archive-eu.com » EU » C » CENTRUMPRAWA.EU

Total: 336

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Częste zwolnienia lekarskie jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę? – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  stan w którym dochodzi do tego że pracownik nie wykonuje obowiązków lub realizują je za niego inni Częste i długotrwałe nieobecności podważają istnienie stosunku pracy w zakresie którego pracownik zobowiązuje się pracować Nie ma przy tym uzasadnienia dla wykluczenia okresów chorobowych uwzględnionych jako podstawa rozwiązania stosunku pracy powoda w trybie art 53 k p Sąd Najwyższy wskazał że rozwiązanie umowy w trybie art 53 k p jakkolwiek jest warunkowane niezdolnością pracownika do pracy różni się od wypowiedzenia umowy o prace przy którym mogą wystąpić przerywane powtarzające się okresy absencji Natomiast rozwiązanie bez wypowiedzenia wymaga aby niezdolność do pracy trwała co do zasady nieprzerwanie Sytuacji gdy pracodawca nie będzie mógł rozwiązać umowy w trybie art 53 nie wyklucza wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia Długie i częste zwolnienia lekarskie zmuszają do każdorazowego do zmiany organizacji pracy czyli powierzania obowiązków innym pracownikom Nie musi to oznaczać pracy w godzinach nadliczbowych przez innych pracowników wystarczy że inni zmuszeni są wdrażać się w cudze obowiązki w sposób wyrywkowy i niestały Sąd Najwyższy wskazał że pomimo iż choroba stanowi okoliczność niezawinioną przez pracownika to jednak dotyczy pracownika a nie pracodawcy W konsekwencji jeżeli absencja chorobowa zatrudnionego trwa zbyt długo albo często się powtarza pracodawcy przyznaje się prawo wypowiedzenia stosunku pracy Uznać zatem należy że w sytuacji gdy częste zwolnienia lekarskie pracownika mają destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie zakładu pracy pracodawca jeżeli będzie to w stanie udowodnić i odpowiednio uzasadnić będzie mógł wskazać jako przyczynę wypowiedzenia częste absencje pracownika spowodowane chorobą Jakub Kasperek Aplikant radcowski jakub kasperek centrumprawa eu Komentarze Dodaj komentarz Kliknij tutaj aby anulować odpowiadanie Podpis wymagane E mail nie zostanie upubliczniony wymagane Witryna internetowa Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi rozwiązanie umowy umowa o pracę wypowiedzenie zwolnienie lekarskie Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/czeste-zwolnienia-lekarskie-jako-podstawa-wypowiedzenia-umowy-o-prace/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Koszty postępowania upadłościowego – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  zaliczyć np koszty podróży i noclegów związanych z czynnościami niezbędnymi do osiągnięcia celu postępowania wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli Art 211 ustawy stanowi że członkowi rady wierzycieli przysługuje prawo do zwrotu koniecznych wydatków związanych z jego udziałem w posiedzeniu rady wierzycieli do których możemy zaliczyć w szczególności koszty podróży oraz koszty noclegu Za udział w posiedzeniu sędzia komisarz może przyznać członkowi rady stosowne wynagrodzenie jeżeli uzasadnione to jest rodzajem i stopniem zawiłości sprawy oraz zakresem wykonywanych prac Wynagrodzenie to n ie może przekraczać 3 miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za jeden dzień posiedzenia wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli W skład tych wydatków można zaliczyć w szczególności koszt wynajęcia sali koszt powiadomienia wierzycieli o zgromadzeniu koszt obsługi technicznej zgromadzenia wierzycieli koszty doręczeń obwieszczeń i ogłoszeń przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości W toku postępowania upadłościowego obwieszczeniu podlegają m in postanowienie o ogłoszeniu upadłości czy lista wierzytelności Co do zasady obwieszczenia dokonuje się w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu lokalnym jednakże na wniosek syndyka nadzorcy sądowego albo zarządcy lub z urzędu sędzia komisarz może zarządzić umieszczenie obwieszczenia także w innych dziennikach o zasięgu krajowym lub zagranicznym jak również zarządzić dokonanie obwieszczenia w inny sposób W związku z tym już sam koszt dokonywania obwieszczeń i ogłoszeń może wahać się pomiędzy kwotami od 1000 00 zł do 6000 00 zł podatki i inne daniny publiczne Ogłoszenie upadłości nie powoduje iż upadły przestaje być podatnikiem a zatem jest w dalszym ciągu zobowiązany do uiszczania np podatku od nieruchomości czy podatku VAT Jednakże w związku z tym że syndyk reprezentuje i nadzoruje masę upadłości w imieniu własnym to od chwili ogłoszenia upadłości na nim spoczywa powinność rozliczenia masy upadłości z organami podatkowymi to on składa deklaracje za odpowiednie okresy rozliczeniowe i wpłaca należny podatek działając na rachunek upadłego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczenie z dnia 22 stycznia 2014 r sygn akt I SA Sz 686 13 Warto zaznaczyć że do kosztów postępowania upadłościowego nie zalicza się odsetek od zaległości podatkowych wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 stycznia 2013 r sygn akt I SA Lu 994 12 wydatki związane z zarządem masy upadłości w tym przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności ze stosunku pracy oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne Należy podkreślić iż w skład tych kosztów wchodzą jedynie należności ze stosunku pracy wynagrodzenia odprawy odszkodowania i z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne co do których podstawy naliczenia zaistniały po ogłoszeniu upadłości W skład wydatków związanych z zarządem masy upadłości mogą wejść koszty prowadzenia księgowości czy administracji biurowej wydatki związane z likwidacją masy upadłości chociażby do likwidacji doszło na podstawie układu W skład tych wydatków wchodzą m in koszty wyceny składników majątku ogłoszeń o ich sprzedaży ubezpieczenia ochrony wydatki poniesione w związku z negocjacjami i przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych składników majątku Do kosztów postępowania upadłościowego należą również koszty związane z funkcjonowaniem organów upadłego oraz realizacją jego uprawnień organizacyjnych w skład których

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/koszty-postepowania-upadlosciowego/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Jak zabezpieczyć się przed działalnością konkurencyjną pracownika? – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  prawa lub postanowieniach aktów założycielskich statutów lub umów tworzących dany podmiot prawa wobec czego umowa o zakazie konkurencji nie może zawierać postanowień które zobowiązywałyby pracownika do niepodejmowania działalności niepokrywającej się z przedmiotem działalności pracodawcy co wskazane zostało przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 maja 2002 r I PKN 221 01 Oznacza to nie mniej nie więc niż to że nie można zakazać pracownikowi działalności innej niż tożsamej z działalnością pracodawcy Co do zasady umowa obowiązuje w okresie jej trwania stosunku pracy i nie może wykraczać poza jej ramy jednakże zgodnie z art 101 2 przepis dotyczący umowy o zakazie konkurencji stosuje się odpowiednio gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy Czynnikiem determinującym możliwość zawarcia umowy obowiązującej po ustaniu stosunku pracy jest dostęp pracownika do szczególnie ważnych informacji W sytuacji gdy umowa obowiązywała będzie po ustaniu stosunku pracy konieczne jest ustanowienie wynagrodzenia dla pracownika za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy Wysokość wynagrodzenia została określona w 3 art 101 2 który stanowi że nie może być ono niższe od 25 wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach Gdy wysokość wynagrodzenia nie zostanie określona lub wyniknie spór miedzy pracodawcą a pracownikiem o jego wysokości orzeknie Sąd Umowa powinna określać terytorium którego zakaz dotyczy Jeżeli nie zostało ono określone należy przyjąć że domniemanym uzgodnieniem stron jest objęcie zakazem obszaru działalności pracodawcy Określenie w umowie w sposób jednoznaczny rodzić może za samo ryzyko że w przypadku rozszerzenie terytorium działania pracownik będzie mógł podjąć działalność na nowym obszarze lub nowy obszar będzie pokrywał się z obszarem na którym pracownik już działał nie łamiąc zakazu Pracodawca który nie zawarł z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji również nie pozostaje bez ochrony w przypadku gdyby pracownik prowadził działalność konkurencyjna Ogólną zasadą jest określoną w art 100 kp jest obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego prowadzenie działalności konkurencyjnej w okresie trwania stosunku pracy mimo braku stosownej umowy może stanowić podstawę do rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art 52 1 a bez wątpienia stanowić będzie do wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia Powyższe stanowisko odzwierciedlanie swoje znalazło miedzy innymi w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2009 r II PK 41 09 w którym Sąd Najwyższy stwierdził że pracownik prowadzący działalność konkurencyjną pomimo nie zawarcia umowy o zakazie konkurencji może naruszyć obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy określony w art 100 2 pkt 4 KP Podsumowując dzięki wskazanym przepisom kodeksu pracy przezorności pracodawcy i odpowiedniemu zabezpieczeniu interesów możliwe jest ułożenie stosunków między pracodawcą a pracownikiem w taki sposób aby zagwarantować odpowiednie zabezpieczenie informacji i wiedzy jaką

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/jak-zabezpieczyc-sie-przed-dzialalnoscia-konkurencyjna-pracownika/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co dalej? – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  problemów finansowych gdyż na wniosek upadłego gdy koniecznym jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu z sumy uzyskanej ze sprzedaży tego składnika majątku wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy Wysokość kwoty określa sędzia komisarz biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu zdolności zarobkowe upadłego sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz opinię syndyka Należy zwrócić uwagę iż z osobami pozostającymi na utrzymaniu upadłego nie musi łączyć upadłego żadna więź rodzinna a chodzi raczej o więź ekonomiczną Jedyną możliwością zachowania mieszkania jest złożenie przez upadłego wniosku do sędziego komisarza o zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu z wierzycielami Zawarcie układu nie jest jednak proste ponieważ upadły musi uprawdopodobnić że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania w szczególności że wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż poprzez całkowitą likwidację majątku oraz wierzyciele muszą wyrazić zgodę na układ Na złożenie wniosku upadły ma czas do zakończenia likwidacji masy upadłości jednakże wniosek może być złożony dopiero po ogłoszeniu upadłości Procedura dotycząca sprzedaży majątku i dokonaniu podziału sum z niej uzyskanych jest pomijana w wypadku dłużników którzy nie posiadają żadnego majątku Następnym ważnym etapem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli do którego dochodzi po wykonaniu ostatecznego planu podziału a wypadku dłużników nieposiadających majątku po zatwierdzeniu listy wierzytelności Sąd ustala plan spłaty wierzycieli po wysłuchaniu upadłego syndyka i wierzycieli Wysłuchanie może przybrać również formę oświadczenia na piśmie W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa w jakim zakresie i w jakim czasie nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli W planie spłaty uwzględnia się również zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania Upadły jest uprawniony do przedstawienie swojej propozycji planu spłaty wierzycieli jednakże sąd nie jest związany jego stanowiskiem Ustalając plan spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu w tym ich potrzeby mieszkaniowe wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli chyba że uzyska na nie zgodę sądu Ponadto na upadłym ciąży obowiązek składania sądowi corocznie do końca kwietnia sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy w którym wykazuje osiągnięte przychody spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej-co-dalej/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kiedy, gdzie i jak? – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  upadłościowe i naprawcze wskazuje również iż wniosek powinien zawierać imię i nazwisko miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację wskazanie miejsc w których znajduje się majątek dłużnika wskazanie okoliczności które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie na tę część wniosku należy zwrócić szczególną uwagę gdyż głównie na tej podstawie sąd upadłościowy będzie oceniał czy do stanu niewypłacalności nie doprowadziłeś umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa W szczególności należy wskazać iż posiada się co najmniej jednego wierzyciela a jego wierzytelność jest już wymagalna i nie jest spłacana opisać w jakich okolicznościach zaciągało się zobowiązanie i z jakiego powodu doszło do stanu niewypłacalności utrata pracy przewlekła choroba wypadek W przypadku osób posiadających kredyt we frankach skupiłabym się na uzasadnieniu iż zaciągając zobowiązanie było się świadomym ryzyka transakcji i przewidywało możliwość wahań kursu franka chodzi o przeciętne przewidywalne zmiany kursy a nie tak znaczne jak w chwili obecnej że nie zadłużało się w związku z tym na styk a także wskazała okoliczności które miały wpływ na tak nieprzewidywalne umocnienie się kursu franka światowy kryzys ekonomiczny a także kryzys dotykający kraje Unii Europejskiej i stanięcie przez część z nich na skraju bankructwa Ustawodawca wskazuje iż wystarczy uprawdopodobnienie przedmiotowych okoliczności a zatem dłużnik może posługiwać się także kserokopiami posiadanej dokumentacji aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników ustawodawca nie wskazuje na jaki dokładnie dzień powinien być sporządzony wykaz majątku w mojej ocenie aby wykaz był aktualny najlepiej sporządzić go na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku Przez majątek rozumie się ruchomości nieruchomości a także prawa majątkowe np wynagrodzenie otrzymywane przez dłużnika Przy sporządzaniu wykazu majątku należy pamiętać o tym że w skład masy upadłości wejdzie również majątek wspólny małżonków spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty oznaczając wierzyciela należy to zrobić precyzyjnie niedopuszczalne jest stosowanie nieoficjalnych skrótów używanych w działalności handlowej w przypadku przedsiębiorców najlepiej stosować nazwy ujawnione w CEIDG lub w KRS spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia w szczególności hipotek zastawów i zastawów rejestrowych oświadczenie dłużnika że w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku nie prowadzono wobec niego upadłości konsumenckiej która zostało umorzona z innych przyczyny niż na jego wniosek nie uchylono wobec niego ustalonego planu spłaty wierzycieli na podstawie art 491 20 mając taki obowiązek wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości czynność prawna przez niego podjęta nie została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli nie prowadzono wobec niego postępowania upadłościowego w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań W wielu sytuacjach zobowiązania były zaciągane wspólnie przez małżonków w szczególności kredyty jednakże ustawodawca nie przewidział możliwości złożenia wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej co powoduje że w celu realnego oddłużenia małżeństwa każdy z małżonków powinien złożyć odrębny wniosek Pamiętaj o tym iż złożenie wniosku jest pierwszą czynnością która spowoduje że dasz sobie szansę na życie

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej-kiedy-gdzie-i-jak/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Likwidujesz działalność – pamiętaj o… – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  razie potrzeby weryfikacji urząd wezwie do przedłożenia spisu wykazu Gdyby pozostałe na dzień likwidacji spółki towary wyposażenie środki trwałe zostały sprzedane prze upływem 6 lat licząc od miesiąca następnego po likwidacji należy je potraktować jako przychód z działalności gospodarczej i opodatkować w przypadku wystąpienia dochodu Jeżeli przedsiębiorstwo było płatnikiem podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń np z tytułu umowy o pracę zlecenie dzieło to do dnia zaprzestania działalności powinna złożyć do urzędu skarbowego informację PIT 4R po zakończeniu roku do końca lutego PIT 11 Dla celów rozliczenia podatku VAT należy sporządzić spis z natury towarów w tym środków trwałych które nie zostały przez spółkę odsprzedane Wartość spisu podlega opodatkowaniu a podstawą opodatkowania jest w tym wypadku cena nabycia Do deklaracji za ostatni miesiąc rozliczeniowy spółki należy załączyć informację o dokonanym spisie należy również określić postawę jego wartości kwotę podatku należnego Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w urzędzie gminy należy dokonać w ciągu 7 dni od zaprzestania działalności gospodarczej Wniosek o wykreślenie wpisu jest zwolniony z opłat We wniosku o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej umieszcza się te same dane co we wniosku o wpis początkowy przedsiębiorcy a więc oznaczenie przedsiębiorcy czyli nazwę oraz jego PESEL oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego lub oddziału oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD Wykreślenie działalności z rejestru REGON prowadzonego przez urząd statystyczny dokonuje się na podstawie wniosku podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów składanego na formularzu RG 2 Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej Wniosek taki zasadniczo należy złożyć w ciągu 14 dni od zakończenia działalności Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru REGON jest zwolniony z opłat Do wniosku o skreślenie podmiotu z rejestru REGON należy dołączyć decyzję lub potwierdzone przez urząd gminy podanie o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz REGON nadany przy rozpoczynaniu działalności Fakt skreślenia z rejestru REGON zostanie potwierdzony w zaświadczeniu które wydawane jest na wniosek osoby zgłaszającej skreślenie Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudniało pracowników to należy wykonać także obowiązki względem ZUS Do aktualizacji danych w ZUS niezbędne będą ZUS ZWPA wyrejestrowanie płatnika składek z wyłączeniem sytuacji gdy płatnik nadal zatrudnia osoby w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych np zleceniobiorców ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących ZUS ZCNA wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej Należy również zaktualizować dane w urzędzie skarbowym Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego art 96 ust 6 ustawy o VAT Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT W urzędzie skarbowym należy również zaktualizować dane dotyczące NIP Zaprzestanie wykonywania działalności opodatkowanej VAT przez przedsiębiorstwo wymaga zgłoszenia na druku VAT Z Zgłoszenie należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spółki w ostatnim dniu wykonywania działalności opodatkowanej VAT Michał Górniak

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/likwidujesz-dzialalnosc-pamietaj-o/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości? (część 2 – konsumenci) – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  pewno nie można przypisać umyślności a w mojej ocenie również rażącego niedbalstwa W przeciwieństwie do przedsiębiorców konsument nie musi posiadać majątku który pokryłby koszty postępowania upadłościowego Zdaje się że ustawodawca docenił wartość upadłości konsumenckiej która niejednokrotnie pozwala wyjść dłużnikowi z szarej strefy i zacząć normalnie funkcjonować podjąć oficjalnie pracę odprowadzać podatki myśleć o założeniu działalności gospodarczej Ponadto sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów o upadłości konsumenckiej jeżeli postępowanie to zostało u morzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika Inne przyczyny w rozumieniu przepisów ustawy zachodzą gdy upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków uchylono plan spłaty wierzycieli ustalony dla dłużnika w związku z niewykonywaniem przez upadłego obowiązków określonych w planie niezłożeniem w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli zatajeniem w sprawozdaniu osiągniętych przychodów lub nabytych składników majątkowych dokonaniem w okresie wykonywania planu spłaty bez uzyskania zgody sądu lub bez zatwierdzenia przez sąd czynności prawnej dotyczącej majątku która mogłaby pogorszyć zdolność do wykonania planu ukrywaniem majątku lub prawomocnym uznaniem czynności prawnej upadłego za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli dłużnik mając taki obowiązek wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości powyższa przesłanka dotyczy konsumentów którzy prowadzili wcześniej działalność gospodarczą lub byli reprezentantami przedsiębiorcy gdyż obowiązek złożenia wniosku dotyczy tylko przedsiębiorców czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli sytuacja ta będzie najczęściej dotyczyła skarg paulińskich należy jednak podkreślić iż chodzi tu o prawomocne orzeczenie a więc wniosek o upadłość nie będzie mógł zostać oddalony gdy w momencie jego złożenia postępowanie w sprawie uznania czynności za dokonaniem wierzycieli będzie się jeszcze toczyło np przed sądem I instancji Niniejsze przesłanki w przeciwieństwie do umyślności i rażącego niedbalstwa nie mają charakteru bezwzględnego gdyż sąd pomimo ich zaistnienia uwzględni wniosek jeśli przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi Zdaje się że ustawodawca wziął pod uwagę fakt iż życie pisze bardzo często nieprzewidywalne scenariusze i do zaistnienia tych obiektywnych przesłanek może dojść gdy humanitarnym i słusznym będzie wydawać się oddłużenie konsumenta np osoby niepełnosprawnej kalekiej trwale niezdolnej do pracy czy niemogącej znaleźć stałego źródła dochodu z przyczyn obiektywnych Ponadto sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi lub jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi Analiza okoliczności które mogą wpłynąć na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzi do wniosku że upadłość konsumencka jest przeznaczona dla uczciwych dłużników którzy nie wpadają bezmyślnie w spiralę długów czy nie doprowadzają do niewypłacalności w przekonaniu że

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/kiedy-sad-moze-oddalic-wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-czesc-2-konsumenci/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości? (część 1 – przedsiębiorcy) – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  w najmniejszym stopniu Fakultatywną przesłanką oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest stwierdzenie przez sąd że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką zastawem zastawem rejestrowym zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Niniejsze unormowanie jest uzasadnione w świetle tego iż wierzyciele którzy zabezpieczyli swoje należności w jeden z powyższych sposobów mają pierwszeństwo w zaspokojeniu się z sum uzyskanych z obciążonego składnika majątku w związku z czym dłużnik mógłby nie dysponować funduszami na zaspokojenie kosztów postępowania Niestety ustawodawca nie określił jakimi dokładnie okolicznościami ma się kierować sąd przy oddalaniu wniosku o ogłoszenie upadłości na tej podstawie W mojej ocenie sąd przy podejmowaniu decyzji powinien mieć na względzie cel postępowania upadłościowego i czy interesy wierzycieli zostaną pełniej zaspokojone w postępowaniu upadłościowym czy też poza nim W związku z powyższym należy dobrze się zastanowić przed przenoszeniem składników majątku w celu uniknięcia egzekucji gdyż dłużnik który oficjalnie nic nie posiada może sobie tym samym zamknąć skutecznie drogę do przeprowadzania restrukturyzacji zadłużenia w drodze postępowania upadłościowego Również ustanawianie kolejnych obciążeń na swoim majątku najczęściej w celu zawarcia ugody z wierzycielem i oddaleniem na jakiś czas perspektywy egzekucji może skutecznie zablokować szansę na ogłoszenie upadłości Sąd nie oddali jednak wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania i obciążeń majątku gdy zostaną uprawdopodobnione następujące okoliczności obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy obciążenia majątku dłużnika dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli lub dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania Należy zauważyć iż powyższe okoliczności muszą zostać jedynie uprawdopodobnione a nie udowodnione a zatem na podstawie art 243 k p c w zw z art 35 ustawy prawo upadłościowe nie będzie koniecznym zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym Jednakże oddalenie wniosku o ogłoszeniu upadłości nie zawsze musi świadczyć o fatalnej sytuacji finansowej dłużnika bowiem do oddalenia wniosku może dojść na podstawie art 12 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w wypadku gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika a niewykonanie zobowiązań nie ma charakteru trwałego albo gdy oddalenie wniosku nie spowoduje pokrzywdzenia wierzycieli Wartość bilansową przedsiębiorstwa dłużnika ocenia się na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości a zatem będzie ją stanowić różnica między wartością aktywów przedsiębiorstwa a wartością zobowiązań bilansowych tak H Buk w Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz pod red A Witosza Warszawa 2010 s 75 Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu może świadczyć o tym że problemy finansowe dłużnika mają jedynie charakter przejściowy istnieje wysokie prawdopodobieństwo odzyskania przez niego płynności finansowej a zatem niecelowym byłoby wszczynanie wobec niego całej procedury upadłości Niewypłacalny dłużnik powinien pamiętać jednak o tym iż jeśli nawet istnieje wysokie prawdopodobieństwo oddalenia jego wniosku o ogłoszenie upadłości to nie zwalania go to z obowiązku złożenia przedmiotowego wniosku gdyż to jedynie sąd jest uprawniony do oceny jego sytuacji majątkowej O obowiązku złożenia wniosku oraz o konsekwencjach jego niewypełnienia możesz poczytaj tutaj Za tydzień dowiesz się czy

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/kiedy-sad-moze-oddalic-wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-czesc-1-przedsiebiorcy/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive •