archive-eu.com » EU » C » CENTRUMPRAWA.EU

Total: 336

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Likwidujesz działalność – pamiętaj o… – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  weryfikacji urząd wezwie do przedłożenia spisu wykazu Gdyby pozostałe na dzień likwidacji spółki towary wyposażenie środki trwałe zostały sprzedane prze upływem 6 lat licząc od miesiąca następnego po likwidacji należy je potraktować jako przychód z działalności gospodarczej i opodatkować w przypadku wystąpienia dochodu Jeżeli przedsiębiorstwo było płatnikiem podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń np z tytułu umowy o pracę zlecenie dzieło to do dnia zaprzestania działalności powinna złożyć do urzędu skarbowego informację PIT 4R po zakończeniu roku do końca lutego PIT 11 Dla celów rozliczenia podatku VAT należy sporządzić spis z natury towarów w tym środków trwałych które nie zostały przez spółkę odsprzedane Wartość spisu podlega opodatkowaniu a podstawą opodatkowania jest w tym wypadku cena nabycia Do deklaracji za ostatni miesiąc rozliczeniowy spółki należy załączyć informację o dokonanym spisie należy również określić postawę jego wartości kwotę podatku należnego Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w urzędzie gminy należy dokonać w ciągu 7 dni od zaprzestania działalności gospodarczej Wniosek o wykreślenie wpisu jest zwolniony z opłat We wniosku o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej umieszcza się te same dane co we wniosku o wpis początkowy przedsiębiorcy a więc oznaczenie przedsiębiorcy czyli nazwę oraz jego PESEL oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego lub oddziału oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD Wykreślenie działalności z rejestru REGON prowadzonego przez urząd statystyczny dokonuje się na podstawie wniosku podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów składanego na formularzu RG 2 Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej Wniosek taki zasadniczo należy złożyć w ciągu 14 dni od zakończenia działalności Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru REGON jest zwolniony z opłat Do wniosku o skreślenie podmiotu z rejestru REGON należy dołączyć decyzję lub potwierdzone przez urząd gminy podanie o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz REGON nadany przy rozpoczynaniu działalności Fakt skreślenia z rejestru REGON zostanie potwierdzony w zaświadczeniu które wydawane jest na wniosek osoby zgłaszającej skreślenie Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudniało pracowników to należy wykonać także obowiązki względem ZUS Do aktualizacji danych w ZUS niezbędne będą ZUS ZWPA wyrejestrowanie płatnika składek z wyłączeniem sytuacji gdy płatnik nadal zatrudnia osoby w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych np zleceniobiorców ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących ZUS ZCNA wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej Należy również zaktualizować dane w urzędzie skarbowym Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego art 96 ust 6 ustawy o VAT Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT W urzędzie skarbowym należy również zaktualizować dane dotyczące NIP Zaprzestanie wykonywania działalności opodatkowanej VAT przez przedsiębiorstwo wymaga zgłoszenia na druku VAT Z Zgłoszenie należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spółki w ostatnim dniu wykonywania działalności opodatkowanej VAT Michał Górniak Starszy konsultant

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/likwidujesz-dzialalnosc-pamietaj-o/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ogłoszenie upadłości – obowiązek czy uprawnienie ? – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  nie jego obowiązków Pamiętaj że żeby wywiązać się z obowiązku musisz złożyć wniosek skutecznie nie może on być dotknięty żadnymi brakami formalnymi które spowodują jego zwrot postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2006 r sygn akt III CSK 47 06 Czy grożą Ci jakieś konsekwencje Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości został skorelowany z odpowiednimi sankcjami Za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości możesz ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą może zostać orzeczony wobec Ciebie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a nawet możesz ponieść odpowiedzialność karną Odpowiedzialność odszkodowawcza Zgodnie z brzmieniem art 21 ust 3 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie Odpowiedzialność ukształtowana w tym przepisie jest typową odpowiedzialnością deliktową a zatem dla jej zaistnienia musi dojść do spełnienia trzech przesłanek winy szkody adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy niezłożeniem wniosku a powstaniem szkody Zgodnie z art 6 k c to na osobie domagającej się odszkodowania będzie spoczywał ciężar dowodu w zakresie istnienia tych przesłanek Należy zauważyć iż taka odpowiedzialność ma zastosowanie w szczególności do likwidatorów członków zarządów spółek kapitałowych członków zarządu spółek partnerskich gdzie co do zasady nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki W stosunku do osób fizycznych i wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki osobowej przepis ten nie ma praktycznego znaczenia gdyż pomimo niezłożenia wniosku o ogłoszenia upadłości i tak odpowiadają oni swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania Szkodę można wyrządzić zarówno dłużnikowi jak i wierzycielowi z tą sytuacją będziemy mieli częściej do czynienia Wierzyciel domagający się wynagrodzenia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości musi wykazać że przez zaniechanie zgłoszenia tego wniosku zmniejszył się majątek masy upadłości i wskutek tego wierzyciele przy podziale funduszów masy bądź nic nie otrzymali bądź otrzymali mniej niżby na nich przypadało gdyby wniosek był zgłoszony w czasie właściwym i że od dłużnika nic nie można uzyskać orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1938 r sygn akt C I 213 38 Ponadto jeśli jesteś członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to składając w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki możesz uwolnić się od odpowiedzialności z art 299 k s h Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej Na podstawie art 373 ust 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej przedsiębiorstwie państwowym spółdzielni fundacji lub stowarzyszeniu osoby która ze swej winy będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości Należy podkreślić iż sąd nie jest zobowiązany do orzeczenia tego zakazu jest to jedynie jego uprawnienie By móc w ogóle orzec zakaz musi zostać udowodnione że Twoje zachowanie było zawinione Przy ocenie czy celowym jest skorzystanie z tego zakazu sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli Skutek w postaci pokrzywdzenia wierzyciela najczęściej nie

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/ogloszenie-upadlosci-obowiazek-czy-uprawnienie/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • koszt upadłości – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  do tego zobowiązany W niniejszym wpisie dowiesz się na co musi zwrócić uwagę przedsiębiorca aby zmniejszyć ryzyko oddalenia wniosku Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi bankructwo koszt upadłości niewypłacalność obciążenie majątku upadłego oddalenie wniosku o upadłość upadłość Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez zespół prawników naszej kancelarii Nr 5 Odpowiednie zabezpieczenie interesów

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/koszt-upadlosci/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • niewypłacalność – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  dowiesz się na co musi zwrócić uwagę przedsiębiorca aby zmniejszyć ryzyko oddalenia wniosku Czytaj więcej Upadłość konsumencka dostrzeż korzyści Opublikowano 8 grudnia 2014 Brak komentarzy Osoby zadłużone zapewne doskonale mogą wczuć się w rolę rodziny przedstawionej w reklamie telewizyjnej jednej z firm windykacyjnych w której małżonkowie w celu uniknięcia windykacji uzgadniają że nie będą odbierać telefonów wpuszczać listonosza Problemy finansowe często negatywnie odbijają się na życiu całej rodziny wprowadzają nerwową atmosferę Ogłoszenie upadłości może być szansą na rozwiązanie problemów i być pierwszym krokiem do uzyskania z powrotem kontroli nad swoim życiem Czytaj więcej Upadłość czy Ciebie to dotyczy Opublikowano 4 listopada 2014 Brak komentarzy Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej jak i zaciąganie zobowiązań jako konsument pociąga za sobą ryzyko powstania stanu niewypłacalności Jedną z możliwości wyjścia ze spirali długów jest złożenie przez dłużnika który stał się niewypłacalny wniosku o ogłoszenie upadłości Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi bankructwo dług niewypłacalność prawo upadłościowe upadłość Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez zespół prawników naszej kancelarii Nr 5 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Biorąc

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/niewyplacalnosc/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • oddalenie wniosku u upadłość – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  również rewolucję w zasadach przeprowadzania upadłości konsumenckiej Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi koszt upadłości niewypłacalność oddalenie wniosku u upadłość upadłość upadłość konsumencka Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/oddalenie-wniosku-u-upadlosc/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości? (część 2 – konsumenci) – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  rażącego niedbalstwa W przeciwieństwie do przedsiębiorców konsument nie musi posiadać majątku który pokryłby koszty postępowania upadłościowego Zdaje się że ustawodawca docenił wartość upadłości konsumenckiej która niejednokrotnie pozwala wyjść dłużnikowi z szarej strefy i zacząć normalnie funkcjonować podjąć oficjalnie pracę odprowadzać podatki myśleć o założeniu działalności gospodarczej Ponadto sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów o upadłości konsumenckiej jeżeli postępowanie to zostało u morzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika Inne przyczyny w rozumieniu przepisów ustawy zachodzą gdy upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków uchylono plan spłaty wierzycieli ustalony dla dłużnika w związku z niewykonywaniem przez upadłego obowiązków określonych w planie niezłożeniem w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli zatajeniem w sprawozdaniu osiągniętych przychodów lub nabytych składników majątkowych dokonaniem w okresie wykonywania planu spłaty bez uzyskania zgody sądu lub bez zatwierdzenia przez sąd czynności prawnej dotyczącej majątku która mogłaby pogorszyć zdolność do wykonania planu ukrywaniem majątku lub prawomocnym uznaniem czynności prawnej upadłego za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli dłużnik mając taki obowiązek wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości powyższa przesłanka dotyczy konsumentów którzy prowadzili wcześniej działalność gospodarczą lub byli reprezentantami przedsiębiorcy gdyż obowiązek złożenia wniosku dotyczy tylko przedsiębiorców czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli sytuacja ta będzie najczęściej dotyczyła skarg paulińskich należy jednak podkreślić iż chodzi tu o prawomocne orzeczenie a więc wniosek o upadłość nie będzie mógł zostać oddalony gdy w momencie jego złożenia postępowanie w sprawie uznania czynności za dokonaniem wierzycieli będzie się jeszcze toczyło np przed sądem I instancji Niniejsze przesłanki w przeciwieństwie do umyślności i rażącego niedbalstwa nie mają charakteru bezwzględnego gdyż sąd pomimo ich zaistnienia uwzględni wniosek jeśli przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi Zdaje się że ustawodawca wziął pod uwagę fakt iż życie pisze bardzo często nieprzewidywalne scenariusze i do zaistnienia tych obiektywnych przesłanek może dojść gdy humanitarnym i słusznym będzie wydawać się oddłużenie konsumenta np osoby niepełnosprawnej kalekiej trwale niezdolnej do pracy czy niemogącej znaleźć stałego źródła dochodu z przyczyn obiektywnych Ponadto sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi lub jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi Analiza okoliczności które mogą wpłynąć na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzi do wniosku że upadłość konsumencka jest przeznaczona dla uczciwych dłużników którzy nie wpadają bezmyślnie w spiralę długów czy nie doprowadzają do niewypłacalności w przekonaniu że jakby co to ogłoszą upadłość Czas pokaże jak nowe regulacje

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/kiedy-sad-moze-oddalic-wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-czesc-2-konsumenci/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • obciążenie majątku upadłego – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi bankructwo koszt upadłości niewypłacalność obciążenie majątku upadłego oddalenie wniosku o upadłość upadłość Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez zespół prawników naszej kancelarii Nr 5 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Dla 68 4 polskich przedsiębiorstw nieotrzymanie zapłaty w terminie stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej Nr 9 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/obciazenie-majatku-upadlego/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości? (część 1 – przedsiębiorcy) – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  dłużnika jest obciążony hipoteką zastawem zastawem rejestrowym zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Niniejsze unormowanie jest uzasadnione w świetle tego iż wierzyciele którzy zabezpieczyli swoje należności w jeden z powyższych sposobów mają pierwszeństwo w zaspokojeniu się z sum uzyskanych z obciążonego składnika majątku w związku z czym dłużnik mógłby nie dysponować funduszami na zaspokojenie kosztów postępowania Niestety ustawodawca nie określił jakimi dokładnie okolicznościami ma się kierować sąd przy oddalaniu wniosku o ogłoszenie upadłości na tej podstawie W mojej ocenie sąd przy podejmowaniu decyzji powinien mieć na względzie cel postępowania upadłościowego i czy interesy wierzycieli zostaną pełniej zaspokojone w postępowaniu upadłościowym czy też poza nim W związku z powyższym należy dobrze się zastanowić przed przenoszeniem składników majątku w celu uniknięcia egzekucji gdyż dłużnik który oficjalnie nic nie posiada może sobie tym samym zamknąć skutecznie drogę do przeprowadzania restrukturyzacji zadłużenia w drodze postępowania upadłościowego Również ustanawianie kolejnych obciążeń na swoim majątku najczęściej w celu zawarcia ugody z wierzycielem i oddaleniem na jakiś czas perspektywy egzekucji może skutecznie zablokować szansę na ogłoszenie upadłości Sąd nie oddali jednak wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania i obciążeń majątku gdy zostaną uprawdopodobnione następujące okoliczności obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy obciążenia majątku dłużnika dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli lub dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania Należy zauważyć iż powyższe okoliczności muszą zostać jedynie uprawdopodobnione a nie udowodnione a zatem na podstawie art 243 k p c w zw z art 35 ustawy prawo upadłościowe nie będzie koniecznym zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym Jednakże oddalenie wniosku o ogłoszeniu upadłości nie zawsze musi świadczyć o fatalnej sytuacji finansowej dłużnika bowiem do oddalenia wniosku może dojść na podstawie art 12 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w wypadku gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika a niewykonanie zobowiązań nie ma charakteru trwałego albo gdy oddalenie wniosku nie spowoduje pokrzywdzenia wierzycieli Wartość bilansową przedsiębiorstwa dłużnika ocenia się na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości a zatem będzie ją stanowić różnica między wartością aktywów przedsiębiorstwa a wartością zobowiązań bilansowych tak H Buk w Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz pod red A Witosza Warszawa 2010 s 75 Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu może świadczyć o tym że problemy finansowe dłużnika mają jedynie charakter przejściowy istnieje wysokie prawdopodobieństwo odzyskania przez niego płynności finansowej a zatem niecelowym byłoby wszczynanie wobec niego całej procedury upadłości Niewypłacalny dłużnik powinien pamiętać jednak o tym iż jeśli nawet istnieje wysokie prawdopodobieństwo oddalenia jego wniosku o ogłoszenie upadłości to nie zwalania go to z obowiązku złożenia przedmiotowego wniosku gdyż to jedynie sąd jest uprawniony do oceny jego sytuacji majątkowej O obowiązku złożenia wniosku oraz o konsekwencjach jego niewypełnienia możesz poczytaj tutaj Za tydzień dowiesz się czy przyczyny oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są tożsame z tymi które dotyczą przedsiębiorców Urszula Karwińska

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/kiedy-sad-moze-oddalic-wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-czesc-1-przedsiebiorcy/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive •