé ö KÍk Æ mtt ½àñ Ðç oT æÄüxd5û7 Ð KúÜãª È yìïó 0 µln z Ú r òG q3 DNA ÖJR ù³t s Î aP emÕÙ å Ãx SO0b L ùñ iÖ ú nÆ æ qít µÎ á 7 Ôï ²àü Ô ñF 1 A Ç ýò o8n P TÆ æ ¼yE ñ¼ù BYJ Öê Ôº8 Ç ÿzí s G Êýèà 6Æ öç0M T w éw þP IºP8 8 6 Þ Áùa m 1I Æ ÚäÏ õGZY ³ÆJ ÁA à à R k 6Âß ½ù ão 1I Ðf k J Îfk L R q0ÎëR í Ýïa4 ÐY ëxÃækùBñÍ 7 á H 7cBó6è Ï ù c A Mdåòzá È Ä 8 A ìVà 8 ÇÊååèõø Dç 6 äò V ¹íetbû oÜj Rc ˽ û P üoS Aó6 Ôôݺ ÂqmF ý k è L æYº X ú O 1ÁSéÙ0C â þ ÿ 1Á áôù ø û æ øï 1 Eý c Oè mB 2 ¹ W l Æøx 3 7l 4ÌbÌ nP Ð h ÏO9 Ê ¼ É ÕãU Ñ ns1Êyõ² EÈ NïXî ¹ Ĺ ö sièÓÓ 8Ýg o  â Èß6 1A ¼ û 3 ûúÜ qÏ Z B ÕÐrcÚsç dN ÛÝc h Vµ 2 óZ oéì² ª a f7 Sz ùq³Tn ½1 ¹jÕI8Æ qmñ ò sÐØØ ºÈX Oùw Æ O 5í¾ Û0ør z NR þ ÖÆ Ôå wÒùÂñÝYz B ÅÚ ¾ AÕ À ñ 7 I3ì üÍÁUö z ìí³ ÓnÀnqG¾ èg Æ ry h c4Ø i k 1ùz bÀ ª1Ù¾ ï VÐ ªsî þ ÞÆ õ c kG p Õ ÏOAT äg R ê Êf  X ÿösZZ µ1Á ñ v 1 Â1MvEQ ã ºÈx Æ Ù ßé xØú ÎU 7lhà Ë L Îèm ã¼ vÚÑ7hÜ ú ò ûê ûñf ÓZÐIv ÿ c Áë ÓIo î èÇ YQø x ü F äÚÐf Ûp ÿ ºÔx Çêçs ã Ãx ÎU 7lhß VVPHø Q¾ ÁÔ àÖ ³ Ö ÙÒ Þ ¾ 9 tN òë MFþ ²Ø 9 Ù 2 l ç5 çeíK ¼Q 1 ľæ ÀÀlsZ ÇÖ p Ä ëÇ ý VÙTþ Í L o j IÂ4ÏÀyØXY î MïíåLk Iq² R ëÇ ÿ8 Ë5 Ù áo 4 V Û Ë ïvã Ð æÎÝ çõ íå Í sU ã yá6 ó ÅíÅ W ¼ ç Øx ÓÛ ¼rhß ËjÝ y ñ Í ²o ô s Vº h í Ìå tº ûØ ê j c² 6 Îdfê¼ 1Ù Û sû ú1p 2M é à 1QÊ3 9Ò L Yükûª Ï e æ j áo 4 8 n Ü ø ÎûäàvT a zý Ô k 6 þ ñZ í TVg Ç n çîyöw Esû4DT ñÞ q f Þò 2ÎÇ ÏÕ ô ðú àúø C ñ a 6Tñ¾àê Qëdäj à àÇûYöGÍ ëßèä ³N ÒÄÏ E áêÆ qÿ Lf r w I gHúé4O b ³ ã ò K ÒI 1Iår ÆqpoÑ ÞU ÙNÂßcgLÐÖùtî ëF½ Cp Ïz¾ ÊËé c q k üæÿ ¾ê Kõâ Þ p3 Ä Oð Æ Vú T ¼wíæ ìÏ d ÌJÞ Ó úÝ Ç w Á º A ßÎð û WF ÈØ ëÇÕQâ K òf j5 þ e p l tt ¹ ½C Ø tbïA mÈ ã a µ ÎH õ Ê ¼ üêiLèmQ ϲ ã ÿ Ê É î Ù áïñ2 ½½ y Ý ¾ 3þ c q4 cÒÄ ÜÿJ FÑ 6PÄ þ bá1 ñ qLî º X Ç a Od ÇÁåõbîÈ ëòær ØþQ 1 P ãB6 Îå óA ½½ k FP¾9Xð KÆ Ë j4 ³Ù ã v ô Q ªó²BºX ÄÐÐahw W ívJ ÂÀ Kã ʼfZ º EÇü í è¼Ð¼ Å Û iYÿÇ ÁâÑÊ åB X ý mÒà ï e2 éd 4ñ2 Ùì o 1Áµ õráÔàà v û N 7 Â6 Ô ûØ ªC Ï ò¾ç Pºo j ÔZÉç e é Î Å 5 ä y Þ ó Û y ½ JÐ OeM6 Å Æéè üExE àùù iãcLhI e ÃÕI æVà x Kã µX XÃ9 7 ËuÙ áõ ¹ apM Mó ² BÏ éâaLp Ö Î Ò d t 1 ¾ xò5QÊÚ PØ þÆ u 5 c sòx Z ê è 08þ éìU á eíNK Våh 3mb z çà L à êS ü¼ ËúsÒ4 Õ x 8 q Ao h gzl O¼ji Ý Âvüôé ª èñ û úÜE üö Î5kí ìµ SFo ìt O ï ܲ J t0è 6p D B ÐÓpIÈÛ0c ræâ ùÕ5J IØWõz2 Íç ½mÑÅ4 Ô k ÿ ¾ G Ç r ÿþ ê L ä ú ç ó æ N þ n5 A 7 1 P B ½ ÑÓ Ê0 c ÔIY þàÆD Òà B p çNó¹D i ãcçaáo èdÛÅu¼Qâõ È ÃåÜ24Ì WÉ zzíu ïaË ùPÀX µ 8 9mYG1ð ñºå ö ÈÂà Þ¾â Uî ß 1B áqçèêb áàÊä ÒPÅ7 9µ t y qå CÚ Z Ïhçû âv Ú Ð½zàeLð û tt ù Ñ 1 éú ÎîKÉþþCpÌ ² à À½æ8IÔ PN ÚzM R såÑÛ ùI Ô

  Original URL path: http://eurofolio.eu/wp-content/uploads/2015/12/Appendix-3.10-Combined-Employers-Questionnaire-Responses.xlsx (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • dariusas | eurofolio.eu
  In its presentation Carbone has briefly presented the structure of Euro folio project and its development However given the deep interest of the audience on new tools for the employment of NEET population particular stress has been given to the Euro folio Workbook its contents and its functioning During the 45 minutes workshop following the presentation in small groups one of them coordinated by Carbone himself the participants have pointed out strong points and weak points of the Eurofolio products as they have been able to grasp them according to the delivered paper As of the strong points attendees have referred to the effective flexibility of the Workbook tool which allows youth workers to use it according to their needs and to their young counterparts thus not necessarily requiring to be followed from step one to its end Another positive aspect expressed in the discussion was the richness of activities suggested in the workbook this is considered a good asset of this tool Finally with regard to the CoPAC the certificate of proof of acquired skills it has been pointed out that entrepreneurs might trust this certification since it has been issued by a youth organisation known to them thus entrusting the issuer of the certificate more than the official objective standard of this assessment In other words the proximity of the organisation issuing the certificate is guarantee for the correct assessment and improvement of skills on behalf of the young NEET As of the weak point expressed by the group as threats rather than weaknesses attendees mentioned the fact that is once more a handbook expressing the risk of another manual for practitioners For further developments the participants have expressed the interest of other skills to be developed and treated in the workbook beyond the 5 which have been selected and worked out in the project main product The third Euro folio meeting in Porto Portugal A B e q Y by dariusas Leave a comment Porto hosted the last partnership meeting for the Eurofolio consortium Partners are eager to share the latest developments and soon the Eurofolio promotional video will be out Our project is coming to the end and the team will meet for the final event Šiauliai next November The testing of workbook A B e q Y by dariusas Leave a comment After the long and challenging process of creating a workbook the draft version is ready translated into partners languages and prepared for the testing The testing of workbook is organized in 7 countries The youth workers young people and employers is asked to read the workbook try methods of skills evaluation development validation We are waiting for critical remarks and positive comments in order to improve the quality of the workbook Our goal is to make it useful for youth workers NEETs and employers Newsletter No 2 A B e q Y by dariusas Leave a comment Partnership meeting in Athens A B e q Y by dariusas Leave a comment The third

  Original URL path: http://eurofolio.eu/author/dariusas/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • News | eurofolio.eu | Page 2
  the EU core competencies we asked employers what aptitudes and skills they would highlight as important when considering applications from young people who don t hold traditional qualifications or have work experience Across the seven participating countries employers highlighted that the most important are responsibility initiative flexibility quick learner written and verbal communication ability to complete a task The partnership have agreed to concentrate on certificating the following aptitudes and skills Demonstrating a sense of responsibility Using one s own initiative Being flexible Being able to communicate at all levels Being able to see a task through to completion The next step is to find out activities which young people can gain through voluntary work or structured youth programme participation which demonstrate characteristics that are desired by employers Employer research is starting A B e q Y by dariusas Leave a comment Youth unemployment is one of the most pressing economic and social problems in throughout the European Union Looking for the solutions of this problem EU commission and various institutions in each state member are prepared employment programs that have a positive impact on the reduction of youth unemployment However the most painful problem of young unemployed people without education training and qualifications NEET Without a professional and sometimes school education it is quite difficult to integrate into the labour market In this case to have the general competences and skills becomes a main goal To demonstrate them in CV or in a short conversation with the employer is very difficult Therefore the Lifelong Learning Grundtvig multilateral project Developing and Providing the Achievement of the Key Competencies in Young Adults that Employers Require When Recruiting Euro folio aims to create a document which would certificate the key competences which individual has Certificate of Proof of Achievement of Competence In order that the document would benefit both employer and employee first a survey of employers is conducted which aims to find out what competencies and skills of employee are important in various fields of business and companies of all sizes The second Euro folio partnership meeting was held in Valdepenas Spain in 12 14 November 2014 Partners from 7 countries met to discuss the Project progress A B e q Y by dariusas Leave a comment The project meeting took 3 days and all work was divided into three steps the presentation of achieved results the planning of upcoming work and discussion of the project s progress report documentation The first day was devoted for the presentation of reached results The leaders of work packages reported about the signed amendment changes in the coordination team created strategies the studies and reports carried out the activities of assessment and dissemination of the project One of the most important activities in this period was the research of employers needs All the partners presented the draft reports of questionnaire Their show that employers expect from young people responsibility ability to learn quickly completes the task to the end initiative and ability to solve

  Original URL path: http://eurofolio.eu/news/page/2/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • dariusas | eurofolio.eu | Page 2
  age In line with the EU core competencies we asked employers what aptitudes and skills they would highlight as important when considering applications from young people who don t hold traditional qualifications or have work experience Across the seven participating countries employers highlighted that the most important are responsibility initiative flexibility quick learner written and verbal communication ability to complete a task The partnership have agreed to concentrate on certificating the following aptitudes and skills Demonstrating a sense of responsibility Using one s own initiative Being flexible Being able to communicate at all levels Being able to see a task through to completion The next step is to find out activities which young people can gain through voluntary work or structured youth programme participation which demonstrate characteristics that are desired by employers Employer research is starting A B e q Y by dariusas Leave a comment Youth unemployment is one of the most pressing economic and social problems in throughout the European Union Looking for the solutions of this problem EU commission and various institutions in each state member are prepared employment programs that have a positive impact on the reduction of youth unemployment However the most painful problem of young unemployed people without education training and qualifications NEET Without a professional and sometimes school education it is quite difficult to integrate into the labour market In this case to have the general competences and skills becomes a main goal To demonstrate them in CV or in a short conversation with the employer is very difficult Therefore the Lifelong Learning Grundtvig multilateral project Developing and Providing the Achievement of the Key Competencies in Young Adults that Employers Require When Recruiting Euro folio aims to create a document which would certificate the key competences which individual has Certificate of Proof of Achievement of Competence In order that the document would benefit both employer and employee first a survey of employers is conducted which aims to find out what competencies and skills of employee are important in various fields of business and companies of all sizes The second Euro folio partnership meeting was held in Valdepenas Spain in 12 14 November 2014 Partners from 7 countries met to discuss the Project progress A B e q Y by dariusas Leave a comment The project meeting took 3 days and all work was divided into three steps the presentation of achieved results the planning of upcoming work and discussion of the project s progress report documentation The first day was devoted for the presentation of reached results The leaders of work packages reported about the signed amendment changes in the coordination team created strategies the studies and reports carried out the activities of assessment and dissemination of the project One of the most important activities in this period was the research of employers needs All the partners presented the draft reports of questionnaire Their show that employers expect from young people responsibility ability to learn quickly completes the task to the end initiative

  Original URL path: http://eurofolio.eu/author/dariusas/page/2/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive